งานหลักสูตรสถานศึกษา

หลักสูตรสถานศึกษา

- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนภาษา) ห้อง2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1,2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนคณิต-อังกฤษ) ห้อง4

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-จีน) ห้อง5

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น) ห้อง6

- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนภาษา) ห้อง2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1,2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนคณิต-อังกฤษ) ห้อง4

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-จีน) ห้อง5

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น) ห้อง6

- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนภาษา) ห้อง2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ห้องเรียนทั่วไป) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต) ห้อง1,2

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนวิทย์-คณิต-เทคโน) ห้อง3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนคณิต-อังกฤษ) ห้อง4

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนEEC) ห้อง5 ชาย

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนEEC) ห้อง5 หญิง

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-จีน) ห้อง5

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ห้องเรียนอังกฤษ-ญี่ปุ่น) ห้อง6

- โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ฉบับปรับปรุง eec และ โรงเรียนมาตรฐานสากล)

- เล่มหลักสูตรสถานศึกษา 2562 ฉบับปรับปรุง EEC และ โรงเรียนมาตรฐานสากล)