หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับยารักษาโรคต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ผู้ป่วยหรือญาติสามารถหาความรู้หรือข้อมูลต่าง ๆ ของยาได้จากหลายแหล่ง เช่น ตำราหรือทางอินเตอร์เนต ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการแพทย์จึงควรตามความก้าวหน้าดังกล่าว เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์ต่อการรักษาผู้ป่วย

ภาควิชาเภสัชวิทยา กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า จึงได้จัดการประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ Pharmacotherapy of New Drugs 2020 ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มใหม่ ๆ ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยา เช่น กลไกการออกฤทธิ์ ผลข้างเคียง รวมถึงข้อมูลด้านเภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ตลอดจนการนำมาใช้ทางคลินิกตามหลักฐานทางวิชาการที่ทันสมัย โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับฟังการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ การประชุมครั้งนี้จะแบ่งหัวข้อย่อยเป็นยาที่ใช้ในระบบต่าง ๆ เช่น ยารักษาโรคติดเชื้อ ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด และยารักษาโรคระบบประสาทส่วนกลาง

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล สามารถเลือกใช้ยา ประเมินการใช้ยา รวมถึงเฝ้าติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากยาได้อย่างมีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือตามหลักวิชาการได้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับยา ซึ่งอาจเป็นยาใหม่ หรือยาที่มีใช้มานานแต่มีข้อบ่งใช้ใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการทบทวนองค์ความรู้พื้นฐานทางเภสัชวิทยาที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ทางคลินิก

อัตราค่าลงทะเบียน


    • ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 2,500 บาท
    • ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป 3,000 บาท
    • ลงทะเบียนในวันจัดการประชุม 3,500 บาท