เกี่ยวกับสถานศีกษา

 • ประวัติความเป็นมาวิลัยฯ

 • ตราสัญลักษณ์

 • ปรัชญา,วิสัยทัศน์,อัตลักษณ์

 • คณะผู้บริหาร

 • โครงสร้างการบริหาร

 • แผนที่วิทยาลัยฯ

 • ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ

 • ข้อมูลสถานศึกษา

 • หลักสูตรการเรียนการสอน

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ม.6)

 • ข้อมูลบุคลากร

 • บุคลากรสายการสอน

 • บุคลากรเจ้าหน้าที่

 • ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา

 • ข้อมูลงบประมาณรายจ่าย

 • ข้อมูลด้านครุภัณฑ์

 • ข้อมูลอาคารสถานที่

 • ข้อมูลสถานประกอบการ

 • ข้อมูลจังหวัดพิจิตร

แผนกวิชา

 • แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 • แผนกวิชาพืชศาสตร์

 • แผนกวิชาสัตวศาสคร์

 • แผนกวิชาประมง

 • แผนกวิชาช่างเกษตร

 • แผนกวิชาธุรกิจเกษตร

 • แผนกวิชาอุสาหกรรมเกษตร

ประกาศ วารสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ประชาสัมพันธ์...โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถมอบด้วยตนเองในงานวันไหว้ครูของวิทยาลัยฯวันที่ 23 มิถุนายน 2565 หรือประสงค์โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารวิทยาลัยฯ โดยจะได้รับใบเสร็จรับเงิน,และหนังสือขอบคุณ นำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับนายอำเภอสามง่าม คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันเปิดศูนย์บ่มเพาะอาชีวศึกษา บ้านสร้างอาชีพ ๙๑๐ ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 การประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ระดับจังหวัดพิจตร ประจำปีการศึกษา 2564

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

นศุกร์ที่ 24 มิถุนายน เวลา 08.00 น. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกๆปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวิทยาลัยฯประจำปีการศึกษา 2565

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดย นายเสรี เสียงวัฒนะ ประธานในการประชุม โดยวิทยาลัยฯได้นำเสนองานต่างๆในวิ ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเงินอุปถัมภ์

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรจัดการประชุมสภากาแฟหน่วยงานทางการศึกษา ครั้งที่ 6 /2565 ณ อาคารศูนย์อนุรักษ์ภูมิปัญญาข้าวไทย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

อกท.หน่วยพิจิตร อบรมโครงการสานพลังเครือข่ายอาชีวะลดปัจจัยเสี่ยงในสถาบันการศึกษาและชุมชน 5 จังหวัดนำร่อง กับเพื่อนๆอาชีวะวิทยาลัยอื่น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมการอบรมโครงการ "From Gen Z to be CEO ครั้งที่ 11 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ภาคเหนือ "From Gen Z to be CEO ครั้งที่ 11

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

พธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่

การต้อนรับรองผู้อำนวยการมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

คลิกลิงก์รูปภาพเพิ่มเติม

อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร รับสมัครนักเรียน นักศึกษาจำนวน 60 คน การผลิตพืช จำนวน 15 คน การผลิตสัตว์ จำนวน 15 คน ช่างเกษตร จำนวน 15 คน และธุรกิจเกษตร จำนวน 15 คน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ขอแสดงความยินดีกับทีมงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคเหนือ ประจำปี 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตรในรายการ K-Farm ฟาร์มทันสมัย สืบสานเกษตรกษัตริย์ไทย ส่งอาหารปลอดภัยทั่วโลก

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเกษตรปักกิ่ง รับสมัครนักศึกษาทวิวุฒไทย-จีน สาขาพืชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 รุ่นที่ 3 รายละเอียดตามในประชาสัมพันธ์ สนใจสมัครกดลิงก์ด้านล่าง