Dalane skule

dalane.orstaskulen.no

Elev og lærar

Google Suite for Education - For samarbeid i og utanfor klasserommet


Føresette


Her kan du lese om aktivitesplikta skulen har etter Opplæringslova §9A

regelverk_mobbing_nynorsk.pptm


Siste nytt


Her kan du endre eigne opplysningar, registrere fråvær, sjå timeplan og sjå merknadar

Trykk her for hjelp

Velkommen til skuleåret 2019-2020


Då er vi godt i gong med nytt skuleår og håper på eit fruktbart og positivt år. 🙂👍
FORELDREMØTE

Det er no tid for det årlege foreldremøtet. Dette er både eit årsmøte for foreldrerådet (der alle med born i skulen er medlemmer), klasseforeldremøte for alle klassene og eit felles møte mellom skulen og heimane. I år er vi så heldige at vi har fått Toril Romestrand Hjelle, rådgivar på skulekontoret, til å halde eit innlegg om «Inkluderande læringsmiljø» og den satsinga Ørstaskulen har i lag med Hareidskulen om dette temaet. Etterpå vil eg at de skal få snakkast klassevis i grupper om temaet. De vil få nokre refleksjonsoppgåver å diskutere ut frå. Dette synest vi er så viktig, at vi prioriterer mesteparten av møtet til dette i år.

Eg brukar å gje noko fyldig informasjon om § 9A i Opplæringslova om elevane sitt læringsmiljø, ordensreglar og Plan for trygt og godt læringsmiljø, med ordensreglane som er gjeldande for alle i Ørstaskulen m.m. Dette er bl.a. informasjon som er svært aktuelt for temaet og som eg pliktar og gi til dykk ved starten av kvart skuleår. Men for å bruke tida best mogeleg, og for at møtet ikkje skal verte for langt, sender eg difor ut informasjon på e-post, som eg håper de kan lese på eiga hand i forkant av møtet. I tillegg vil de få aktivitetsplanen for hausten. Eg vil presentere kort lærarane og assistentane, så vil helsesyster Synnøve Olsen Hareide få nokre få minutt til å presentere seg og skulehelsetenesta. Etter det vil eg gje ordet vidare til Toril. Dersom de er ting de vil vi skal ta opp, så gi oss beskjed om det. Primært bør kanskje det skje i klasseforeldremøtet.

Vi kallar derfor inn til møte på

DALANE SKULE TYSDAG 17. SEPTEMBER

Vi startar med klasseforeldremøta for 1.-2.kl og 7. kl.18.00 og for 3.-4 kl og 5.-6.kl kl 18.45, begge får då ei tidsramme på 45 min. Dette fordi dei som har born i fleire klasser, skal få høve til å delta på begge desse møta. Det vil nok ikkje løyse problemet for alle, men å dele opp endå meir, vil medføre for mykje venting.

Elles følgjer vi dette opplegget:

Kl 18.00-18.45: Klasseforeldremøte for 1.-2.kl og 7.kl.

Kl 18.45 -19.30: Klasseforeldremøte for 3.-4. kl og 5.-6. kl

Her blir det m.a. val av klassekontakter.

Kl 19.30-ca. 20.10: Fellesmøte på mediateket.

Kl 20.00-20.30: Klassevis/Gruppevis refleksjonsøkt over tema inkludering

Kl. 20.30-20.45: Kort oppsummering frå klassene/gruppene

Etter fellesmøtet: Foreldrerådet sitt årsmøte med val av FAU


Det blir enkel servering av kaffi/te og kjeks/frukt.

Eg håper at alle kan prioritere møtet. Det er eit viktig kontaktpunkt mellom skulen og heimane.

Bruk svarslippen på neste side og lever den til skulen innan måndag 16.sept.


VEL MØTT!

Dalane skule 10.09.2019 Audhild Baarholm Øye
SKULE-Heim samarbeid.docx


Aktivitetsplan haust 2019.docx

Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen vart vedteke på kommunestyremøtet 11.04.2018, med nytt ordensreglement for Ørstaskulen gjeldande frå 01.05.2018

Kopi av Plan for trygt og godt skulemiljø for elevar i Ørstaskulen.pdf


ordensreglar 2018-19.docx
Når skulefråvær uroar oss.pdf

Skulemjølk 2019-2020

Infoskriv_2018_2019.pdfTysdag 27. august var heile skulen på fjelltur. Alle kom seg opp på Eitrefjell, det vart ein fin dag med fint vèr og mange gode opplevingar!

Nydeleg dag på Eitrefjell.

Godt med pause på toppen.

Blid og fornøgd gjeng!

Nokre prøvde badetemperaturen også!

Forutløpet hausten 2018


Fjelltur til Romedalen, Kubbestøylen

Store og små hadde ein fin dag på tur. Vi var utruleg heldige med vèret, og det var mykje aktivitet på området. Nokre av elevane gjekk vidare framover dalen, og resten var igjen på Kubbestøylen. Fleire bilder kjem etterkvart.

Vi håper at du har hatt ein fin sommarferie!

Ser fram til å sjå deg første skuledag: MÅNDAG 20. august kl.08.40

Velkomen til nye 1. klassingar og andre nye elevar på Dalane skule!


Planen kan sjåast ved å trykke her

Batterijakten er i gong

3.-4.klasse er med i batterijakten frå Miljøagentene .

Les meir på: BatterijaktenRekrutteringskonsert

Kulturskulen og Dalane skulekorps hadde rekrutteringskonsert til 2.-4.klasse ved Dalane skule. Åmås skule var gjestar. Vi fekk høyre og sjå fine innslag frå både instrumentopplæringa og dramagruppa.

Dokument

Kalender med skulerute

Kontakt oss

Åmdalen 333

6156 Ørsta

Tlf: 70063152