Bio_CLASS

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ ครูศิริพร ศรีใสคำ (ครูเอื้อย)

เกี่ยวกับฉัน

บอกเล่าให้นักเรียนรู้จักตัวคุณ เหตุผลที่คุณตัดสินใจเป็นครู สิ่งที่คุณตื่นเต้นและคาดหวังในภาคการศึกษาที่จะมาถึง

วิชาการศึกษาและสร้างองความรู้

(IS1)

วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

(IS2)

วิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(ว31101)

วิชาชีววิทยา 1

(ว30241)

วิชาชีววิทยา 2

(ว30242)

วิชาชีววิทยา 3

(ว30243)

วิชาชีววิทยา 4

(ว30244)

วิชาชีววิทยา 5

(ว30245)