ภาพถ่ายวิทยาลัยการอาชีพนครนายก

คุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัยฯ

"รับผิดชอบ มีวินัย จิตอาสา"