ข่าวประชาสัมพันธ์

>> คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ( Download )

>> แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ( Download )

>> แบบฟอร์มเขียนขออนุมัติดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( Download )

>> การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ. 2566 – 2570 เฉพาะแผนงานโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ทุกแหล่งงบประมาณ) ( Download ) 

>> แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ( Download )

>> ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ( Download )

>> เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใต้แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( Download ) ( แบบสอบถาม )

>> การจัดทำขอเสนอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประเภทงบลงทุน(ครุภัณฑ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( Download )

>> การจัดทำข้อเสนอโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ( Download )

>> การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) แลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ( Download )