Tá d’aidhm ag an bhfoireann uirlisí idirghníomhach seo, a scríobh agus a d’fhorbair an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM), forbhreathnú a chur ar fáil ar roinnt príomhfhorbairtí san Oideachas in Éirinn le blianta beaga anuas a mbíonn tionchar acu ar obair múinteoirí i seomraí ranga. Go ginearálta, áirítear orthu sin:

■ Athruithe i mBeartas Oideachais

■ Athchóiriú Churaclaim na Bunscoile agus na hIar-bhunscoile

■ Forbairtí sa mheasúnú

■ Forbairtí i dTeicneolaíochtaí Digiteacha agus a bhfeidhmiú ar an teagasc, ar an bhfoghlaim agus ar an measúnú

■ Ionchuimsiú agus athruithe i soláthar le haghaidh Riachtanais Speisialta Oideachais

■ Athbhreithniú ar struchtúir cheannaireachta i scoileanna.

Bheimis an-bhuíoch díot dá bhféadfá suirbhé gairid ilroghnach a chomhlánú chun cabhrú linn lucht úsáide na hacmhainne seo a dheimhniú agus acmhainní a oiriúnú don todhchaí.

Réamhrá

Bíonn tionchar suntasach ag an domhan atá ag athrú sa 21ú haois ar theagasc agus ar fhoghlaim agus ar an gciall atá le bheith i do mhúinteoir le linn an ama seo. Rinneadh nuálaíocht easpónantúil gan fasach a ghríosadh san oideachas le domhandú an oideachais mar acmhainn le haghaidh iomaíocht eacnamaíoch, foráis ollmhóra i dteicneolaíochtaí digiteacha agus gá le freagairt do riachtanais shóisialta na sochaí. Ciallaíonn sé seo sin mór dár scoláirí an scoil a fhágáil agus tacar inniúlachtaí acu, agus meon a chuirfidh ar a gcumas dóibh a bheith ag maireachtáil agus ag obair mar dhuine fásta i saol an lae inniu. Tá tírdhreach oideachais na hÉireann tar éis an comhthéacs athraitheach dinimiciúil le haghaidh an teagaisc a léiriú, trína bhfuil tuiscintí agus léargais nua i gcónaí ag teacht chun cinn i raon réimsí mar oideolaíocht, measúnú curaclaim, oideachas luathóige, ionchuimsiú, agus riachtanais speisialta oideachais. Cé gur féidir leis na hathruithe sin a bheith ina ndúshlán, is comhartha iad de dheiseanna corraitheacha do mhúinteoirí mar chleachtóirí gairmiúla sa seomra ranga.

Agus an tírdhreach oideachais á mheas mar atá sé faoi láthair, d’fhéadfadh an acmhainn a bheith úsáideach do mhúinteoirí agus iad ag filleadh ar an ngairm tar éis tréimhse asláithreachta, múinteoirí ag filleadh ó bheith ag teagasc thar lear agus, go deimhin, duine ar bith atá ag lorg léargas leathan ar chóras oideachais na hÉireann. Chomh maith le freastal ar mhúinteoirí bunaithe, tá féidearthachtaí ann an acmhainn seo a chur i bhfeidhm ar chéimeanna réamhsheirbhíse agus ionduchtaithe an Chontanaim Oideachais Múinteoirí. Trí naisc idirghníomhacha, ligeann gach cuid don úsáideoir scrúdú níos grinne a dhéanamh ar ghnéithe sonracha de réir mar is mian leo, ag brath ar a gcomhthéacs.

An Roinn Oideachais

Is í an Roinn Oideachais an comhlacht rialtais ar a bhfuil freagracht náisiúnta as oideachas agus oiliúint. Cruthaíonn siad beartas maidir le measúnú, curaclam agus eisíonn siad ciorcláin agus treoirlínte chun tacú le scoileanna dá réir sin.

Féach ar https://www.education.ie/ga/

An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta

Is comhlacht reachtúil í an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM) a dhéanann taighde ar an gcuraclam bunscoile agus a dhéanann é a dhearadh agus a fhoilsiú, chomh maith le hábhair thacaíochta.

Féach ar https://ncca.ie/ga

An Chomhairle Mhúinteoireachta

Is í an Chomhairle Mhúinteoireachta an comhlacht um chaighdeáin ghairmiúla do ghairm na múinteoireachta, a chuireann chun cinn agus a rialaíonn caighdeáin ghairmiúla sa mhúinteoireacht. Gníomhaíonn sí ar mhaithe le leas an phobail, ag caomhnú agus ag feabhsú ag an am céanna caighdeán i ngairm na múinteoireachta.

Féach ar https://www.teachingcouncil.ie/ga

Seirbhísí Tacaíochta na Roinne Oideachais

Tá ról lárnach ag Oideachas do Mhúinteoirí lena chinntiú go dtacaítear le múinteoirí trí fhorbairtí córasacha amhail iad sin ar a dtugtar breac-chuntas san fhoireann uirlisí seo. Dá bharr sin, in éineacht leis na forbairtí leanúnacha san Oideachas in Éirinn déantar infheistíocht thar ceann na Roinne Oideachais (RO) i bhForbairt Ghairmiúil Leanúnach (FGL) Múinteoirí trína seirbhísí tacaíochta náisiúnta. Tagraítear do na tacaíochtaí saor in aisce sin ar fud na foirne uirlisí seo, ag cur in iúl cén áit is féidir le múinteoirí tairbhe a bhaint as forbairt ghairmiúil bhreise ag brath ar a riachtanais faoi leith. Sonraítear seirbhísí RO atá ar fáil do gach múinteoir ina leith seo thíos anseo.

  • Is í an tSeirbhís um Fhorbairt Ghairmiúil do Mhúinteoirí (SFGM) an tacaíocht aonair is mó sa tír a chuireann deiseanna foghlama gairmiúla ar fáil do mhúinteoirí agus do cheannairí scoile i réimse ábhar a bhaineann le hoideolaíocht, leis an gcuraclam agus le hoideachas.

Féach ar https://www.pdst.ie/

  • Tacaíonn an Clár Náisiúnta Ionduchtaithe do Mhúinteoirí (CNIM) le hionduchtú múinteoirí nua-cháilithe (MNCanna), múinteoirí bunscolaíochta agus iar-bhunscolaíochta araon, isteach i ngairm na múinteoireachta in Éirinn.

Féach ar https://teacherinduction.ie/ie/

  • Cuireann an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta tacaíocht ar fáil do scoileanna maidir le scoláirí a bhfuil riachtanais speisialta oideachais acu.

Féach ar https://ncse.ie/


  • Is é Ionaid Tacaíochta Oideachais Éireann (ITOÉ) scáth-eagraíocht an 21 Ionad Oideachais lánaimseartha agus na 9 nIonad Oideachais pháirtaimseartha in Éirinn. Déanann sé ionadaíocht ar leas an líonra ina iomláine, lena n-áirítear Stiúrthóirí, baill foirne agus coistí bainistíochta lánaimseartha agus páirtaimseartha araon i ngach ionad.

Féach ar https://esci.ie/