กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
Pattani Primary Education Area office 1

บุคลากร...

นายสาคร เสียงเย็น
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

นางสาวกษิมา คงตุก
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน

ภารกิจงาน

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวกษิมา คงตุก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน, ศึกษานิเทศ และบุคคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ได้พบปะเยี่ยมเยียนผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดมหิงษาราม อ่านต่อ>>

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระเนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565
อ่านต่อ>>

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการ ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร) อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยม ให้ข้อเสนอแนะ และสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู อ่านต่อ>>

มอบสื่อใบงานให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนได้ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ่านต่อ>>

Link....

เอกสารเผยแพร่ (Publication)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565.pdf
เล่มแผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf
plan_obec2564-2565.pdf
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปี 2565.pdf
สรุปรายงานจุดเน้น สพฐ.65.pdf
รายงานสรุปผลการติดตาม สพฐ.64.pdf

ดาวน์โหลดเอกสาร (Download Documents)

Clip VDO ชี้แจงสร้างความเข้าใจการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด มาตรฐานและนโยบายสพฐ. ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

ข่าวสารการศึกษา