ผังโครงสร้างฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม

ปฏิทินงานหลักสูตรภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินงานสื่อการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินงานวัดผลภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564