การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา.mp4

การอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณในสถานศึกษา

คลิปส้ัน.mp4

การอบรมการใช้โปรแกรม Vlookup เพื่อจัดทำบัญชีในสถานศึกษา

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

🚩 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (คลิ๊ก)

🚩 การตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (คลิ๊ก)

🚩 การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน และโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนปีการศึกษา 2564 และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) (คลิ๊ก) (รายละเอียดแนบ)

🚩 การจัดทำระบบสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ Thai School Lunch (คลิ๊ก)

🚩 รูปแบบการจัดชุดสำรับอาหารกลางวัน (คลิ๊ก)

🚩 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 (คลิ๊ก)

คู่มือการจัดทำโครงการอาหารกลางวัน

1.การจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร(ดาวน์โหลด)

2.การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร (ดาวน์โหลด)

3.การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ดาวน์โหลด)

คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 2544 (ดาวน์โหลด) คู่มือการปฏิบัติงาน

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริหารด้านอินเทอร์เน็ต (ดาวน์โหลด)files_document_20220323X19XP8PTJNE0QBYU.pdf
แนวทางฯปี66.pdf
files_document_20220323X9G1QXYLEWCG65BQ.pdf
รวมเล่ม คู่มือทรัพย์สิน.pdf
คู่มือการบริหารงานการเงินระดับสถานศึกษา.pdf