ศูนย์บริหารฐานข้อมูลกลางภาครัฐ

สพป.ปัตตานี เขต 1

แนวทางการบริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ปีการศึกษา 2564

ส่วนที่ 1 แนวทางการบริหารระบบการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
ส่วนที่ 2 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลฯ สำหรับสถานศึกษา
ส่วนที่ 3 การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลฯ สำหรับ สพท.
ส่วนที่ 4 ระบบกำหนดรหัสประจำตัวฯ สำหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์ (GCode)
ส่วนที่ 5 กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
อ่านต่อ ......

ข้อมูลสารสนเทศ สพฐ.

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
(EMIS)

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
(B-OBEC)

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

โปแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา
(school Mis)

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS)

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ PMQA 4.0

ระบบรายงานผลการประเมินส่วนราชการ (KRS)

ระบบบริการโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา (e-SEASS)

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT)

ระบบรายงานผลการรับนักเรียนปี 2564

ระบบสารสนเทศในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data )
เข้าสู่ระบบ ...

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพท. (AMSS++) เข้าสู่ระบบ ...

ระบบติดต่อเข้าถึงการบริการ (Easy Access ) เข้าสู่ระบบ ...

ระบบสมุดโทรศัพท์ออนไลน์ (phonbook online) เข้าสู่ระบบ ...

ข้อมูลสารสนเทศนักเรียน

ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา