Kven er du?

Born

Vi har eiga avdeling for born og ungdom.

Her kan du kome innom og finne spanande lesestoff, lydbøker og filmar som du kan låne med deg heim.

Men du kan også sette deg ved eit bord og teikne, sette saman puslespel eller velje eit av våre brettspel og spele saman med vennane dine.

Her er det også fint å sitje og gjere lekser.

Tilbod til born

I tillegg til dei utallige små og store historiene og forteljingane som finst i vanlige bøker, tilbyr vi :


Til dei aller minste (1-2 år)

 • peikebøker, rim og reglar

 • songbøker, musikk på CD

Til småborn (3-4 år):

 • peikebøker, biletbøker, rim og reglar

 • songbøker, musikk på CD, lydbøker

 • filmar på dvd/blu-ray, og nokre dataspel

Til førskuleborn (5-6 år):

 • biletbøker, rim og reglar, dikt, lesestartbøker

 • songbøker, musikk på CD, lydbøker

 • filmar på dvd/blu-ray, og nokre dataspel

Til småskuleborn (6-8 år):

 • lettlesbøker: både forteljingar og fakta

 • faktabøker med mange illustrasjonar

 • biletbøker, teikneseriar, dikt

 • songbøker, musikk på CD, lydbøker

 • filmar på dvd/blu-ray, og nokre dataspel

Til skuleborn på mellomtrinnet (9-12 år):

 • lettlesbøker: både forteljingar og fakta

 • faktabøker (om populære emne som fotball og fotballspelarar, musikkstjerner, menneskekroppen, dyr, pluss mange andre emne)

 • teikneseriar, dikt

 • bøker på engelsk

 • lydbøker

 • filmar på dvd/blu-ray

Om det er ei bok vi ikkje har som du vil ha, bestiller vi gjerne inn til deg frå eit anna bibliotek. Dei eldste borna kan òg finne passande lesestoff blant ungdomsbøker.


Leiter du etter fristande bornebøker?

Lesedigg

Nynorskbok

Her er lenker til nokre nettsider med mykje kjekt for borna:

https://framtidajunior.no/. Ei redaksjonelt uavhengig avis for barn mellom 7 og 14 år, som har som mål å bidra til å auka og få fram engasjementet til barn og unge og å styrkja nynorsken.

http://tv.nrksuper.no/. Kanal for born. Her kan du sjå aktuelle program i nett-TV, spele spel, lese om og delta i forskjellige aktivitetar.

http://tunkatten.no/. Her finn du gode tips om bøker, forteljingar og songar. Du kan leike med ord, puslespel, kryssord og mykje anna.


Gåvebok til dei minste

Alle 1-åringar i Ørsta får ei bok i gåve.

Foreldra får eit gåvekort på helsestasjonen som dei kan ta med til biblioteket og få ei gratis biletbok som passar godt til høgtlesing. Saman med gåvekortet har vi laga eit skriv der det står om gode grunnar til høgtlesing. Vi håpar dette kan inspirere til høgtlesingsstunder for foreldre og born og også bibliotekbesøk.

Ørstavik Sanitetslag, Ørsta Sanitetslag, Ørsta Inner Wheel og Lions Club Ørsta har finansiert denne bokgåva. Vi har også fått ein god pris frå Det Norske Samlaget.


Fargekoder på b
ornebøker

For at du skal finne lett fram har vi merka bøkene med fargekode:

Bornebøker er merka med GUL PRIKK

Lettlesbøker (med kort tekst og stor skrift) er merka med GRØN PRIKK

Bøker på nynorsk er merka med RAUD PRIKK

Ungdom

Vi har eiga avdeling for born og ungdom. Her kan du sitte å gjere lekser, lese teikneserier/bøker eller prate med vennar.

Hugs å spørre oss dersom du lurer på noko :)


Vi tilbyr

 • både lettleste og vanlege

 • både fleire korte historier i same bok (noveller) og ei lang historie (roman)

 • bøker om å vere tenåring i moderne tid, men også bøker om livet til unge i ei heilt anna tid - både i veldig gamle dagar (historisk roman) eller i framtida (science fiction)

 • både verkelegheitsnære historier, fantasybøker og grøssarar

 • bøker med masse action, og bøker om kjærleik

 • bøker med hest i hovudrolla

 • bøker om fotball

 • bøker om vennskap

…… you name it!

Her kan du også finne

 • faktabøker (om forskjellige tema bl.a. idrett, dyr, religion, menneskekroppen, ADHD, historie, lær å teikne, musikkstjerner...)

 • teikneseriar

 • filmar

 • lydbøker

 • dikt

 • skodespel


Vi har også eit utval populære bøker på engelsk.
Om det er ei bok vi ikkje har som du vil ha, bestiller vi gjerne inn til deg frå eit anna bibliotek.

Merking av ungdomsbøker

Alle bøker, lydbøker og filmer for ungdom er merka med BLÅ PRIKK

Dersom du som ungdom er ute etter lettleste bøker bør du sjå etter bøkene merka med GRØNN PRIKK, der det inn i prikken står anten bokstaven "U" for ungdom (ca. 11-13 år) eller "MU" for moden ungdom (ca. 13-15 år).

Faktabøkene er merka på tilsvarande måte.

Gode lenkjer

Skuleelev

Går du i grunnskulen eller på vidaregåande og treng ein stad der du kan gjere lekser i fred og ro?

Eller treng du stoff til ei oppgåve eller eit prosjekt?

Då er biblioteket staden for deg!

Vi har faktabøker om det aller meste, og du kan også bruke pc for å finne informasjon på internett.

Spør oss i skranken om du treng hjelp med eit tema du arbeider med. Om du treng bøker som vi ikkje har, finn vi desse hjå andre bibliotek og låner inn for deg.

Vi har lesekrokar der du kan sette deg ned, både åleine og med venner, og gjere lekser etter skuletid.

Nyttige nettstadar for skulearbeidet

Student

Er du heiltidsstudent, nettstudent eller driv du med vidareutdanning?

Biblioteket kan vere til god hjelp for deg som studerer. Du kan gjerne kome med pensumlista di (eller sende den på e-post). Vi kan låne inn bøker til deg frå andre bibliotek rundt om i landet.

Har du Nasjonalt lånekort, kan du sjølv logge deg inn i biblioteksøk.no, bestille og velje hentestad Ørsta folkebibliotek. Ver merksam på at det kan vere forskjellige innleveringsfristar på bøkene frå dei ulike biblioteka.

Vi har nokre lesekrokar der du kan sitte å lese i fred og ro. Vil du kome før opningstid må du kontakte oss på førehand! Vi har òg pc-ar, trådlaust internett og skrivar om du skulle trenge det.

Her er nokre databasar for deg som studerer:

http://www.bokselskap.no/ Her finn du digitaliserte bøker som er frigitte. Skal du lese norske tekstar frå perioden 1300-1910 kan du finne desse her. Kan lastast ned til pc/mac, nettbrett eller lesebrett.

Bokhylla.no Om du ikkje fann boka hjå Bokselskap kan du prøve på Bokhylla.no. Der kan frigitte bøker lastast ned som PDF.

http://ask.bibsys.no/ask/action/stdsearch. Alle universitets-, høgskule- og fagbibliotek sin database. Vi kan få tak i bøker frå alle desse biblioteka.

Brukar med særskilte behov

Ørsta folkebibliotek er eit Bok til alle-bibliotek

Det vil seie at biblioteket har tilbod til brukarar som av ulike grunnar har leseproblem og treng tilrettelagde bøker for sine lesehemmingar.


Til dømes om du er

 • uvand med å lese

 • har eit anna morsmål

 • har dysleksi

 • andre funksjonshemmingar.

