ระเบียบฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา


ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ด้วยวิธี b-index พ.ศ.2561