Carousel imageCarousel image

🌷ข่าวประชาสัมพันธ์🌷

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Youtube
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดอบรมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามว.89) วันที่ 16 มิถุนายน 2564

สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามว.89) วันที่ 16 มิถุนายน 2564

แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุุ (ว 78)

Carousel imageCarousel imageCarousel image

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้บริการผู้มาติดต่อด้านงานพัสดุ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (Covid-19) โดยให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19

Carousel imageCarousel image

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้บริการผู้มาติดต่อด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2

สถิติผู้เข้าชม 🔎