Varsity Football vs Abernathy

Photo credit to Emily Jones