หนังสือรับรอง ว่าวิทยาลัยพณิชยการธนบุรีได้รับการประกับคุณภาพภายนอก..jpg

โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการประกันคุณภาพภายใน 2566 พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

« รายงานการประเมินตนเอง » 

SAR ปีการศึกษา 2561 

SAR ปีการศึกษา 2562

SAR ปีการศึกษา 2563

SAR ปีการศึกษา 2564

SAR ปีการศึกษา 2565

SAR ปีการศึกษา 2566

« ประชาสัมพันธ์เอกสารภายนอก » 

- ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 
« เผยแพร่รายงานการประเมิน » 

- รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID - 19 

- หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกฉบับที่ 1

- หนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกฉบับที่ 2

« ดาวน์โหลดเอกสาร  » 

คำสั่ง 

- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานการประกันคุณภาพภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2563 

- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานการประกันคุณภาพภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2564

- คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน งานการประกันคุณภาพภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565

คำอธิบาย 

 - เกณฑ์การประเมิน

คู่มือ

- เล่มที่1.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา (ปรับปรุง 30 ส.ค.61).pdf 

- เล่มที่2.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2561 ปรับครั้งที่ 2 

- เล่มที่3.คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง 22 ม.ค. 63)

เครื่องมือ

- เครื่องมือ 2564 ระดับสถานศึกษา

ปฎิทินงาน

 - ปฏิทินการดำเนินงาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2564) 

 - ปฏิทินการดำเนินงาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2565

 - ปฏิทินการดำเนินงาน (งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2566)