บุคลากรภายในกลุ่มนำโดย นางกัลยา ทองพุ่มนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม

🌷ข่าวประชาสัมพันธ์🌷

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
เพื่อเตรียมความพร้อมวันที่ระบบ e-GP (ระยะที่ 5)
มีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 3 เมษายน 2566
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.4/ว 128
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566  
ในวันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หรือ Youtube จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เอกสารประกอบการบรรยาย สามารถดาวน์โหลด
ได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หัวข้อ คู่มือสำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
ชื่อไฟล์ powerpoint ประกอบการบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ e-GP (ระยะที่ 5) สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ ฉบับปรับปรุง
วันที่ 22 มีนาคม 2566 

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 5)
e-bidding สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ช่วงบ่าย)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หรือ Youtube จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP ระยะที่ 5)
e-bidding สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ช่วงเช้า)
ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น.
ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
หรือ Youtube จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐ
ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 และ วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.
ได้ผ่านทาง Facebook จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ Youtube
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

การจัดอบรมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามว.89) วันที่ 16 มิถุนายน 2564

สรุปข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ตามว.89) วันที่ 16 มิถุนายน 2564

แนวทางการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดพัสดุุ (ว 78)

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้บริการผู้มาติดต่อด้านงานพัสดุ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด (Covid-19) โดยให้บริการโดยปฏิบัติตามมาตรการโควิด-19

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้บริการผู้มาติดต่อด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ค่าการศึกษาบุตรให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญ และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 

Link

<<<<< ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง🌷

Link

<<<<< ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง🌷

Link

<<<<< เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน🌷

Link

<<<<< รายการโอนเงิน🌷

Link

<<<<< ทะเบียนคุมเงินประจำงวด🌷

<<<<< ระบบติดตามงบประมาณด้วยตัวเอง🌷

<<<<< ระบบ e-Money🌷