Teacher e-Portfolio

นางสาวรัตนาพร แก้วขาว

ตำแหน่งพนักงานราชการ แผนกอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

หน้าที่พิเศษ หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

การปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้สอน

ด้านที่ 1

ด้านการจัดการเรียนการสอน

ด้านที่ 2

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน

ด้านที่ 3

ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