การใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์

(สร้างรายได้จาก Social Media)

ด้วยสังคมไทยได้มีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่อง คนไทยก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลมักจะได้ยินคำว่า “ดิจิทัล 4.0 ” และ “ดิจิทัลไทยแลนด์” บ่อยขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยผู้คนจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจำวันกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดตามข่าวสาร สืบค้นข้อมูล การเข้าชมสื่อทางการบันเทิง อาทิ คลิปวีดีทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ เกม และขยายวงกว้างไปจนถึงการสร้างอาชีพ มีการซื้อขายสินค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ ทำธุรกรรมการเงินผ่านแอพพลิเคชั่นการสื่อสาร เพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนซึ่งอยู่ในวัยเรียนได้มีองค์ความรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย มีช่องทางและโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้จาก Social Media ที่มีการใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วในการเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงมีแนวคิดในการจัดฝึกอบรมภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางสังคมในยุคปัจจุบัน โดยวิวัฒนาการของโลกดิจิทัลจากยุคดิจิทัล 1.0 ถึงยุค 4.0 ในปัจจุบัน มีรายละเอียดแสดงให้เห็นพอสังเขป ดังรูปภาพที่ 1 และ 2 ดังต่อไปนี้