Personar med lesevanskar

Lettleste bøker er spesielt godt eigna for dei som slit med å lese, men kan godt brukast av mange, ikkje berre dei spesielt lesesvake. Du finn lettleste bøker både for born og vaksne hos oss.

Lettleste bøker er:

 • kortare

 • har enkelt språk

 • har kortare avsnitt/kapittel enn i vanlige bøker

 • ofte tilpassa til alder og modenheit

 • har ganske store variasjonar i vanskegrad

Lettleste bøker for vaksne er av to kategoriar:

 • Bøker med enkelt språk, medan innhaldet ikkje er spesielt tilpassa på nokon måte.

 • Bøker med både enkelt språk og enkelt innhald, slik at bøkene er eigna for psykisk utviklingehemma.

I Boksøk finn du alle titlane som er støtta av Leser søker bok. Desse bøkene er garantert frie for tung tekst. Dei har også eit design som gjer tekstane lett tilgjengelege. Bøkene er merka med logoen til Leser søker bok.

Syns- og hørselshemma

Ørsta folkebibliotek har eit stort utval av

 • lydbøker både for born og vaksne.


Vi har ei lita samling med

 • storskriftbøker for vaksne. Det kjem dessverre ikkje ut fleire storskriftbøker.


For synshemma born finst det

 • taktile bøker (følebøker) og bøker med

 • blindeskrift/ punktskrift


For teiknspråkbrukarar har vi bøker med

 • teiknspråk (bilder av teikn) i tillegg til tekst og bilde.

Du kan også bestille bøker frå NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek). Det er eit bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vanskar med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånarar har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker frå NLB.

Bøkene står i hylla merka med "Bok til alle"-symbolet.

Her finn du både skjønnlitteratur og faglitteratur.

Ny i Noreg

Biblioteket har fleire nyttige tilbod for innvandrarar og framandspråklege.

Det er gratis å bruke biblioteket i Noreg. Her kan du få lånekort og låne bøker, filmar, språkkurs, musikk på cd og dataspel.

Her finn du meir informasjon for nye bibliotekbrukarar.

Låne bøker på ditt eget språk

 • Ørsta folkebibliotek har bøker på fleire språk enn berre norsk. Vi har flest bøker på engelsk.

 • Vi kan òg bestille bøker frå andre norske bibliotek.

 • Det flerspråklige bibliotek har størst tilbod, og vanlegvis bestiller vi bøker frå dei. Be om hjelp dersom du vil ha meir informasjon eller ønskjer å bestille bøker.

Låne språkkurs og lærebøker i norsk

 • Biblioteket har språkkurs for deg som vil lære norsk.

 • Du kan også få tilgang til norskkurset Min vei.


Finne lettleste bøker på norsk

 • Biblioteket har ei eiga hylle med lettleste bøker for vaksne. Desse bøkene passar godt for dei som held på å lære seg norsk.

 • Bøkene har eit enkelt språk, utan for mange vanskelege ord, og med korte setningar og avsnitt.


Lese aviser og tidsskrifter

 • Biblioteket abonnerer på fleire aviser. Det er nyttig å lese norske aviser for å bli betre kjent med lokalsamfunnet.

 • Klar tale er ei lettlest norsk avis som du kan lese på internett.

 • Biblioteket har òg blad/magasin om ulike tema som du kan låne.


Møte andre menneske

Biblioteket er ein hyggeleg stad å vere! Det er gratis å kome på biblioteket, du kan setje deg ned og lese eller kanskje treffe andre som du kan prate med.

Låne datamaskin/internett

 • Biblioteket har åtte datamaskiner som du kan låne gratis.

 • Du kan også ta utskrifter.

 • Biblioteket har gratis trådlaust nettverk dersom du har med eigen datamaskin eller nettbrett (iPad eller liknande).

Tilbod til born og ungdom

 • I biblioteket si borneavdeling finn du mange slags bøker for born og unge frå 0-14 år, biletbøker, eventyrbøker, forteljingar og faktabøker.

 • Vi har mange lydbøker (bøker lese inn på cd som du kan høyre på). Mange likar å bruke lydbok og bok samstundes for å trene på norsk.

 • Vi har òg dvd-filmar/blu-ray, musikk på cd og dataspel for born.

 • Biblioteket har også ei eiga ungdomsavdeling med bøker og lydbøker som passar for ungdom frå 13 år og oppover.

Lokalhistorisk interessert

Interessa for lokalhistorie og slektsgransking er aukande.

I lokalsamlinga her på biblioteket har vi samla det meste av bøker, hefter og anna materiale som er gitt ut om Ørsta. Det kan til dømes vere generell historie om kommunen og lokale høve, om bedrifter, lag og foreiningar, og om personar frå Ørsta, slektshistorie og gardshistorie. Vi har også lokalavisa tilbake til 1902 (på mikrofilm). Ørsta folkebibliotek legg vekt på å samle og ta vare på lokalhistorisk litteratur, alt som er skrive av og om ørstingar. Vi har også bygdebøker og årsskrift frå nærliggande kommuner. Andre bygdebøker låner vi inn frå andre bibliotek.

Det finst fleire årbøker for sogelag som inneheld artiklar om Ørsta. Du kan søke på stadnamn, personar, gardar, bedrifter, lag og foreiningar, emne m.m. i MøreRom og der finne ut kvar artiklane står publisert.

Skjønnlitteratur

Vi har som mål å ha alle romanar, noveller og dikt skrive av ørstingar.

Faglitteratur

Vi prøver også å samle alt som er skrive om Ørsta og ørstingar.

Vi har biografiar, jubileumsskrift om ulike lag og organisasjonar, skular, bedrifter m.m. Vi har også bygdebøker og årsskrift frå sogelaga i Ørsta kommune.

Biblioteket har også bygdebøker og årsskrift frå ein del andre kommuner på Søre Sunnmøre og Nordfjord

Aviser

Vi har Ørsta Avis og Møre-Nytt i papirutgåve (alle årgangar minus krigsåra og 1973(tapt)).

På mikrofilm har vi:

Søndmøre Avis 1902 -1921 (NB: 1903-1908 finst ikkje)

Sunnmøre 1921 - 1926

Ørsta Avis 1926 -1941

Møre-Nytt 1935 -->


Kyrkjebøker

Desse har vi på mikrofilm.

Ørsta sogelag kjøpte i 2008 inn ny mikrofilmlesar som er plassert i lokalsamlinga. Denne kan nyttast etter avtale.

Lenker: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_reset=ja (Skanna kyrkjebøker)


Hekta på slekta?

For å kome i gong med slektsgransking er biblioteket eit godt utgangspunkt. I lokalsamlinga finst bygdebøker frå Ørsta kommune og andre nærliggande kommuner, med oversikt over gardane og kven som budde der. Her finst også slektshistoriske bøker frå området i tillegg til handbøker som syner korleis du kan arbeide med slektsgransking med råd og tips for nybyrjarar. Treng du bygdebøker eller anna for å finne slekt låner vi inn det vi ikkje har frå andre bibliotek.

Det finst store mengder informasjon på nettet der ein kan søke etter forfedrane sine. Biblioteket kan hjelpe deg å få oversikt, kome med tips til korleis du skal leite, m.m.

Dei fleste av desse digitale ressursane ligg på Digitalarkivet. Som ei førstehjelp på vegen til å finne slekta di tar vi nedanfor med nokre tips frå Norsk lokalhistorisk institutt sine nettsider

Hovudreglane for nybyrjaren er:

 • Snakk med dei levande: Det er viktig å samle informasjon frå dei som enno hugsar, før det er for seint. Skriv ned alt, og hugs å notere tid, stad og kjelde. Dette er ofte eit godt grunnlag å jobbe vidare frå, særleg fordi mange av dei offentlege kjeldene ikkje er tilgjengeleg for nolevande personar. Brev, dokument og bilete gir viktige opplysningar. Ta gjerne lydopptak og bilete sjølv. Ikkje gi deg dersom du får nei – det er di eiga slekt, og du har rett til å få vite kvar du kjem frå.

