Carousel imageCarousel imageCarousel image

นายศักดา สวัสดิ์สละ

ผู้อำนวยการโรงเรียน
บทเรียนโมดูลสื่อประสมธรณีวิทยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยคุณครูขนิษฐา หล้าสุดตา คู่มือ บทเรียน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกอบการสอนโดยวิธีเลือกสรรสำหรับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายพรชัย จันทโศก บทคัดย่อ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา