SAR 2565

รายการประเมินตนเองแผนกดนตรี

A1 เกียรติยศและชื่อเสียงของแผนกวิชา(ครู-นักเรียน)

A2 ข้อมูลรางวัลและผลงานของครู

A3 ครุภัณฑ์

A4 ความร่วมมือกับสถานประกอบการและการเป็นผู้ประกอบการ

A5 คะแนนสอบมาตรฐานวิชาชีพ

A6 โครงการของแผนก

A7 ดูแลติดตามผู้เรียน

A8 นวัตกรรม-สิ่งประดิษฐ์งานวิจัย

A9 นิเทศการสอน

A10 ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

A11 แผนการจัดการเรียนรู้

A12 ภาพกิจกรรม

A13 หลักสูตรการเรียนการสอนของแผนกวิชา

A14 จำนวนผู้เรียนจำแนกตามระดับชั้น หลักสูตร เพศ ของแผนกวิชา

A15 ข้อมูลครู บุคลากรทางการศึกษาของแผนกวิชา

A16 สรุป SAR แผนก