โรงเรียนบ้านปุลามาวอ

โรงเรียนบ้านหัวคลอง

โรงเรียนบ้านคลองต่ำ

โรงเรียนวัดควน

โรงเรียนวัดมหิงษาราม

โรงเรียนบ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)

โรงเรียนบ้านราวอ

โรงเรียนบ้านทุ่ง

โรงเรียนบ้านท่าข้าม

โรงเรียนบ้านท่าน้ำ

โรงเรียนบ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

โรงเรียนบ้านคาโต

โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก

โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันตก

โรงเรียนบ้านนอก