 • Gå til biblioteket: Skaff deg ei innføringsbok, til dømes ”Våre røtter” av Stoa og Sandberg, og bruk den som hjelpemiddel vidare. Sjekk kva som finst av publisert materiale om slekta, garden eller området, og be biblioteket ditt skaffe deg dette, eventuelt ved innlån. Be bibliotekaren om hjelp!

 • Skaff deg eit dataprogram: Få alle opplysningar du finn på plass i programmet, og la det hjelpe deg til å halde orden på materialet. Loggfør det du gjer og lag aktivitetslister. Vær nøye med å vise til kjelder, og vurder kjeldene dine kritisk. Ikkje alt er til å stole på! Sekundær- og tertiærkjelder må sjekkast opp mot primærkjelder.

 • Gå til folketeljingane og kyrkjebøkene: Mykje av dette er digitalisert og finst på nettet, det aller meste er å finne på mikrofilm og kan lånast inn til biblioteket ditt. Hugs at det kan være feilregistreringar – dette er sekundærkjelder. Bruk også andre kjelder, som t.d. militærrullar.

 • Bruk nettverket ditt: Gå til slektsforskarforeiningane og historielaga, der får du hjelp. Del med andre det du har funne - du er ein del av nettverket du òg.

Sogelag i Ørsta kommune

Ørsta Sogelag: Leiar: Anne-Marie Øyehaug

Vartdalstranda sogelag: Leiar: Ivar Arne Vartdal

Hovdebygda Soge-og velferdslag: Leiar: Grete Ringset

Follestaddalen Sogelag: Leiar: Asbjørn Aarseth

Hjørundfjord Sogelag: Leiar: Kari Aarsnes

Bibliografi over lokale forfattarar

Bibliografien omfattar forfattarar som anten er fødde og oppvaksne i Møre og Romsdal, eller som har budd så lenge i fylket vårt at ein reknar med at dei høyrer til her. Bibliografien er avgrensa til å gjelde forfattarar som har fått gjeve ut skjønnlitterære bøker - romanar, noveller, skodespel, dikt - etter krigen. Fleire har ein produksjon både før og etter krigen. Dei står oppført i lista med heile forfattarskapen.

Bibliografien er laga av Vidar Kursetgjerde ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek.

AGLEN, KAISA f. 1985 i Volda

Kvar i kroppen sit ingenting, dikt, 2012

AKLESTAD, SIVERT f. 1889 i Ørsta. Døydde i 1965.

Små kristelege songar og dikt, 1963

ALFHEIM, JOHN f. 195? i Herøy.

Skygge fra fugl, 1997

Darwins datter, 2002

ALMKLOV, LARS f. 1932 i Vanylven.

Langs ferdavegen, dikt, 1987

Liv og landskap, dikt, 1990

Samla dikt, 2002

ANDERSSEN, IRENE f. 1968 i Molde.

Livet - i tankar og ord, dikt, 2008

ANFINDSEN, FINN H. f. 1888 i Bergen. Budde i Vestnes. Døydde i 1948.

Det gror på vår jord, dikt, 195?

AUSTNES, LINDA f. 1962 i Giske.

Konfekteska : historier, tankar og kvardagsdikt, 2004

Timen å leve i, 2009

AUSTVEG, INGER RASMUSSEN f. 1915 i Ålesund. Døydde i 1999.

Risle-rasle. (b.b.). 1950

Søster Jorun. (b.b.), 1954

Søster Jorun forlover seg. (b.b.), 1955

Dag, Lurvenøste og Stuperen, (b.b.), 1955

Lurvenøste krysser Kattegat. (b.b.), 1957

Søster Jorun i London. (b.b.), 1957

Fnugg. (b.b.), 1958

Søster Jorun i Paris, (b.b.), 1958

Søster Jorun under tropesol, (b.b),1961

Veras hemmelige safari, (b.b.), 1967

Spenning i Paris, (b.b.), 1968

Ajele fra Etiopia, (b.b.), 1972

Dr. Isabel, 1977

Isabels landsby, 1978

BANG, RUNAR f. 1971 i Ålesund

Tre i et tre : 6-års boka, (b.b.), 2002

Jakten på Juliana, (b.b.), 2009

Skatten i Liljedal, (b.b.), 2011

BASSO, AINA f. 1979 i Giske

Ingen må vite : roman, 2008

Fange 59 ; Taterpige, 2010

Inn i elden, 2012

BEINSET, ANTON f.1894 i Midsund. Budde m.a. i Oslo. Døydde i 1963.

Bak kulissane: små ord om store ting. Av Per Skrull (psevd.), 1924

Utapå øya, noveller, 1942

Ståldraugen. Av Ola Berg (psevd.), 1943

Døden går på bedehus: kriminalroman. Av... og Stein Ståle, 1945 (ny utg. 1976).

På naustloftet med Gamle-Uri, 1962

BERGE, LILLIAN ØVRELID f. 1950

Kvifor et du ikkje skorpene dine, Håkon, (b.b), 2004

Den vesle grå mannen…(b.b.), 2011

BERGE, SOLVEIG BLINDHEIM f. 1935 i Giske. Bur i Måløy.

Sommaren var best. Av Solveig Berge , (b.b.), 1980

Hus i natta, 1986

Hemmelege krusedullar (b.b.), 1992

BERGHEIM, OLE f. 1923 i Vestnes.

Den siste fullmåne, 1990

BERSET, INGER f. 1911 i Oslo. Døydde i 2002. Ho budde i Ålesund.

Kyllingen som ikke skjønte hva hønemor sa, (b.b.), 1955

Pusekatten som ble forkjølet, (b.b.), 1955

Vesle Brakar, (b.b.), 1955

Brevet frå Svalbard, (b.b.), 1956

Messepike i farten, (b.b.), 1960

BERSET, ODD f.1913 i Ålesund. Døydde i 1987.

Mann overbord ved Kap Farvell, 1953

Oberstløytnant Betram Brusefjørs udødelige bedrifter. Av Jeremias Jøssing, 1969

Sånt gjør man ikke, 1983

Veien de valgte; dikt fra krig - og strofer fra fjerne land, 1984

BILDØEN, BRIT f.1963 på Aukra.

Bilde av menn, dikt, 1991

Eit anna eple, 1992

Peder og plystrelyden, (b.b.), 1994

På visse tider av døgnet, dikt, 1994

Tur og orden, 1995

Tvillingfeber, 1998

Landfastlykke, 2001

Romhunden, (b.b), 2001

Alt som er, 2004

Mitt milde vesen, 2006

Huset Goggenheim, (b.b), 2007

BIRKELAND, KIRSTI HELLAND-HANSEN f.1930 i Molde. Bur i Oslo.

Fruktene, 1976

Vent dommer, vent!, dikt, 1977

Kom skal vi dikte ei grend og en gård, (b.b.), 1980

Bygutt i sørsamefjell, (b.b.), 1982

Fille-Frans og følget hans, (b.b.), 1985

Ved kilden (b.b.), 1993

BJØRKEDAL, ANNE f. 1963 i Volda.

