AMO - Att möta olikheter

Hur kan man då tänka?

  • Prova själv , Självstudier, läs, leta och hitta bra sätt för att öka tillgängligheten i ditt arbete med eleverna. Fråga barnen och eleverna hur de tänker.
  • Lär dig mer arbeta ihop, gå en kurs inom ett område. Arbeta med dina kollegor för att komma längre.
  • Systematisera och förändra organisationen, ta med din rektors hjälp steget vidare. Pedagogcentrum finns som som stöd och hjälp för att påbörja förändringsprocessen

Om modellen

I Pedagogcentrums politiska uppdrag från skolnämnden augusti 2018 kan man läsa följande: Modellen ska ge ökade kunskaper gällande olika funktionsvariationer som på olika sätt kan hindra barn eller elever från att lyckas och må bra i förskolan och skolan. Genom att se på både sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljöer ska Pedagogcentrum sammanställa en verktygslåda och ge vägledning för förskolor och skolor som ska syfta till att förskolan och skolan blir en plats för alla barn och elever.

Pedagogcentrum grundar den här modellen till största del på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) och skolverkets material om tillgänglig lärmiljö. Det finns en uppsjö av olika skrifter, böcker, forskningsrapporter och annat som berör de ämnen vi skriver om i modellen men för att kunna avgränsa och tydligt koppla Att möta olikheter till skolans uppdrag har vi valt våra skolmyndigheter i första hand.

Begreppet NPF-säkring förkommer i olika sammanhang när man tar fram riktlinjer och modeller för ett tillgängligt lärande men vi har valt att inte låta det begreppet ta så stor plats i denna modell.

Likvärdig undervisning och tillgänglig miljö handlar om ett systematiskt och ständigt pågående arbete som inte kan bli färdig utan som måste ingå i en ständigt närvarande process. Materialet och sammanställningen via denna hemsida är på intet sätt fördjupande. Fördjupning sker med denna modell som stöd i en aktiv process ute på enheterna. I detta arbete är Pedagogcentrum en samarbetspart.

Att arbeta mot målet likvärdig skola för elever med en Neuropsykiatrisk Funktionsnedsättning (NPF) är en självklar del i Att möta olikheter men innan vi vet om elever/barn har en funktionsnedsättning eller sårbarhet inom området behöver vi bredda hela basen med förebyggande insatser för att ge likvärdiga förutsättningar även till de som inte faller inom ramen för NPF. Det finns fler olikheter än de som omfattas av begreppet NPF och det finns tyvärr inte heller någon klar mall eller checklista vi kan bocka av för att "säkra" att den undervisning vi bedriver i skolan är lika tillgänglig för alla precis hela tiden. Men vi behöver skapa en förståelse för hur olikheter och funktionsnedsättningar kan ställa krav på undervisning och förhållningssätt. Sen är ju alltid frågan hur olika vi egentligen är och den frågan ska man nog alltid ställa sig.

Det behövs en bas av kunskap, och att ge tid åt basen och de förebyggande insatserna som möjliggör för en likvärdig utbildning. Tillgängligheten i den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är arenan för "huret" och hur man kan flytta ut sina kunskaper från huvudet till handen. Inkluderingen är värdegrunden och det som ska symbolisera våra mjuka värden, barnsyn och bemötande. Delaktigheten är den reella känslan och upplevelsen för varje enskild individ och som vi förmedlar och skapar genom medvetna pedagogiska val.


Skollagen slår fast att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. Genom att göra lärmiljön tillgänglig, skapa förutsättningar för alla elever att vara delaktiga och ett inkluderande arbetssätt där olikheter tillåts vara en tillgång, skapas förutsättningar för likvärdig utbildning. Förskolan och skolan skiftade för länge sedan fokus från frågan om hur elever som definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera till hur skolan kan anpassa sig till det faktum att elever är olika.

Modellen "Att möta olikheter" som presenteras är ett stöd till skolor, pedagoger, lärare, skolledare och andra – att hitta sitt sätt att arbeta med likvärdig utbildning. Modellen skall användas, kritiseras och utvecklas. Det är i handling som lärande och utveckling sker. Modellen har växt fram genom att ta del av vetenskapliga studier samt Specialpedagogiska skolmyndighetens material för tillgänglig utbildning samt genom beprövade erfarenheter.

Basen i modellen blir det förebyggande arbetet som vi väljer att förkorta TID.

Vi behöver ge TID för basen.

TID står för:

T - Tillgänglighet

I - Inkludering

D - Delaktighet

= en förutsättning för likvärdig utbildning

Rätt insats i rätt tid! Tidiga insatser- förebygga och främja

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram i skolan - Skolverket

Alla elever har rätt till ledning och stimulans i skolan för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Extra anpassningar och särskilt stöd som är toppen på triangeln väljer vi att inte lägga fokus på eftersom det blir mer ett individuellt elevarbete.

Läs mer:

Skolverket

SPSM

Barnkonventionen

Diskrimenringsgrunderna

Hur kan man då tänka?

  1. Prova själv, Självstudier, läs, leta och hitta bra sätt för att öka tillgängligheten i ditt arbete med eleverna. Prata med eleverna och hör hur de tänker.
  2. Lär dig mer gå en kurs inom ett område. Arbeta med dina kollegor
  3. Systematisera ta med din rektors hjälp steget vidare. Pedagogcentrum finns som som stöd och hjälp för att påbörja förändringsprocessen