Vikemarka skule

vikemarka.orstaskulen.no

Vekst-Vit-Varme


Ein skule der både vaksne og born heile tida veks som menneske, i vit og kunnskap, både sosialt og fagleg, - i varme og trygge relasjonar.


  • Eit inkluderande læringsmiljø med rom for alle og blikk for den einskilde.

  • Ein stad for varierte lærande opplevingar som vert delte, også med foreldra.

  • Ein skule som legg til rette for tilpassing, lærelyst, meistring og trivsel, sidan elevar lærer ulikt.

  • Ein skule med tilsette som trivst saman med born, er tydlege i samspel med elevar og føresette, hentar ny kunnskap og i fellesskap finn løysingar til beste for elevane si faglege og sosiale utvikling.

  • Ein skule med engasjerte foreldre som støttar borna sine i læringsarbeidet og samarbeidar med skulen i arbeidet med elevane si læring og utvikling.


Nyhende frå skulen:

Under Vekst-Vit-Varme ligg der der nokre trykkbare knappar. Trykker du på SFO-knappen så finn du informasjon om SFO. Trykker du på knappen der det står Diverse kommunale søknadar kjem du til Ørsta kommune sine skjema for søknadar knytt til skule. Her finn du mellom anna permisjonssøknadsskjema som du skal bruke om barnet skal vere vekk i meir enn 2 dagar. Der finn du også søknadsskjema til SFO og Logoped med meir. Trykker du på knappen det står FAU-SMU-SU kjem du rett til dei siste referata frå desse møta.

Skulehelseteneste

Elisabeth Kalvatn Leira er tilsett som helsesjukepleiar ut skuleåret. Sjå her for kontaktinfo

02.02.22 - Grønt nivå på Vikemarka

Frå og med 3. februar kjem Vikemarka til å vere på grønt nivå. Den største endringa for elevane blir at dei ikkje lenger treng å ha friminutt på eit eige område og at SFO går tilbake til vanleg organisering. Det betyr at alle møter ved SFO-inngangen om morgonen. Elles er det framleis viktig at ingen sjuke møter på skulen og vi vil framleis ha fokus på god hand- og hostehygiene.

Testing: No skal elevane berre teste seg ved symptom. Skulen vil ikkje lengre dele ut testar.

For meir info: https://www.orsta.kommune.no/banner/endring-av-tiltak-tysdag-1-februar.143415.aspx


Innlegg frå Facebook

Flytskjema for kor tid ein skal vere heime frå barnehage og barneskule2021-09-30-har-du-nyoppstatte-luftveissymptomer.pdf

Kontakt oss

Vikemarka skule

Olavsgata 57

6153 Ørsta

Tlf. 70047700

SFO: 90543769

Rektor: Berit Brunvold

Tlf: 41327427

Logg inn for elev og lærar

Google Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet

Logg inn føresette

Dokument