เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก

สมาชิกในกลุ่มที่ 6

นายภูริภัทร ทิพชัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 6

นางสาวกัลยา แสงร้าย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 13

นางสาวนารัตน์ น้ำบุ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 20

นางสาวศิริรัตน์ ภักดีโชติ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 33

นางสาวเหมือนฝัน ปัญญาสัย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 เลขที่ 37

ครูที่ปรึกษา

คุณครูจตุภัทร ประทุม

ครูชำนาญการพิเศษ

คุณครูเบญมาส สิงหาทิพ

ครู