โรงเรียนบ้านเฑียรยา

โรงเรียนบ้านดาโต๊ะ

โรงเรียนบ้านตะโละสะมีแล

โรงเรียนชุมชนบ้านตาแกะ

โรงเรียนบ้านท่ากุน

โรงเรียนบ้านท่าด่าน

โรงเรียนบ้านท่าพง

โรงเรียนบ้านบางปู

โรงเรียนบ้านบือเจาะ

โรงเรียนบ้านบูดี

โรงเรียนชุมชนบ้านปาตา

โรงเรียนบ้านฝาง

โรงเรียนยะหริ่ง