ห้องเรียนครูโบ

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุก ๆ คน

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 นะคะ

หน่วยที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

เรื่องที่ 1 ชนิดของคำ

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1 คำนาม (1)

คลิปที่ 2 คำนาม (2)

คลิบที่ 3 คำสรรพนาม (1)

คลิปที่ 4 คำสรรพนาม (2)

คลิบที่ 5 คำกริยา

คลิปที่ 6 คำวิเศษณ์

คลิบที่ 7 คำบุพบท

คลิปที่ 8 คำสันธาน

คลิปที่ 9 คำอุทาน

6. แบบทดสอบหลังเรียน 12 ข้อ

เรื่องที่ 2 เสียงในภาษาไทย

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1 แนะนำเสียงในภาษา

คลิปที่ 2

คลิปที่ 6 วรรณยุกต์

6. แบบทดสอบหลังเรียน 15 ข้อ

เรื่องที่ 3 คำราชาศัพท์

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 4 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 8 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 5 การเขียนบรรณานุกรม

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 8 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 6 การสื่อสารในการประชุม

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 7 การพูด

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 8 คำคล้องจองและโคลงสี่สุภาพ

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 9 การอ่านจับใจความ

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน

เรื่องที่ 10 โวหารภาพพจน์

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน 15 ข้อ

เรื่องที่ 11 การอนุมาน

1. แบบทดสอบก่อนเรียน 10 ข้อ

2. ใบงาน (ส่ง)

3. ใบงาน (ลองทำตามคลิป)

4. ใบความรู้ (ที่ใช้สอน) (เอาไว้อ่านเล่น)

5. คลิปอธิบาย

คลิปที่ 1

6. แบบทดสอบหลังเรียน 14 ข้อ

หนังสือเสียง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เนื้อหาเก่า ปี62

เนื้อหาเก่า ปี62


หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไตรภูมิพระร่วง

บทเรียนไตรภูมิพระร่วง

  • สไลด์ที่ 1

  • สไลด์ที่ 2

  • สไลด์ที่ 3

แบบทดสอบ

คลิปVDO ที่ดูแล้วจะโครตเข้าใจ

  • คลิปที่ 1 เล่าเรื่องไตรภูมิพระร่วงได้ครบถ้วน ยาวหน่อยแต่เข้าใจ ในนาทีที่ 31.20 มีเกี่ยวกับทวีปทั้ง 4 ของดินแดนมนุสสภูมิ

  • คลิปที่ 2 เป็นสื่อการสอนประกอบการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอนโดย นายโกศล วงษ์สุนทร ตำแหน่งครู โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็นสื่อที่อธิบายคำว่าไตรภูมิ

  • คลิปที่ 3 เป็นคลิปการกำเนิดมนุษย์

หน่วยที่ 1 อิทธิพลของภาษาต่างประเทศ และภาษาถิ่น

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 2 การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- แบบทดสอบ

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 3 การฟังและดูสารที่แสดงทรรศนะ

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 4 การพูดโต้แย้ง

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 5 การเขียนสรุปความ

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 6 การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 7 การอ่านประเมินค่านวนิยาย เรื่อง ความสุขของกะทิ

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 8 การแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 9 ขุนช้างขุนแผน

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 10 ไตรภูมิพระร่วง

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ

หน่วยที่ 11 สามก๊ก

- หนังสือเรียน

- แบบฝึกหัด

- แบบทดสอบ

1. ชุดที่ 1

2. ชุดที่ 2

3. ชุดที่ 3

- คลิปวีดีโอ


งานด่วน

แบบทดสอบวรรณคดีและวรรณกรรม จากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18

เตรียมความพร้อมและกำหนดข้อตกลง

บทเรียนที่1 ระดับภาษาและราชาศัพท์

- แบบทดสอบ

ชุดที่ 3

- เฉลยแบบทดสอบ

- เอกสารประกอบ

บทเรียนที่2 หลักการสร้างคำในภาษาไทย

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่3 การฟังการดูอย่างมีวิจารณญาณ

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ (มีทั้งหมด 8 ชุด ชุดละ 5 ข้อ หมดเขต วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 24.00 น.)

ชุดที่ 5

บทเรียนที่4 การพูดโน้มน้าวใจ

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่5 การอ่านและเขียนบันทึกความรู้

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่6 การเขียนรายงานวิชาการ

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่7 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่8 สามก๊ก

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่9 สามัคคีเภทคำฉันท์

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

บทเรียนที่10 กาพย์เห่เรือ

- บทเรียนในหนังสือเรียน

- บทเรียนในPower Point

- แบบฝึกหัดทำในสมุด

- แบบทดสอบ

สอบซ่อม กลางภาค 1/62

(เกณฑ์การผ่าน นักเรียนที่ต้องการสอบซ่อมในรายวิชาภาษาไทย5 (ท33101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะต้องทำแบบทดสอบออนไลน์ชุดที่ 1 - ชุดที่ 6 ให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ทุกชุดการสอบ ถึงจะสอบซ่อมผ่านนะคะ และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ถ้าเลยกำหนดแล้ว ต้องนำข้อสอบไปคัด 1 จบจ้า)

- ชุดที่ 6* สำหรับนักเรียนที่ตกคะแนนการอ่าน PISA นะคะ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

- สไลด์ที่ 1

- สไลด์ที่ 2

- สไลด์ที่ 3

- สไลด์ที่ 4

- แบบทดสอบที่ 1 10 ข้อ

- แบบทดสอบที่ 2 10 ข้อ

- แบบทดสอบที่ 3 10 ข้อ

- แบบทดสอบที่ 4 10 ข้อ

- แบบทดสอบที่ 5 10 ข้อ

- แบบทดสอบที่ 6 10 ข้อ

เนื้อหาภาษาไทย ม.6 ที่นักเรียนต้องเรียนและสอบเก็บคะแนนให้ครบ

1. ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด

ในเนื่อหาเรื่องภาษาเพื่อพัฒนาการคิด มีเนื้อหาทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่ 1 การพิจารณาภาษาในมุมกว้าง

บทที่ 1 พันธกิจของภาษา

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบ ชุดที่ 3 (10 ข้อ)

บทที่ 2 ธรรมชาติของภาษา

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบ ชุดที่ 3 (10 ข้อ)

บทที่ 3 ระดับภาษา

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 4 ราชาศัพท์

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

ตอนที่ 2 ใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 2 เหตุผลกับภาษา

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 3 การใช้ภาษาแสดงทัศนะ

บทที่ 4 การใช้ภาษาในการโต้แย้ง

บทที่ 5 การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ

บทที่ 6 การใช้ภาษาอธิบาย บรรยาย และพรรณนา

บทที่ 7 การใช้ภาษาให้งดงาม

บทที่ 8 เรียงความเกี่ยวกับโลกจินตนาการ และ โลกอุดมคติ

บทที่ 9 แต่งฉันท์ชนิดต่าง ๆ

2. วรรณคดีวิจ่ักษ์

บทที่ 1 เสภาขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนช้างถวายฎีกา

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 2 สามก๊ก ตอน กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 3 กาพย์เห่เรือ

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

- แบบทดสอบ ชุดที่ 3

บทที่ 4 สามัคคีเภทคำฉันท์

- PowerPoint บทเรียน หรือ ไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบ ชุดที่ 1

- แบบทดสอบ ชุดที่ 2

บทที่ 5 ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ

เนื้อหาภาษาไทยม 6 นักเรียนต้องเรียนและเก็บคะแนนให้เต็มอิ่ม

1. ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด

ดูทั้งหมดในตอนนี้

ตอนที่ 1 การดูมุมมองภาษาในมุมมอง

บทที่ 1 พันธกิจของภาษา

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบชุดที่ 2 (10 ข้อ)

- แบบทดสอบชุดที่ 3 (10 ข้อ)

บทที่ 2 ธรรมชาติของภาษา

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 3 ระดับภาษา

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 4 ราชวงศ์

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

ตอนที่ 2 ใช้ภาษาเพื่อพัฒนาความคิด

บทที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับความคิด

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับภาษา

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 3 การใช้ภาษาแสดงทัศนะ

บทที่ 4 การใช้ภาษาในการโต้เก

บทที่ 5 การใช้ภาษาเพื่อการโน้มน้าวใจ

บทที่ 6 การบรรยายและพรรณนาภาษา

บทที่ 7 การใช้ภาษาให้เรือน

บทที่ 8 การเปรียบเทียบกับโลกทัศน์จินตนาการและโลกทัศน์

บทที่ 9 แต่งฉันท์ชนิดต่าง ๆ

2. วรรณคดีวิจ้ากษ์

บทที่ 1 เสภาขุนช้างขุนแผนขุนช้างถวายฎีกา

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 2 สามประโยคตอนที่กวนอูไปรับราชการกับโจโฉ

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 3 กาพย์เห่เรือ

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 4 สามัคคีเภทคำฉันท์

- เอกสาร PowerPoint หรือไฟล์รูปภาพ

- แบบทดสอบชุดที่ 1

- แบบทดสอบชุดที่ 2

บทที่ 5 พยุหเสนา

สอบซ่อม กลางภาค 1/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

* สอบซ่อมออนไลน์ 6 ตอน ตอนละ 10 ข้อ (รวม 6 ตอน ต้องผ่านที่ 70% หรือรวมแล้วต้องได้ คะแนนตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไป) ถ้าซ่อมแล้วยังตกอยู่ก็คงต้องนำข้อสอบไปคัดมา 1 จบ ค่ะ

แจ้งคะแนนสอบกลางภาค 1/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

  • การสอบครั้งนี้เก็บคะแนนที่ 10 คะแนนนะคะ ถ้านักเรียนสังเกตตารางคะแนน ข้อกา 55 ข้อ หารด้วย 5.5 เก็บ10 คะแนนค่ะ ใครที่ได้คะแนนตั้งแต่ 5 (5,6,7,8,9,10) ถือว่าผ่านนะคะ ส่วนใครต่ำกว่า 5 (4,3,2,1 และ 0) ถือว่าตกนะจ๊ะ

  • ข้อสอบPISA เป็นการอ่านบทความ เรื่อง รายงานผลสำรวจอาชีพในฝันเด็กไทย จะเก็บเป็นคะแนนการอ่านค่ะ เก็บ 5 คะแนน

  • สำหรับคนตก ก็เตรียมตัวสอบซ่อมนะคะ โดยการสอบออนไลน์ 6 ตอน ตอนละ 10 ข้อ (รวม 6 ตอน ต้องผ่านที่ 70% หรือรวมแล้วต้องได้ คะแนนตั้งแต่ 42 คะแนนขึ้นไป) ถ้าซ่อมแล้วยังตกอยู่ก็คงต้องนำข้อสอบไปคัดมา 1 จบ ค่ะ เพื่อความบันเทิงใจ

1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียนรู้มรดกชาติ

1.1 เตรียมความพร้อมและกำหนดข้อตกลง

- แบบสำรวจความถนัด/แบบสำรวจความคาดหวัง

- กำหนดเวลาเรียนในประมวลรายวิชา

- แบบทดสอบก่อนเรียน

1.2 บทเรียนการอ่านเชิงวิเคราะห์ฯ

- พาวเวอร์พอยว้อย หรือ โหลดไฟล์powerpoint

- แบบทดสอบที่4

1.3 บทเรียนความงามในภาษา

- หน้าบทเรียน หรือ โหลดไฟล์powerpoint

- แบบทดสอบ

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คะแนนเก็บก่อนสอบกลางภาค (40คะแนน) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

คะแนนชิ้นงาน

ครอสของนักเรียนภาษาไทย-ม.6-เทอม1.doc

ติดต่อ ศน.

E-mail

jaruepon@spm18.go.th (ศน.)

mrtomsonfox@gmail.com (เอ็ม)

gumaraa@gmail.com (มะระ)

anoochit@gmail.com (อ๋อง)

ช่องทางการติดต่อ

นางสาวสุวิชา กุฎีศรี

เบอร์โทร : 08-4593-2242

ไอดี ไลน์ : 0845932242

facebook : Suwicha Boby

ผลการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560