ปฏิทินตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2564

รายชื่อโรงเรียน5 โรงสอบ.docx


รายชื่อโรงเรียนตรวจสอบ 10 โรง.docx
หนังสือนำ เเจ้งร.ร.รายงานข้อมูลค่าสาธาณูปโภค ไตรมาสที่2.pdf

ด้วย สพฐ.แจ้งให้ สพท.ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จึงขอให้โรงเรียนรายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา ในระบบe-budget

เว็บไซต์ https://e-budget.jobobec.in.th/school_login_form.php