แผนกช่างเกษตร

นายประวัติ ปานทองทา

ครูชำนาญการพิเศษ

นายประภาส หนูเมือง

ครู

นายนุกูล สีแดง

ครู

นายวงกต จิตรประเสริฐ

ครู

นายวินัย พยัคศรี

พนักงานราชการครู

นายนิมิต เพ็ชรรอด

พนักงานราชการครู

นายจักรินทร์ โรจนสิงห์

ครูพิเศษสอน