ถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เปิดสอนด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมคหกรรม ศิลปกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสิ่งทอ หรือประเภทวิชาอื่นๆ จัดประชุมครูและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องการจัดรูปองค์การ ประโยชน์และดำเนินกิจกรรมขององค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

แผนปฏิบัติการ

คณะกรรมการดำเนินงาน