วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดหาทุนการศึกษา มอบให้นักเรียนที่ประสบความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ มีฐานะยากจนและด้อยโอกาส

2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายในการทำงานระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 กับสาธารณชน

เส้นทางการวิ่ง

เส้นทางวิ่งออกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปิดถนน 100% จุดบริการน้ำทุก 2 กิโลเมตร และบริการอาหารเครื่องดื่มที่เส้นชัย พร้อมลุ้นรางวัลมากมายจากผู้สนับสนุน

กำหนดการ

วันที่ 1 – 6 เมษายน 2562

08.30 – 16.30 น. รับเสื้อ เบอร์วิ่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

วันที่ 7 เมษายน 2562

05.30 - 05.45 น. อบอุ่นร่างกาย

05.30 - 05.55 น. นักวิ่ง Check in ที่จุด Start

05.50 - 05.55 น. พิธีเปิด กล่าวรายงาน

05.55 - 06.00 น. นักวิ่งเตรียมตัว

06.00 น. ประธานฯ ปล่อยตัวนักวิ่ง Funrun

07.30 น. พิธีมอบรางวัลและจับหางบัตรรางวัล

ประเภทการแข่งขัน

* ได้รับเหรียญเมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย ยกเว้น VIP ได้รับเลย

รางวัลการแข่งขัน

  • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1 -3 ทั้ง ชาย และ หญิง ประเภทรุ่นเยาวชนไม่เกิน 12 ปี และ รุ่นทั่วไป จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  • ได้อันดับที่ 4 – 10 ทั้งชายและหญิง ทั้งสองประเภท ได้รับของที่ระลึก
  • นักวิ่งน้ำหนักมากที่สุด จำนวน 3 รางวัล ได้รับของที่ระลึก

การบริการ

  1. บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
  2. บริการซุ้มอาหาร หลังเส้นชัย
  3. บริการหน่วยพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
  4. บริการรับฝากของ กรุณารับคืนหลัง 8.00 น.

การรับสมัคร

- รับจำนวนจำกัด 2,500 ท่าน

- รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/pattani1.go.th/teacherrun ภายในวันที่ 20 มกราคม 2562 (การรับสมัครออนไลน์ ท่านจะต้องสมัคร ชำระค่าสมัคร และได้รับการยืนยันกลับภายในกำหนดเท่านั้น)

การชำระเงิน

1. ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชีเลขที่ 907-0-96947-5 ชื่อบัญชี โครงการครูชวนวิ่งเพื่อน้องตานี 1 สพป.ปน.1 ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี

2. ชำระเงินค่าสมัครภายใน 3 วันหลังจากวันสมัครภายใน 3 วันหลังจากวันสมัคร โดยเขียน ชื่อ/นามสกุล เพื่ออ้างอิงใน หลักฐานด้วย


หลังจากส่งหลักฐานเสร็จ 3 วันทำการ