Carousel imageCarousel image

นายศักดา สวัสดิ์สละ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันทีี่ 4 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคารได้รับมอบแอลกอฮอล์ จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมหาสารคาม เพื่อป้องกัน COVID-19 สำหรับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เพิ่มเติม

จดหมายข่าวโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ฉบับที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประศาสตร์วิชาความรู้ให้ เพิ่มเติม

โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 ดำเนินการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ โครงการพัฒนาการบริหารจัดการพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมครบรอบ 52 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนในปีการศึกษา 2563 มีพิธีสักการะพ่อปู่บุญจันทร์ ทำบุญตักบาตร มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" เพิ่มเติม

บทเรียนโมดูลสื่อประสมธรณีวิทยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง โครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยคุณครูขนิษฐา หล้าสุดตา คู่มือ บทเรียน
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกอบการสอนโดยวิธีเลือกสรรสำหรับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 2 โดยนายพรชัย จันทโศก บทคัดย่อ ส่วนหน้า ส่วนเนื้อหา