การแข่งขันทักษะวิชาชีพ
การประกวดนวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ์สถานศึกษา

อาชีวเอกชน ระดับชาติ

ปีการศึกษา 2564


จังหวัดยะลา

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา


การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2564

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

หลักเกณฑ์ และ กติกา

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ

วิชาและข้อสอบ

รายชื่อวิชาที่จัดการแข่งขันและรายละเอียดของแต่ละวิชา พร้อมข้อสอบ

การประกวดและสิ่งประดิษฐ์ฯ

กำหนดการการรับสมัคร การแข่งขัน และ รายงานผลการแข่งขัน

คู่มือ

คู่มือเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19