แผนกเตรียมการ

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

แผนกเตรียมการ

เป็นหน่วยในอัตราการจัดของกองอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ผตก.กอ.วพม.) ชั้น 3 อาคารกองอำนวยการ โทร.93588,93744 หรือ 023547826 โทรสาร.023547659

พันธกิจ / หน้าที

เป็นฝ่ายอำนวยการของผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการอำนวยการ และบริหารงานการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ตามที่ได้รับมอบ รวมทั้งการดำเนินการเกี่ยวกับ หลักสูตร การสอน การศึกษา และตำรา

การดำเนินงานและความรับผิดชอบ

  • งานนโยบายและแผน คำสั่งยุทธการ
  • การประชาสัมพันธ์และกิจการพลเรือน
  • การข่าวและรักษาความปลอดภัย
  • โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
  • การขออนุมัติหลักการและดำเนินการโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรภายในประเทศ
  • การขออนุมัติหลักการและดำเนินการโครงการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานต่างประเทศ
  • งานแพทยสภา
  • การประชุมสภาวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

รายชื่อบุคคลากรภายใน แผนกเตรียมการ