มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 856 ไร่ 3 งาน 57 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี–หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือ 3 กิโลเมตร กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สร้างวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2516 โดยรับผิดชอบการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518” วิทยาลัยครูจึงได้รับการยกฐานะเป็นสถานสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในปีพุทธศักราช 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ลงพระปรมาภิไธยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เริ่มใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์ และสาขาศิลปศาสตร์ ให้กับนักศึกษาทั้งภาคปกติและนักศึกษาบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) และระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี 2 ปี (หลังอนุปริญญา) ปริญญาตรี 4 ปี และปริญญาโท ในปีการศึกษา 2519 สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ หรือ วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ ได้เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในขณะนั้นยังไม่ได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะที่ห้าที่ก่อตั้งขึ้นในสถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์ เมื่อ พ.ศ.2527 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2527 ซึ่งกำหนดให้วิทยาลัยครู ขยายฐานทางวิชาการให้สามารถเปิดสอนสาขาการอื่นได้คณะวิชาวิทยาการจัดการจึงกำเนิดขึ้นโดยย้ายอาจารย์ผู้สอนจากภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 4 คน มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ ปี พ.ศ. 2527 ได้มีประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็นส่วนราชการหนึ่งของวิทยาลัยครูเพชรบูรณ์อย่างเป็นทางการ มีหัวหน้าคณะวิชาเป็นผู้บริหารเช่นเดียวกับคณะอื่นๆ และทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนในสาขาศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิชาเอกการจัดการสำนักงาน จำนวน 1 ห้องเรียนหลังจากนั้นคณะวิชาวิทยาการจัดการ ได้พัฒนาการเรียนการสอนสามารถเปิดสอน ในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ดังนี้พ.ศ. 2527 เปิดสอนวิชาเอกการจัดการสำนักงาน ระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2529 เปิดสอนวิชาเอกการจัดการทั่วไป ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 2 ปี หลังอนุปริญญาพ.ศ. 2530 เปิดสอนวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับอนุปริญญาและวิชาเอก วารสารและการประชาสัมพันธ์ ระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2533 เปิดสอนวิชาเอกเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2536 เปิดสอนโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี และ วิชาเอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระดับอนุปริญญาพ.ศ. 2537 เปิดสอนโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจวิชาเอกบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีพ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ครั้งแรกตั้งอยู่ที่อาคาร 3 อยู่ร่วมกับสำนักงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาวิทยาลัยมีได้สร้างอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเอนกประสงค์ขึ้น จึงให้ย้ายสำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ ไปอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ในปี พ.ศ. 2536 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2536 จึงได้ย้ายสำนักงานคณะวิชาวิทยาการจัดการ มาอยู่ที่อาคาร 2 และปี 2553 ได้ย้ายมาอยู่อาคารปฏิบัติการ 8 ชั้น จนถึงปัจจุบัน วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏมีผลบังคับใช้ทำให้ วิทยาลัยครู เปลี่ยนเป็น “ สถาบันราชภัฏ ” และ อธิการบดี เป็น “ อธิการบดี ” , หัวหน้าคณะ เป็น “ คณบดี ” และ คณะวิชาวิทยาการจัดการ เป็น “ คณะวิทยาการจัดการ ” คณะวิทยาการจัดการ มีคณาจารย์ทั้งสิ้น 58.5 คน เป็นอาจารย์ประจำ 16.5 คน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 40 คน อาจารย์ประจำพิเศษ 2 คน มีเจ้าหน้าที่ 19 คน เป็น ข้าราชการพลเรือน 1 คน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน 12 คน พนักงานราชการ 1 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน เปิดสอนนักศึกษาทั้งภาคปกติ และ ภาค กศ.ปช. ในระดับปริญญาตรี 4 ปี ประกอบด้วย 8 สาขาวิชา และระดับปริญญาโท 1 สาขาวิชา ดังนี้หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรมหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป