ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ. 2565

คำถามที่พบบ่อย


ขั้นตอนที่ 1

1. สอศ.กำหนดแผนการอบรมให้สถานศึกษาเลือกวันอบรม
รายละเอียด สอศ.กำหนดแผนการอบรมให้สถานศึกษาเลือกวันอบรม วันที่ 14 - 26 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.00 น.
2. สถานศึกษาสังกัด สอศ. ทุกแห่ง (ภาครัฐและเอกชน) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรม

รายละเอียด ัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมฯ (ตามแบบฟอร์มร่างคำสั่งวิทยาลัยฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการอบรม

ผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล) ทางหน้าเพจผู้สัมผัสอาหาเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ

หมายเหตุ เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาลงนามแล้ว ให้ตั้งชื่อไฟล์คำสั่งเป็นชื่อของสถานศึกษา และอัพโหลดไฟล์ที่ลิงค์ ส่งไฟล์ PDF (.pdf) คำสั่งวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2
สถานศึกษาดำเนินการเลือกวิธีการอบรมและจัดเตรียมข้อมูลจำนวนนักเรียน นักศึกษา เพื่อกำหนดจำนวนห้องอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meet

นักเรียน นักศึกษา รับการอบรม ไม่เกิน 300 คน/ห้อง

2. การอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

การอบรมออนไซต์ นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

3. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง


ขั้นตอนที่ 3

สถานศึกษาดำเนินการส่งแผนการจัดการอบรม
รายละเอียด สถานศึกษาดำเนินการส่งแผนการจัดการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารในระบบของกรมอนามัย ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
ทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

ขั้นตอนที่ 4
สถานศึกษาดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ สื่อ วัสดุ และอุปกรณ์ในการจัดอบรมและอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ
ตามช่องทางที่เลือกไว้ในขั้นตอนกำหนดแผนการจัดอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

- สถานศึกษาดำเนินการจัดทำลิงค์การอบรมผ่านโปรแกรม Google Meet เพื่อเตรียมส่งให้ผู้เข้ารับการอบรมในวันอบรม

- ดาวน์โหลดสื่อจากลิงค์ หน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือที่ลิงค์ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์การจัดอบรม

2. การอบรมออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

- ดาวน์โหลดสื่อจากลิงค์ หน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือที่ลิงค์ ดาวน์โหลดสื่อวีดิทัศน์การจัดอบรม

หมายเหตุ 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
นักเรียน นักศึกษา รับการอบรม ไม่เกิน 300 คน/ห้อง และสำหรับสถานศึกษาที่สามารถจัดอบรม
ทางช่องทางออนไลน์

2. การอบรมออนไซต์ นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

3. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง

ขั้นตอนที่ 5
สถานศึกษาชี้แจงผู้เข้าอบรมดังนี้

รายละเอียด 1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ลงทะเบียนด้วยตนเอง หรือให้ครูผู้ประสานงาน ลงทะเบียน

ทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th

2. ชี้แจงการใช้โปรแกรม Google Meet ให้ผู้เข้ารับการอบรม

(สำหรับสถานศึกษาที่เลือกใช้วิธีการอบรมแบบออนไลน์)

ขั้นตอนที่ 6
ถานศึกษาตรวจสอบสถานะการอนุมัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและดาวน์โหลดแบบทดสอบ


รายละเอียด 1. สถานศึกษาตรวจสอบสถานะการอนุมัติการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ในระบบของกรมอนามัยทางเว็บไซต์
https://foodhandler.anamai.moph.go.th

2. จัดเตรียมแบบทดสอบ

2.1) ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จาก Google Form นำข้อสอบที่ดาวน์โหลดจากระบบ

ของกรมอนามัย มาทำเป็น Google Form และทำเป็นลิงค์ หรือ QR Code

ให้นักศึกษาใช้ทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้ทั้ง การอบรมทางช่องทางออนไลน์ผ่าน

โปรแกรม Google Meet และการอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์

ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา)

2.2) ทดสอบโดยการใช้กระดาษทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้เฉพาะ การอบรมออนไซต์

ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา เท่านั้น)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 20 นาที

2. เกณฑ์ผ่านการทดสอบ 16 ข้อ

3. กรมอนามัยจะสุ่มส่งข้อสอบให้สถานศึกษาแต่ละสถานศึกษาจะได้ข้อสอบไม่เหมือนกัน

ขั้นตอนที่ 7
สถานศึกษาดำเนินการจัดอบรมตามวิธีที่เลือกไว้ในขั้นตอนกำหนดแผนการจัดอบรม

รายละเอียด 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meet

2. การอบรมแบบออนไซต์ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา

หมายเหตุ 1. การอบรมทางช่องทางออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet
นักเรียน นักศึกษา รับการอบรม ไม่เกิน 300 คน/ห้อง และสำหรับสถานศึกษาที่สามารถจัดอบรม
ทางช่องทางออนไลน์

2. การอบรมออนไซต์ นร. นศ. รับการอบรม ไม่เกิน 100 คน/ห้อง

3. ครูผู้ควบคุมการอบรมจำนวน 3 คน/ห้อง

ขั้นตอนที่ 8

ถานศึกษาจัดการทดสอบความรู้หลังการอบรม

รายละเอียด วิธีที่ 1 ทดสอบผ่านระบบออนไลน์ จาก Google Form ผ่านลิงค์ หรือ QR Code ของสถานศึกษา (สามารถใช้ทดสอบได้ทั้ง การอบรมทางช่องทางออนไลน์

ด้วยคอมพิวเตอร์ และมือถือ ผ่านโปรแกรม Google Meeting และการอบรมทางออนไซต์ ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรมของสถานศึกษา)

วิธีที่ 2 ทดสอบโดยการใช้กระดาษทดสอบ (สามารถใช้ทดสอบได้เฉพาะ การอบรมทางออนไซต์ผ่านสื่อวีดีโอ และโทรทัศน์ ในสถานที่อบรม ของสถานศึกษา เท่านั้น)

หมายเหตุ 1. ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 20 นาที

2. หากนักเรียน นักศึกษา สอบไม่ผ่าน สามารถสอบแก้ตัวได้ 2 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 9
ผู้รับผิดชอบของหน่วยจัดการอบรม นำเข้าข้อมูลผลการอบรมในระบบของกรมอนามัย

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบของหน่วยจัดการอบรม (สถานศึกษา) นำเข้าข้อมูลผลการอบรมในระบบของกรมอนามัย ทางเว็บไซต์ https://foodhandler.anamai.moph.go.th


ขั้นตอนที่ 10
สถานศึกษารายงานผลการอบรมให้สำนักความร่วมมือ และกรมอนามัย

รายละเอียด 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มสรุปผลการจัดอบรม B-16
- ที่ลิงค์สรุปผลการจัดอบรม (B-16) ในหน้าเพจผู้สัมผัสอาหารเว็บไซต์สำนักความร่วมมือ แล้วปริ๊นให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนาม

2. อัพโหลดไฟล์สรุปผลการจัดอบรม B-16 ที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาลงนามแล้ว

- ส่งไฟล์ PDF สรุปผลการจัดอบรม (B-16) ที่ผู้อำนวยการลงนามแล้ว ที่ลิงค์ ส่งสรุปผลการจัดอบรม (B-16) และ
ส่งไปที่กรมอนามัยที่เว็ปไซต์
https://foodhandler.anamai.moph.go.th ที่ช่องจัดการท้ายแผนของสถานศึกษา
และคลิกที่จุดสามจุด
แล้วคลิกเลือก + แนบไฟล์สรุปผล

3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ที่ลิงค์ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรม และอัพโหลดไฟล์ส่งแบบฟอร์มที่ลิงค์ ส่งแบบฟอร์มสรุปรายชื่อผู้ผ่านการอบรม

ขั้นตอนที่ 11
สถานศึกษาจัดทำวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม

รายละเอียด 1. เมื่อสถานศึกษาจัดส่งสรุปผลการจัดอบรม B-16 ให้กับสำนักความร่วมมือภายในกำหนดเวลาแล้วสำนักความร่วมมือจะจัดส่งไฟล์แบบฟอร์มวุฒิบัตร
พร้อมลายมือชื่อเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้กับสถานศึกษา

2. สถานศึกษาดำเนินการจัดพิมพ์วุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการอบรม

3. กำหนดรหัสวุฒิบัตรไว้มุมซ้ายบรรทัดล่างสุดท้ายด้านหน้าของใบรับรองตามลำดับ ดังนี้

3.1 ชื่อสถานศึกษา

3.2 เลขประจำตัวประชาชน

3.3 การเรียงลำดับหมายเลขวุฒิบัตร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 จะเป็นผู้ดำเนินการ และจัดส่งให้สถานศึกษาทาง e-office

3.4 ประทับตราวิทยาลัยฯ ที่มุมซ้ายด้านล่าง

ตัวอย่าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา / รหัสบัตรประจำตัวประชาชน 6124040001 / เลขที่ 0001


กรณีมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่

ช่องทางที่ 1 ผู้ประสานงาน
นางสาวเบญจพร ขำรัตน์ โทร : 06 4169 6903 (ภาคเหนือ)
นางสาวพันธุ์เครือ แก้วโต
โทร : 09 6836 7744 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

นางสาวสุพัตรา เอกสัมพันธ์ทิพย์ โทร : 08 6982 5786 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
นางสาวจิราพร นูมหันต์ โทร : 06 3926 9196 (ภาคกลาง)
นางสาวมาริษา สง่าชู โทร : 08 2942 2941 (ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกทม.)

ช่องทางที่ 2 LINE Open Chat