Colliculi, romanar, 1995

Hotel Retiro, roman, 1997

Dråpen og begeret, roman, 1999

Cintadellas system, roman, 2003

BJØRLO, GEIRDIS f. 1952 i Vestnes

To nissar, (b.b), 2000

Kort til ein engel, (b.b.), 2004

Ei midtsommarsoge, (b.b.), 2006

Avtrykk, 2011

BJØRLYKKE, LIV RANDI f. 1949 i Sykkylven

Årbok frå folkedjupet: kåseri for folk som tenkjer, 1983

Meir frå folkedjuper: Bø-Laura tenkjer høgt.1984

Legge oss nei, (b.b.), 1990

Ei ku i Valdres : kåseri, 1995

BLINDHEIM, SOLVEIG BENDIXEN f. 1952 i Giske

Teo i trøbbel, (b.b.), 2011

Teo tar sjansen, (b.b.), 2012

BORTNE, ANDERS f. 1973 i Ålesund

Et bra band, 2005

Natt'a der oppe, natt'a der nede, noveller, 2008

Ismannen, 2011

BORØCHSTEIN, OVE f. 1949 i Kristiansund.

Rock...n troll, musikkspill, 1987

Du er jo bare tretten, (b.b.), 1990

Svart natt, (b.b.), 1994

Fotballengelen, (b.b.), 1996

Blodsbrødre : historien om Mattis og Are, (1998)

BREEN, ELSE MYRSTAD f.1927 i Molde. Bur i Tønsberg.

Unger med futt og vilje. Av Else Myrstad, (b.b.), 1948

Hurra for Inger, (b.b.), 1952

Skolepike med avis, (b.b.), 1956

Fjortenåring til overs, (b.b.), 1958

Far kjøper dukke-hus, (b.b.), 1959

Putte på Bloksberg, (b.b.), 1961

Lillebror og bamsekameraten, (b.b.), 1966

Per hvor er du, (hørespill), 1968

Mias kråke, (b.b.), 1970. (utg. m. tit.: Du kan aldri vite, 1975

Hest i juleferien, (hørespill), 1972

En uventet gjest, (hørespill), 1972

I stripete genser, (b.b.), 1973

Annerledes, (b.b.), 1973

Gutten bak hekken, (b.b.), 1977

Stopp karusellen : (noveller), (b.b.),1978. (ny utg. 1982).

Hva skal vi gjøre med Oberon, (b.b.),1981

Min mors paraply, 1983

Den røde skammelen (b.b.), 1984

Morten Minus og Pauline Plus, (b.b.), 1985

pHundreårshuset, 1987

Merker i barken : noveller (b.b.), 1991

Sommeren i fjor ; Jon forteller, (b.b.), 1992

Nattfrekvens, 1994

I Blankenby : dikt og regler fra engelskspråklig tradisjon (b.b.), 1997

BREKKE, IDUN SØRENSEN f. 1924 i Haram. Døydde i 1995. Ho budde i Sande.

Trø varsamt, dikt, 1989

Solidaritet, dikt, 1993

BRENDE, OLE RØYSETH f. 1908 på Hareid. Bur i Florø.

Ung elsk, 1977

BRINGSLID, MARY BENTE f. 1955 i Fræna

Dei blå revane, dikt, (b.b.), 2003

Hunden Parabol tenkjer på månen, dikt for barn, 2006

Stankelbeinskrift, (b.b.), 2009

BRUBÆK, ODD MAGNAR f. i Molde i 1965. Bur i Oslo.

Terrormål Stortinget, 1993

BRUNVOLL, INGER-JOHANNE KVIEN f. i Ålesund 1945

«En kan ikke spille saxofon i en burka», dikt, 2013

BRUSETH, JOHN, f. 1959 i Ålesund.

Zip - et kråkeliv, (b.b.). Av John-John Bruseth, 1991

BRÆNDJORD, PER f. 1920 i Nord Gudbrandsdal. Bur i Ålesund.

Peregrinos, dikt, 1995

Glimt fra en gal verden, dikt, 1996

Glimt fra en gal verden 2, dikt, 2000

BRØRS, STURLA f. 1890 på Namdalseid. Budde i Surnadal.

Tatergjenta (s.k.), 1918

Dei tri brørne og den gamle mannen, 1923

Igjenom grenselande, 1926

Bård Nerås (s.k.), 1928

Stjernebruene : noveller og eventyr, 1971

Det norske, dikt, 1979

BUSET, STEINAR f.1880 i Ørsta. Døydde i 1957.

Eg ser ei dagrand : dikt og prosa i utval, 1980

BØ, INGEBORG L. f. 1898 i Rauma. Døydde i 1995.

Barnas verden, (b.b.), 1951

Tvillingane, (b.b.), 1957

Firkløveret på Haga, (b.b.), 1968

Der er vegen, 1973

Eit merke på skoglaust fjell, 1975

Kari Anne, (b.b.), 1978

I arbeid og leik, 1982

Forteljing og dikt, 1984

Mellom folk og dyr, 1984

Diktsamling, 1985

BØ, LARS O. f. 1928 i Vestnes.

Leirfivelfrø, dikt, 1984

DALE, BJØRN JONSON f. 1950 i Ålesund.

Vrak og brak: røvarhistorie. Av Peter Brest, 1987

Ved siste ramnegal: skuggeskrift, 1988

Napoleons nattspegel: fraktur. Av Peter Brest, 1989

DALE, JON f. 1921 i Norddal. Døydde i 2004. Budde i Ålesund.

Årringar : kulturminne og sjølvportrett, 1991

DALSBØ, ODDGJERD SINGSDAL f. 1939 i Hemne. Bur på Ålvundeid

Livsglede, dikt, 2009

DALSEG, CHRISTIAN f. 1980 i Surnadal.

Den norske revolusjon: historien om et folkemord, 2006

DAVIK, INGEBRIGT f. 1925 i Haram. Døydde i 1991.

Det hende i Taremareby: forteljing og viser, (b.b.), 1960

Rokke Gina: forteljing og viser, (b.b.), 1962

Vind i mitt segl: viser, 1964

Muffe og jula, (b.b.), 1967

Wangthai-barna, (b.b.),1971

Det hende i Taremareby, (b.b.), ny utg. 1979

Sommeren med dyra på Brattåsen, (b.b.), 1981

Dagbok utan slutt: eit lite skodespel til ettertanke, (b.b.), 1985

Den lange reisa til Betlehem, (b.b.), 1988

DEVOLD, SIMON FLEM f. 1929 i Ålesund. Bur i Oslo.

Gatelangs, 1985

Til deg, (b.b.), 1987

Simons adventsbok, 1990

DIMMEN, SINDRE GUTTORM f. i Ulstein.

Kjærleikselden, dikt, 1997

Dans, dikt, 1997

DJUPVIK, LAURA f.1970 i Sande.

Båten er så liten, 2004

Hundre appelsinar og ein fiolin, (b.b.), 2007

Den magiske kulen, (b.b.), 2009

DJUVE, SIGNE KRISTIN f. 1960 i Midsund. Bur i Orkanger.

På den andre sida: dikt, 1983

Sakte kino: dikt, 1986

Gjennom sommaren : dikt for barn (b.b), 1992

DUFFY, INGEBORG IVERSEN f.1904 i Ålesund. Budde i California. Døydde i 1991.

Commermorative, 1956

Her wall of sophistication, 1956

Sølvbjellen ; 9 andre fortellinger, 1983

DYRNES, LILLIAN ELTVIK f. 1946 i Ulstein.

Det hender alltid noko, (b.b.), 1981

God morgon, menneske, 1983

Mitt skip er lasta med, 1986

EIDE, BJØRN f. 1939 i Gjemnes. Bur i Molde.

Tankestraum: petiter, 1989

Tatt av kvinnen, 1989

Mot alle odds, 1991

EIDSLOTT, ARNOLD f. 1926 i Ålesund.

