รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีการศึกษา 2564 จะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) โดยครูผู้สอนและนักเรียนสามารถติดตามประกาศ และรายละเอียดของการเรียนการสอนได้ในเว็บ @Home @School นี้ หากครูผู้สอนหรือนักเรียนมีปัญหาหรืออุปสรรคใด ๆ ในการจัดการเรียนการสอน ให้สามารถติดต่อและแจ้งปัญหาได้ในช่องทางที่ได้แจ้งมาพร้อมนี้

กดที่ link ด้านล่าง ตามระดับชั้นและเวลาที่เรียนเพื่อเข้า Google Meet (กรุณาตรวจสอบตารางเรียน ในแต่ละห้อง แต่ละวัน)
คำแนะนำ : หากนักเรียนล็อกอิน Google Meet ด้วยอีเมลโรงเรียน (xxxxxx@pcccr.ac.th) จะสามารถเข้าร่วมชั้นเรียนได้ทันที ไม่ต้องรอให้คุณครูกดรับ

Google Meet Classroom Conference

ม.1 - กลุ่มที่ 1 [ม.1/1 - 1/2] กลุ่มที่ 2 [ม.1/3 - 1/4] ม.1 สำรอง 1 ม.1 สำรอง 2

หมายเหตุ
- ม.1/1 วันอังคาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ ภาษาญี่ปุ่น 1 ใช้ link หลัก กลุ่มที่ 1
- ม.1/2 วันอังคาร รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ ภาษาญี่ปุ่น 1 ใช้ link ม.1 สำรอง 1
- ม.1/3 วันจันทร์ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ วันพุธ รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1 ใช้ link หลัก กลุ่มที่ 2
- ม.1/4 วันจันทร์ รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ วันพุธ รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 1 ใช้ link ม.1 สำรอง 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.2 - กลุ่มที่ 1 [ม.2/1 - 2/2] กลุ่มที่ 2 [ม.2/3 - 2/4] ม.2 สำรอง 1 ม.2 สำรอง 2

หมายเหตุ
-
ม.2/1 วันพฤหัสบดี รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 และ วันศุกร์ รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3 ใช้ link หลัก กลุ่มที่ 1
- ม.2/2 วันพฤหัสบดี รายวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 และ วันศุกร์ รายวิชา ภาษาญี่ปุ่น 3 ใช้ link ม.2 สำรอง 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.3 - กลุ่มที่ 1 [ม.3/1 - 3/2] กลุ่มที่ 2 [ม.3/3 - 3/4] ม.3 สำรอง 1 ม.3 สำรอง 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.4 - กลุ่มที่ 1 [ม.4/1 - 4/3] กลุ่มที่ 2 [ม.4/4 - 4/6] ม.4 สำรอง 1 ม.4 สำรอง 2

หมายเหตุ
-
วันจันทร์ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ม.4/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 วิชาคณิตศาสตร์ 1 ม.4/2-4/3 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
- วันอังคาร วิชา คณิตศาสตร์ 1 ม.4/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ม.4/2 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
- วันพุธ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ม.4/1 ใช้ link หลักกลุ่ม 1 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ม.4/3 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ม.4/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.4/5 ใช้ link ม.4 สำรอง 2
-
วันพฤหัสบดี วิชาคณิตศาสตร์ 2 ม.4/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.4/5 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.4/6 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ม.4/6 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
- วันศุกร์ วิชาคณิตศาสตร์ 2 ม.4/2 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.4/3 ใช้ link ม.4 สำรอง 1
วิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.4/5 -4/6 ใช้ link ม.4 สำรอง 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.5 - กลุ่มที่ 1 [ม.5/1 - 5/3] กลุ่มที่ 2 [ม.5/4 - 5/6] ม.5 สำรอง 1 ม.5 สำรอง 2

หมายเหตุ
-
วันจันทร์ วิชาคณิตศาสตร์ 4 ม.5/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.5/2-5/3 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.5/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.5/2 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
- วันอังคาร วิชาสมบัติเชิงกลของสารฯ ม.5/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.5/5 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
- วันพฤหัสบดี วิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ม.5/1 และ 5/3 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.5/2 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ม.5/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2
วิชาสมบัติเชิงกลของสารฯ
ม.5/5-5/6 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
- วันศุกร์ วิชาจลนศาสตร์เคมีและสมดุลเคมี ม.5/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.5/5-5/6 ใช้ link ม.5 สำรอง 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ม.6 - กลุ่มที่ 1 [ม.6/1 - 6/2] กลุ่มที่ 2 [ม.6/4 - 6/6] ม.6 สำรอง 1 ม.6 สำรอง 2

หมายเหตุ
-
วันอังคาร วิชาคอมบินาทอริกฯ ม.6/4-6/5 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 วิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2 ม.6/6 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
-
วันพุธ วิชาสถิติเบื้องต้น ม.6/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.6/2-6/3 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2
ม.6/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.6/2 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
- วันพฤหัสบดี วิชาเคมีเชิงความร้อนฯ ม.6/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.6/5-6/6 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
- วันศุกร์ วิชาคอมบินาทอริกฯ ม.6/1 ใช้ link หลัก กลุ่ม 1 ม.6/2-6/3 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
วิชาภาษาอังกฤษวิชาการ 2 ม.6/4 ใช้ link หลัก กลุ่ม 2 ม.6/5 ใช้ link ม.6 สำรอง 1
วิชาภาษาคอมบินาทอริกฯ ม.6/6 ใช้ link ม.6 สำรอง 2

ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาเพิ่มเติมกลุ่มที่ 2
คำชี้แจง ให้นักเรียนคลิก link ที่รายชื่อวิชาที่นักเรียนลงทะเบียนเรียน

Link ตรวจสอบตารางเรียนและรหัสเข้า Classroom

แบบฟอร์มแจ้งรหัสห้องเรียนสำหรับครู