ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมและทดสอบ
หลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

ขั้นตอนที่ 1
สถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม

รายละเอียด จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมฯ (ตามแบบฟอร์มร่างคำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล) ทางหน้าเพจผู้สัมผัสอาหาร เว็บไซต์สำนักความร่วมมือ

หมายเหตุ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามแล้วให้เก็บไว้ที่สถานศึกษาไม่ต้องส่งมาที่สำนักความร่วมมือ

ขั้นตอนที่ 2
สถานศึกษาดำเนินการเลือกวิธีการอบรมและจัดเตรียมข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา เพื่อกำหนดจำนวนห้องอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meet

2. การอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

หมายเหตุ 1. นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

2. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง

ขั้นตอนที่ 3

สอศ.กำหนดแผนการอบรมให้สถานศึกษาเลือกวันอบรม

รายละเอียด 1. สอศ.กำหนดแผนการอบรมให้สถานศึกษาเลือกวันอบรม วันที่ 30 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2564

เวลา 09.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 16.00 น.

2. สถานศึกษาดำเนินการส่งแผนการจัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารในระบบของกรมอนามัย ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

ขั้นตอนที่ 4
สถานศึกษาดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดอบรมและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ตามช่องทางที่เลือกไว้ในขั้นตอนกำหนดแผนการจัดอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

- สถานศึกษาดำเนินการจัดทำลิงค์การอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเตรียมส่งให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันอบรม

- ดาวน์โหลดสื่อจากลิงค์ หน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือที่ลิงค์ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์การจัดอบรม

2. การอบรมออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

- ดาวน์โหลดสื่อจากลิงค์ หน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือที่ลิงค์ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์การจัดอบรม

หมายเหตุ 1. การอบรมออนไซต์ นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

2. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง และสำหรับสถานศึกษาที่สามารถจัดอบรมทางช่องทางออนไลน์

ผ่านโปรแกรม Google Meet ได้มากกว่า 100 คน สามารถให้ นร. นศ. รับการอบรมมากกว่า 100 คน ได้ตามความเหมาะสม

3. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง

ขั้นตอนที่ 5
สถานศึกษาชี้แจงผู้เข้าอบรมดังนี้

รายละเอียด 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ลงทะเบียนด้วยตนเองทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

2. การใช้โปรแกรม Google Meet ของผู้เข้ารับการอบรม (สำหรับสถานศึกษาที่เลือกใช้วิธีการอบรมแบบออนไลน์)

ขั้นตอนที่ 6
สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการอนุมัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร

รายละเอียด 1. สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการอนุมัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในระบบของกรมอนามัยทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

2. จัดเตรียมแบบทดสอบ

2.1) ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จาก Google Form โดยให้สถานศึกษานำข้อสอบที่ดาวน์โหลด จากระบบของกรมอนามัย มาทำเป็น Google Form

และทำเป็นลิงค์ หรือ QR Code เพื่อให้นักศึกษาใช้ทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้ทั้ง การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meet และการอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา)

2.2) ทดสอบข้อเขียน โดยการใช้กระดาษทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้เฉพาะ การอบรมออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรม

ของสถานศึกษา เท่านั้น)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 20 นาที

2. เกณฑ์ผ่านการทดสอบ 16 ข้อ

3. กรมอนามัยจะสุ่มส่งข้อสอบให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 7
สถานศึกษาดำเนินการจัดอบรมตามวิธีที่เลือกไว้ในขั้นตอนกำหนดแผนการจัดอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meet

2. การอบรมผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

หมายเหตุ 1. นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

2. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง

ขั้นตอนที่ 8

สถานศึกษาจัดการทดสอบความรู้หลังการอบรม

รายละเอียด วิธีที่ 1 ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จาก Google Form ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ของสถานศึกษา (สามารถใช้ทดสอบได้ทั้ง การอบรมทางช่องทางออนไลน์

ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meeting และการอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา)

วิธีที่ 2 ทดสอบข้อเขียน โดยการใช้กระดาษทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้เฉพาะ การอบรมทางออนไซต์ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรม ของสถานศึกษา เท่านั้น)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 20 นาที

2. หากนักเรียน นักศึกษา สอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 9
ผู้รับผิดชอบของหน่วยจัดการอบรม นำเข้าข้อมูลผลการอบรมในระบบของกรมอนามัย

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบของหน่วยจัดการอบรม (สถานศึกษา) นำเข้าข้อมูลผลการอบรมในระบบของกรมอนามัย ทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th


ขั้นตอนที่ 10
สถานศึกษารายงานผลการอบรมให้สำนักความร่วมมือ และกรมอนามัย

รายละเอียด 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสรุปผลการจัดอบรม B-16

- ที่ลิงค์สรุปผลการจัดอบรม (B-16) ผ่าน Google Form ในหน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ แล้วปริ๊นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม

2. สแกนไฟล์ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามแล้ว

- ส่งผ่าน Google Form ที่ลิงค์ ส่งไฟล์ PDF สรุปผลการจัดอบรม (B-16) ที่ผู้อำนวยการลงนาม ผ่าน Google Form หน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็ปไซต์สำนักความร่วมมือ

- ส่งอีเมล์ไปที่กรมอนามัย foodhandler@anamai.mail.go.th

ขั้นตอนที่ 11
สถานศึกษาจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม

รายละเอียด 1. เมื่อสถานศึกษาจัดส่งสรุปผลการจัดอบรม B-16 ให้กับสำนักความร่วมมือภายในกำหนดเวลาแล้วสำนักความร่วมมือจะจัดส่งไฟล์แบบฟอร์มวุฒิบัตร

พร้อมลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา

2. สถานศึกษาดำเนินการจัดพิมพ์วุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

3. กำหนดรหัสวุฒิบัตรไว้มุมซ้ายบรรทัดล่างสุดท้ายด้านหน้าของใบรับรองตามลำดับ ดังนี้

3.1 ชื่อสถานศึกษา

3.2 รหัสประจำตัวผู้เรียน / หรือ เลขประจำตัวประชาชนสำหรับ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฯลฯ

3.3 เรียงลำดับหมายเลขอัตโนมัติ

3.4 ประทับตราวิทยาลัยฯ มุมซ้ายล่าง

ตัวอย่างเช่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / รหัสประจำตัวผู้เรียน 6124040001 / เลขที่ 0001

กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่
ช่องทางที่ 1 ผู้ประสานงาน

  • นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์ โทร : 081-296-4884

  • นางสาวจิตมาศ นวลกระจ่าง โทร : 087-995-0726 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  • นางสาวเบญจพร ขำรัตน์ โทร : 064-169-6903 (ภาคเหนือ)

  • นางสาวจิราพร นูมหันต์ โทร : 063-926-9196 (ภาคกลาง)

  • นางสาวมาริษา สง่าชู โทร : 092-872-9634 (ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกทม.)

ช่องทางที่ 2 LINE Open CHAT