นายธเนศ คงวังทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

นายเพชร์พะเยาว์ แย้มยินดี

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร