งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ตารางกิจกรรม

ตรวจสอบผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตลอดหลักสูตร ม.ต้น และม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

สมัครสอบ 

โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) ปีการศึกษา 2565