ระเบียบฯ และประกาศฯ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2562

ระเบียบ กศ.วพม. เรื่อง การปฏิบัติในการสอบของนักเรียนแพทย์ทหารและนักศึกษาแพทย์ พ.ศ. 2561

ระเบียบ กศ.วพม. เรื่อง การปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ 2561

ระเบียบ วพม. ว่าด้วย การวัดผล การประเมินผล และทวนสอบมาตราฐานผลสัมฤทธิ์การศึกษา พ.ศ.2559

ระเบียบ วพม. ว่าด้วย การศึกษาภาคฤดูร้อน พ.ศ.2559


ประกาศ กศ.วพม. ว่าด้วย ระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ เรื่องระเบียบปฏิบัติในการขออุทธรณ์ผลการสอบ พ.ศ. 2561

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสำหรับแนวทางตัดสินผลการศึกษา พ.ศ.2561

ประกาศ กศ.วพม. เรื่องนโยบายด้านการพัฒนาการเป็นนานาชาติ (Internationalization)

ประกาศ กศ.วพม. เรื่องนโยบายด้านการพัฒนาการเป็นนานาชาติ (Internationalization)

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ.2561

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการส่งข้อมูเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบแบบอิงเกณฑ์ด้วยวิธี b-index

ประกาศ กศ. เรื่อง ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานฯ (มคอ.3-7)

ประกาศ กศ. เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธฺิ์ฯ สำหรับ นพท.ปี 2 ภาคเรียนที่ 1

ประกาศ กศ.วพม. เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเพื่อการตัดสินผลการศึกษาโดยใช้ความคลาดเคลื่อนมาตราฐานของการวัด SEM พ.ศ. 2560