สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

นางจุฬาลักษณ์ พนาลิกุล หัวหน้างานคอมพิวเตอร์

นางสาวเกศวิมล พลโสดา

นางสาวสราลี พวงทอง

นายนิยม ปะสาวะนัง

นายชนะวงศ์ มุ่งชู

นายสมปอง สระหนองห้าง