Vinden taler til den døve: dikt, 1953

Vann og støv: dikt, 1956

Kronen av røk: dikt, 1959

Av dynd og Amazonas: dikt, 1963

Manes: dikt, 1965

Memento: dikt, 1967

Elegisk om sirkus: dikt, 1970

Ved midnatt da havet sank: dikt, 1971

Rekviem for Lasarus: dikt, 1973

Veien til Astapovo: dikt, 1976

Det forlatte øyeblikk: dikt, 1978

Den tause ambasadør: dikt, 1980

Flukten til katakombene: dikt, 1982

Adam imago Dei: dikt, 1984

Dikt i utvalg, 1986

Advarsel i kode: dikt, 1986

De navnløsees kor: dikt, 198

Under San Marcos murer, dikt, 1991

Lyset over den dømte, dikt, 1993

Pax Christi, dikt, 1995

Passchendaeles ruiner, dikt, 1998

Nettene under Kap Hoorn, dikt, 2000

Davids nøkkel, dikt, 2001

Arameisk i Roma, dikt, 2002

Koret over Forum Romanum, dikt, 2004

Lyset fra Bach, dikt, 2006

Vinden blåser dit den vil, 2008

EIDSLOTT, EIVIND

Alessandro er glad han ikke er ei ku, (b.b.), 2008

ELGSÆTHER, EINY RENDAL f. 1940 i Orkanger. Voks opp i Aure. Bur i Melhus.

Brun jord, 1980

Munan og frosken Nisk, (b.b.), 1985

I lyset frå kjøkkenlampa, 1986

ELLEFSEN, TOVE f. 1942 i Ålesund. Bur i Stockholm.

Moa og mormor, (b.b.), 1981

Romarina - et forsvinningsnummer, 1984

ELSTAD, ANNE KARIN f. 1938 i Halsa. Bur i Lillehammer.

Folket på Innhaug, 1976

Magret, 1977

Nytt rotfeste, 1979

Veiene møtest, 1980

Senere, Lena, 1982

Sitt eget liv, 1983

- for dagene er onde, 1985

Maria, Maria, 1989

Eg helsar deg, Nordmør, 1989

Julie, 1993

Som dine dager er, 1995

Lenker, 1998

Fri, 2000

Odel, 2003

Hjem, 2006

Et juleeventyr, (b.b.), 2008

EMDAL, OLE ELIAS f.1906 på Stranda. Bur i Sykkylven.

Lovsong; Til Sykkylven og Stranda kommunar i takksemnd, dikt, 1988

ENGESET, SIGVARD f.1885 i Ørsta. Døydde i 1975.

Dropar frå livsens kjelda: salmar, song og tonar, 1919

Åndelige viser, dikt, Menneskebarn, 1974

ENGVIK, ROGER f.1944 i Ålesund.

Da kattuglene ble husløse: om fugler og firbente i hagen og i skogkanten, (b.b), 1980

ERIKSEN, SYNNØVE f.1963 i Herøy

Første møte, (Bergfoss 1), 2002

Ny vår (Bergfoss 2), 2002

Varm snø (Bergfoss 3), 2002

Skjebnenatt (Bergfoss 4), 2002

Mørke skyer (Bergfoss 5), 2002

Elske og ære (Bergfoss 6), 2002

Gyldne dager (Bergfoss 7), 2002

Skredfare (Bergfoss 8), 2002

I syrinenes tid (Bergfoss 9), 2002

For kjærligheten (Bergfoss 10), 2003

Taushetens tale (Bergfoss 11), 2003

Håpets blomst (Bergfoss 12), 2003

Marias hus (Bergfoss. 13), 2003

Hjemkomst (Bergfoss 14), 2003

Lengselens vind (Bergfoss 15), 2004

Tårer av is (Bergfoss 16), 2004

Uten nåde (Bergfoss 17), 2004

Blå fioler (Bergfoss 18), 2004

Siste dans (Bergfoss 19), 2004

Høstsol over Bergfoss (Bergfoss 20), 2004

Vinterby, (Doras datter 1), 2007

Lysets by, (Doras datter 2), 2007

Savnets by, (Doras datter 3), 2007

Minnenes by, (Doras datter 4), 2007

Skyggenes by, (Doras datter 5), 2007

Rød by, (Doras datter 6), 2008

Oppbruddets by, (Doras datter 7), 2008

Barndommens by, (Doras datter 8), 2008

Isadoras by, (Doras datter 9), 2008

Bryllupsfeber, (Nordlys 1), 2008

Skjebnemøte, (Nordlys 2), 2008

Forspill, (Nordlys 3), 2008

Drømmesyn, (Nordlys 4), 2008

Junes valg, (Nordlys 5), 2008

Ensom melodi, (Nordlys 6), 2008

Kjærlighetens magi, (Nordlys 7), 2008

Flukt, (Nordlys 8), 2009

Sølvmåne, (Nordlys 9), 2009

Morgen rød, (Nordlys 10), 2009

Lys og skygge, (Nordlys 11), 2009

Nytt liv, (Nordlys 12), 2009

Solsikkesommer, (Nordlys 13), 2009

I spill og kjærlighet (Østenfor sol 1), 2011

Syndefall (Østenfor sol 2), 2011

Sort enke (Østenfor sol 3), 2011

Hemmelige rom (Østenfor sol 4), 2011

Gjenganger (Østenfor sol 5), 2011

Følelser og forventninger (Østenfor sol 6), 2011

Hjertets tale (Østenfor sol 7), 2011

Fløyelsnetter (Østenfor sol 8), 2012

Betroelser (Østenfor sol 9), 2012

Gjensyn (Østenfor sol 10), 2012

Nonnens beretning (Østenfor sol 11), 2012

FOLLESTAD, HANS FREDRIK f. 1978 i Ålesund.

Begynnelsen; De Fire og Han Som Gjør Galt Verre 1, 2003

Fortsettelsen; De Fire Store og Han Som Gjør Galt Verre 2, 2004

Slutten; De fire og han som gjør galt verre 3, 2008

FORNESS, ARNFINN f. 1946 i Molde.

Slakteren, (Braze Blade 1), 1997

Død i kort kjole, (Braze Blade 2), 1997

Lex "Finger", (Braze Blade 3), 1997

FRIISVOLD, ANNE-HELENE LOSSIUS f. 1983 i Molde

Litt av mitt, dikt, 2006

FRØYSA, KNUT f.1930 i Stranda.

Fredlaus; forteljingar frå bygdemiljø, 1985

FRØYSA, REIDULF

Lune vindkast, dikt, 2003

FURNES, LARS ROGER f.1948 i Ålesund. Bur i Ytre Enebakk.

Jeg har ikke myrdet engelen min, dikt, 1984

Hvit natthonning - rød sang, dikt, 1986

Sender i blått regn, dikt, 1989

Kalenderen begynner, 1994

Tigerdraumar, (b.b.), 1996

Horisontengelen : en diktsamling, 1997

Det hemmeligstemplede hjertet : en diktsamling, 1998

Den sultne drømmen, 1999

Blå sendar : regnliljer : dikt, 2006

FURSETH, ASTOR f.1940 i Sykkylven. Bur i Norddal.

Jux, 1970

Svart samtale, 1970

Et kupp, 1972

En kvinne for meget. Av Trond Vest, 1973

Underveis, 1974

Vampyrens natt. Av Trond Vest, 1974

Blindebukk med døden. Av Trond Vest, 1976

Sverri fra Færøyene, (b.b.), 1977

Evelyns øy, 1978

Farlige øyne. Av Trond Vest, 1980

Torøy: noveller, 1984

Ei natt i Eden, 1986

Den gåtefulle Wilhelm Weider, 1990

FURSETH, TROND f.1952 i Sykkylven.

En kvinne for meget. Av Trond Vest, 1973

Vampyrens natt. Av Trond Vest, 1974

Blindebukk med døden. Av Trond Vest, 1976

Farlige øyne. Av Trond Vest, 1980

FYLLING, LEIF B. f. 1920 på Grønnes i Molde. Døydde i 1997.

Lauv i vind, dikt, 1998

GARTE, TORGEIR f. 1984 i Surnadal.

Burnaut, av Tiger Garté, 2007

Mr. Mike, av Tiger Garté, 2009

Fuglehotellet, 2012

GEITVIK, HANS f.1929 i Volda. Døydde i 2006.

Orreleik og orgelbrus, 1976

Ein Rimargauk i "Møre", 1991

GIKLING, EVA B. f. 1978 i Sunndal.

Elektras vindmølle, 2004

GLOWER, JOHN f. 1933 i Kristiansund. John Glower er psevdonym for Erling Langaas Paulsen.

Haiene må dø, 1982

Farligere enn heroin, 1983

Falsk fasade, 1983

Hevn, 1983

Dødsårsak overdose, 1983

Blås dem til helvete, 1984

Satan søker slaver, 1985

GOKSØYR, ODD f. 1952 i Herøy. Bur i Hareid.

Ein av dei vanlege dagane, dikt, 1976

Akkar-Rakkar og andre forteljingar, (b.b.), 1980

GRAVVOLD, JØRGEN ALFRED f. 1930 i Surnadal. Døydde i 2005.

Ville blomstra, viser og dikt, 2006

GRIMSMO, IVAR f. 1930 på Smøla. Bur på Bjørkelangen.

Før meg tilbake, 1961

Den røde flamme, 1963

Gi meg morgendagen, 1965

Marmorberget, 1968

Stålet og livet, 1969

Katedralen brenner, 1970

Jeg - et menneske på jord, 1973

GRIMSTAD, ARNE f.1923 på Hareid.

Dunlett og kroknebb, (b.b.), 1962

Men havet fortel ingenting, 1970

Islosen, 1971

Selungen, 1972

Veg og vandrar, dikt, 1973

Jord og jern, 1974

Nord om sjøane, 1975

Mot jerntider, 1976

Landet er ditt, 1977

Det harde hjertet, 1978

Det milde hjertet, 1979

Det gode hjertet, 1980

Hild frå havet, 1981

Under flogfjell, 1982

GRIMSTAD, ARNLJOT f. 1931 på Hareid. Bur i Herøy.

Sketsjar. Av Banis Stratis P., 1963

Svin på skogen ; sketsjar. Av Banis Stratis P., 1965

Med Martinelli på dei sju hav, (b.b.), 1993

På Mindanao står treet med hytta i toppen, (b.b.), 1998 Livet i heimen, b. 1, 2002

Det hender så mangt bak ein vegg, drama. Av Banis P. Stratis, 2004

GRIMSTAD, ELIN f. i Giske

Månen som vil lyse som ei sol, (b.b.), 2012

GRIMSTAD, IVAR f. 1922 på Hareid.

Storvarpet, (b.b.), 1947

Den mystiske hola, (b.b.), 1959

Havland, dikt, 1968

Mot eit anna land, dikt, 1974

Velsigne kjeften din, prest: vist og gale frå Sunnmøre, 1974

Eg vil ikkje høyre eit vetigt ord! : vist og gale frå Sunnmøre, 2, 1977

Drøymaren og brørne hans, dikt, 1982

Reven bak øyret: meir vist og gale frå Sunnmøre, 1985

Sigrids saga, 1986

Nytt skip, 1989

GRIMSTAD, JOHAN H. f. 1924 på Hareid.

Kornet og freden, Dikt, 1980

Havet og samvitet, dikt, 2003

GRIMSTAD, LEIV ARNE f. 1951 på Hareid.

Audun i kirsebærhagen, (b.b.), 1986

Gullhestane, (b.b.), 1989 På veg mot stjernene, (b.b.), 2000

Pilegrim i Frankenland, 2004

GRYDELAND, FRANK LESLIE f. 1908 i USA. Budde i Molde. Døydde i 1993.

På en benk i Reknesparken, dikt, 2008

GRYTTEN, HARALD f. 1938 i Ålesund.

Kvær sin smak ! : Gullkorn fra Ålesund og deromkring, 1988

Ålesund og ålesunderne i sol og regn sett fra krakken min, 1990

Søskenbarna og andre lykkelige tilstander i Ålesund, 1993

GRYTTEN, INGER KARIN HONNINGDAL f. 1938.

Blanda drops, dikt, 1999

GRYTTEN, JOHAN f. 1935 i Ålesund.

Søvesten lika e' : rimerier og vers fra bakgård og preikestol, 1991

Hjemme i gata me` oss : mor mi og bror min og e' : "Dikt" og forskjellig slikt...., 1992 Dikt og forskjellig slikt : ei lydbok, 1993

Fra mitt hjertes enfold : dikt og prosa, 1995

Fra min hjernes mangfold : dikt, minner og funderinger

Brev fra Jerusalem ; og om folk og "røvera" i Ålesund m.m.m., 2001

GRØTTJORD, IVANA ALEXANDRA KONSTANCE ANDERSEN f.1900 i Bergen. Budde på Eide. Døydde i 1991.

De rike kildene, dikt, 1973

HAGEN, ANGELA f. 1970 i Rauma

Mørk bil bak, 2011

HALSE, LEIF f. 1896 i Halsa. Voks opp i Surnadal. Budde i Levanger. Døydde i 1984.

Ulv : fortellingar om idrett, 1923

Jordkaren, 1924

Slåtten om Sjustjerna, 1925

Torevatn, 1927

Dordi, 1929

Den grøne grinden. Av Lars Torval, 1932

Gutane i Trollheimen, (b.b.), 1936

Som i eventyret, (b.b.), 1938

Stadion (s.k.), 1941

Bonden på Bjørset, 1942

Odelsvegen, 1942

Maken til unge, (b.b.), 1943

Lygar-Jo og andre av same to, 1943

Flagg over Vangen, (b.b.), 1945

På bygdabakkom, dikt, 1947

Riddaren og Roald, (b.b.), 1958

Jens Køldreng, (b.b.), 1960

Tægn te liv, 1966

Lite tå kvart, 1968

Eit plassrom kalla Trøa, 1970

Siste kvelden i Okavik, 1972

Raud Brystduk, 1974

Mannbjønn, 1976

Leif Halse er tekstforfattar til teikneserien om Vangsgutane

HALSTENSEN, STØRK f. 1934 i Molde.

Jakten på Grant, 1998

HAMNØY, GUNNAR f. 1948 i Giske.

Roser til deg, 2006

HAMRE, LEIF f. 1914 i Molde. Døydde i 2007. Budde i Lier.

Otter tre-to kaller, (b.b.), 1957

Blå to - hopp ut! (b.b.), 1958

Klart fly, (b.b.), 1959

Brutt kontakt, (b.b.), 1965

Operasjon Arktis, (b.b.), 1971

Fly uten fører, (b.b.), 1978

Til borgen! Til borgen!, 1983

HANSEN, HARALD KR. f. 1946 i Kristiansund.

Nattarbeideren og andre fortellinger, 1978

HARAM, ANETTE IREN MYKLEBUST f. 1982 i Ålesund

SMS-vits mottatt (b.b.), 2011

HATLE, RANDI SKRØVSET f. 1941 i Surnadal

Å vera her, dikt, av….. og Sverre Hatle, Surnadal Heimbygdlag 2011

HATLE, SVERRE f. 1942 i Fræna

sjå Hatle, Randi Skrøvset

HATLEMARK, HILDE HELENA f. 1970 i Sykkylven.

Ordene til tankene, 1994

HAUGE, WENCHE f. 1959 i Giske.

Det nattblinde folket: noveller, 1986

HAUGE, ØYSTEIN f. 1956 i Vegårdshei. Bur i Fræna.

Dansen gjennom steinlandet, dikt. Av Steingrim Haukeli. 1984

Alle dei svarte fuglane, dikt, 1987

Messe og maskespel, 1989

Kunsten å sitere Piet Hein, 1999

Grønt, dikt, 2000

Bare - lærestykke, dikt, 2002

Radiodikt, 2003

Fotografi av to som danser, dikt, 2005

HAUGEN, LIV f. ? i Ørskog.

Gå morgenen i møte, dikt, 1999

HAVDAL, MARIANNE f. 1950 i Molde. Bur i Nesset.

Forden og andre forteljingar, (b.b.), 1991

Osteulven, (b.b.), 1992

Når traktoren kjem ut, er det vår, (b.b.), 2004

HAVNEN, ODDMUND f. 1934 i Gjemnes.

Epokeskille, dikt, 1976

Marias rom, dikt, 1996

Hilde Borgengaard, 2002

Hun har vært her, 2004

Sofa til besvær, 2006

Diana Dianu, 2008

Etterlysning, dikt, 2009

HEGGEN, MARIE f. 1903 i Norddal. Budde i Oslo. Døydde i 1984.

Eventyrbyen, (b.b.), 1955

Steinhytta, (b.b.), 1960

HELDE, EINAR f. 1923 i Nesset. Bur der.

Harpetonar (?), 1969

21 heimlandssongar (?), 1984

I tusen ættledd : 22 korte forteljingar, 1994

Lovsongtonar : dikt til tukt og trøst, 2007

HELSETH, SIGURD f. 1945 i Ålesund. Voks opp i Halsa. Bur i Oslo.

Samfunnet tetner til, dikt, 1975

De seier fred, men mener fred, dikt, 1976

Takket være banksammenslåing og forlis, dikt, 1977

Ferske gjerninger, dikt, 1978

Gerhardsens arvinger, dikt, 1979

Landet med de to soler : forvandlingen, dikt, 1984

Blodvirkningen : tre ritualer, dikt, 1986

Det nye legemet : traktat om det usynlige, dikt, 1990

Runer i øyet, dikt, 1991

Dobbelforsvinning, dikt, 1995

Kort opphold i evigheten : komedie i 2 akter, 1996

Mellom horisontens lepper, dikt, 2000

I den blindes speil, 2002

Det skapende øye : dikt i utvalg, 2006

I slangedans, dikt, 2009

HERJE, EMIL f. 1894 på Grip. Voks opp på Sula (S.Tr) og på Hitra. Budde i Romsdal, seinare i Trondheim. Døydde i 1969 (art. i Nordmøre hist. 1999).

Varden på Ukstein, (b.b.), 1931

Mot og vilje, (b.b.), 1932

Nils detektiv, (b.b.), 1933

Da minen sprang, (b.b.), 1934

Eventyret i villmarken, (b.b), 1935

Et herrens vær, 1936

Jamboree, (b.b.), 1938

Yngstemann ombord, (b.b.), 1939

To gutter til havs, (b.b.), 1941

Min barndoms kyst, dikt, 1944

Fedrelandet kaller, (b.b.), 1946

Ærøygutane, (b.b.), 1947

Vilje må til, (b.b.), 1949

Lykke-Lars, (b.b.), 1950

Det store spranget, (b.b.), 1952

Farlig kar,(b.b.), 1953

Lesjalosen, (b.b.), 1954

Bygut og sjøtroll, (b.b.), 1956

Kamerater, (b.b.), 1957

Forlist på Spitsbergen, (b.b.), 1960

HILDREMYR, ASBJØRN f. 1932 i Haram.

Landet mellom hav og himmel, 1979

Vestafor krigen, 1981

HJELLEGJERDE, BERTHA FAUSKE f. 1915 i Sykkylven.

Meisteren spør etter deg, 1989

HJORTHOL, JOHAN f. 1915 i Sykkylven. Døydde i 1998.

Dikt og prosa 1932 - 1994. 199?

HODNE, BRIT WAAGBØ f. 1921 i Nesset. Bur i Oslo.

Barna i det blå huset, (b.b.), 1981

HOEM, EDVARD f. 1949 i Fræna.

Som grønne musikantar, dikt, 1969

Landet av honning og aske, 1970

Anna Lena, 1971

Kvinnene langs fjorden, skodespel, 1973

Kjærleikens ferjereiser, 1974

Musikken gjennom Gleng og Tusen fjordar, tusen fjell, to skodespel, 1977

Gi meg de brennende hjerter. Melding fra Petrograd, 1978

Der storbåra bryt, skodespel, 1979

Fjerne Berlin, 1980

Du er blitt glad i dette landet: dikt og songar, 1982

God natt, Europa, dikt, 1982

Lenins madam, dikt, 1983

Prøvetid, 1984

Heimlandet. Barndom, 1985

Ave Eva, 1987

Landkjenning Romsdal, 1987

Sankt Olavs skrin, skodespel, 1989

I Tom Bergmanns tid, 1991

Årstidene, dikt, 1991

Engelen din, Robinson, 1993

Meisteren og Mirjam : pasjonsdrama, 1995

Tid for klage tid for dans, 1996

Frøken Dreyers musikkskole, 2001

Audun Hestakorn, skodespel, 2002

Kristusfigurasjonar, 2003

Kom fram, fyrste! 2004

Mors og fars historie, 2005

HOLLEN, JOHN f. 1944 i Kristiansund.

Enfoldig tale, dikt, 1976

Ruska, (b.b.), 1976

Dans min drøm, (b.b.), 1977

Mannen med sandalene, 1977

Den som graver en grav for andre, hørespill, 1977

Dunkervikas svarte skrekk, hørespill, 1977

Thomas Kempe vender tilbake, hørespill, 1978

Boller med rosiner, hørespill, 1979

Tilbake til vinden og havet, hørespill, 1979

Utsikt fra verandaen, hørespill, 198?

Karedral & kafeteria, dikt, 1981

Storm te natta, skuespill, 1983

Den røde fyrlykta, 1983

Gudsord fra landet, dikt, 1984

Raskeste kalosjer i vesten og syv andre frekke fortellinger, (b.b.), 1984

Himmelsk bakkekontakt : skuespill for en kirke og seks aktører, 1985

Mors beste barn, 1985

Fortellingen om de flygende katter og huset med de svarte øyne, 1986

Det spanske eventyret: Huset Leslie, 1988

Kjøttbeinmysteriet, dukketeater, (b.b.), 1998

Sykkeltyvene ; Matthias og Martine hos politiet, (b.b.), 1999

Dødens gjøglere, 2005

Mammons barn, 2007

Broad Ways Burgher, 2008

Flaks, (av) John Hollen og Mattias Hollen Aasen, (b.b), 2010

HOLMIN, FANNY f. 1969. Oppvokst i Volda. Bur i Bergen.

Song for to stemmer og ein lukka munn, dikt, 1997

HOLSTAD, NORLEIF f. 1913 på Hareid. Døydde i 1998.

Brev frå Hansvågen, 1982

HOLSVIK, HALLDOR, f. 1920 i Vanylven. Døydde i 2005.

Barna på bygdeborga, (b.b.), 1959

HOVDEN, MAGNE f. 1974 i Ålesund

Puggs dagbok . Sommerferien (b.b), 2009

Sameland, 2010

MGP, 2011

Åndejegerne, (b.b.), 2012

HUNNES, JOAKIM f. 1981 i Ørsta

Alle vet hvem du er, 2011

HUSE, KNUT f. 1906 i Sandøy. Døydde i 1993.

Det flør og det fjørar: Kånkårja, 1976

Det flør og det fjørar: I motgang og medgang, 1977

Hustadvika, 1978

Gje meg livet, dikt, 1982

Hav og kyst - liv og lagnad, 1988

Syng for meg hav. Det susar i skogen, dikt, 1992

HUSE, STÅLE f. 1970 i Molde. Voks opp i Fræna

La zona rosa, 2006

HYLDBAKK, HANS f.1898 i Surnadal. Døydde i 2001.

Harpespel, 1929

På vandringsveg, dikt, 1930

På heimveg, dikt, 1937 (ny utg. 1968)

Heimbygdvers, 1942 (ny utg. 1962 og 1970)

Kleivabrev frå krigstida, 1945

Etterrakster, dikt, 1946

Streiftog i bygda, 1971

Aspa skjelv i Øyalia, dikt, 1974

Lauvfall i litlsalen, dikt, 1976

Prologer og høvesdikt, 1979

Brev frå barndommen, 1984

Kveldsvers frå Kleiva, dikt, 1986

Agent nr. 184, 1987

Brev frå Kleiva, 1989

Vårsøg: dikt i samling, 1990

Brotne band, 2011

HØIDAL, ELDAR f. 1956.

Du finn det her - Straumskallens beste, dikt, 1994

HØYDAL, REINHARD f. 1902 i Bergen. Budde i Ulstein. Døydde i 1984.

Tilbake til barndomsdalen, 1979

HØYDALSVIK, SIVERT f. 1888 i Volda. Døydde i 1972. Budde i Vanylven.

Flo og fjære ; viser og sange, 1968

HAAGENSEN, NILS-ØYVIND f. 1971 i Ålesund.

Hender og hukommelse, dikt, 1998

Et godt sted, dikt, 1999

Det radioaktige, 2001

23 dikt om kvinner og menn og en desperat forklaring, dikt, 2002

Enkelte dikt, 2003

Adressebøkene, dikt, 2005

Nils-Øivind Haagensen skriver dikt, dikt, 2005

Hvorfor er jeg så redd, dikt, 2006

Haruki og jeg, dikt, 2010

God morgen og godnatt, dikt, 2012

INDREEIDE, ERLING f. 1944 i Norddal. Bur i Skedsmo.

Trakter, dikt, 1972

Sant nok, dikt, 1979

Vegar, vatn og fjell: dikt og andre tekster, 1983

Vinkel i vind, dikt, 1987

I magen på gamle tre, dikt, 1989

Eplekos, (b.b.), 1990

Bilde og bein, dikt, 1992

Reiser seg og går, 1993

Gud til nytte : gåter og dikt, 1994

Adam og Eva : ei kjærleikssoge : musikkdrama i fire delar , hørespill, 1996

Tann for auge og andre reiser : nye soger, 2001

Utdrag frå Mistru den som ikkje er nostalgisk! med merknader : om det forgjorte, 2003

Langrenn : diktning 2004-2005 basert på verkelige hendingar : eit forsvarsskrift, dikt, 2006

Vi er presens, dikt, 2012

INDRESTRAND, ELI HAUGEN f. 1944 i Sykkylven. Bur i Haram.

Sirius, 2007

ISTAD, LARS CHR. f. 1934 i Ålesund. Bur i Molde.

Mitt landskap, 1996

IVERSEN, LARS f. 1912 i Kristiansund. Døydde i 1995.

Dansen rundt gullfisken, 1961

Spor på svaberget, 1963

Siste stoppested, 1976

Byen ved storhavet, 1977

JELLE, OSKAR f. 1915 i Stranda

Roser blant torner, dikt, 2000

JOHANSEN, CARL f. 1974 i Sunndal

Skinn, 2011

JØLTING, PER f. 1920 i København. Budde i Molde. Døydde i 1994.

Døgnene, digte, 1955

Grønne dage, digte, 1957

Dagsyner, digte, 1971

Streitog i landskap : dikt - tekster - tegninger, 1973

På vestlige veger, 1974

Inne i fjordene, 1976

Dager under åpen himmel, 1979

Mit København, 1980

Kompasset rundt, 1980

Fra Lilleviken, 1981

Tegn i støvet : tekster - grafikk - tegninger, 1985

Lånt tid : dikt - grafikk - tegninger, 1988

Bruddstykker : dikt - grafikk - tegninger, 1990

KALDHOL, MARIT f. 1955 i Ålesund.

Lattermilde laken, dikt, 1983

Maria, 1985

Farvel, Rune, (b.b.), 1986

Vi kan dele, (b.b.), 1988

Og låste med ein hengelås, (b.b.), 1991

Alt skal sjå ut som fløyel, dikt, 1993

Alle vi, noveller for ungdom, 1993

Katten må sova ute. (b.b.), 1993

På vegen står ei jente med kniv, (b.b.), 1995

I huda er Gud ein munn : romanpoesi, 1997

Frø : dikt for unge, 1998

Har du peiling på fisk, (b.b.), 1999

Likevel, dikt, 2000

Ein augneblink, kanskje to. 2001

Den tause rosa går forbi, 2002

Stilk med to, dikt for unge, 2002

Innbrotstjuven, ni forteljinger om Peder, (b.b.), 2004

Reisa til H, (b.b), 2005

Den einaste kjolen ; ein sirkel dikt, 2005

Kino ; noveller for ungdom, (b.b.), 2006

Blonde gir seg ikkje, 2006

Ho som ror, dikt, 2007

Stripekalven, (b.b), 2008

Søkeord; ayotzintli, 2010

Darwins sporvar, 2012

KALVØ, ARE f. 1969 i Stranda. Bur i Oslo.

Absolutt Oslo, 1994

Store nordmenn, 1995

Kunsten å vere neger, 1996

Men fjernkontrollen min får du aldri, 1997

Harry, 1999

Syden, 2002

Nød, 2004

Våre venner kineserane, 2007

KARLSEN, ROBERT f. 1955 i Kristiansund.

Mørkedikt, 1989

Vare ved, noveller & dikt, 1997

KARLSVIK, METTE f. 1978 i Frei

Vindauga i matsalen vender mot fjorden, 2005

Flytårn, 2007

Pol, 2008

1, 2, tre, (b.b), 2009

KAVLI, ANN f. 1960 i Rauma.

Noko skal hende deg, dikt, 1991

Fire fargar seinare, 1993

Delfinens smil, 1995

Akvatinter - dikt, 1996

Alt er som det skal vere, 1998

Å hekle ein laks, dikt, 2000

Flytt, dikt, 2005

Ut av juli, dikt, 2011

KIPPERSUND, ENOK f. 1936 i Bømlo. Bur i Ørsta.

Skåpsprengjaren (b.b.), 1975

KIRAN, HARTVIG, f. 1911 i Ålesund. Døydde i 1978.

Viser frå min gitar, 1971

Viser til Mariann, 1973

Med eiga lyre : tekster i utval, 1979

KJÆRSTAD, TORVALD f. 1916 i Lesja. Bur i Sula. Døydde i 1995.

Det pritlar og kritlar, 1993

Berre du, dikt og prosa, 1993

Fleire enn du, dikt og prosa, 1994

KJØNØ, JOHAN f. 1903 i Averøy. Døydde i 1998.

Blainnaball, 1973

Æ'o'n Iver, 1976

Så blar vi tilbake. Minner fra en tid som gikk. 1981

KJØRSVIK, JOAKIM f. 1978 i Ålesund.

"Åpenbart ingen nabo", noveller, 2007

KLAKKEN, LINDA f.1979 i Ålesund

Den siste beatpoeten,2010

KLEIVA, IVAR f. 1903 i Norddal. Døydde i 1998. Han budde i Bergen.

Med "Steggen" på Storegga (b.b.), 1946

"Hugin" på vidvank (b.b.), 1950

Vågar (b.b.), 1953

Reven har ein lang trefot : sermelding frå London (b.b.), 1957

Det byrja som leik (b.b.), 1962

På oppdagingsferd i Sogn (b.b.), 1966

Bussen (b.b.), 1968

På ferie til utkantgrenda (b.b.), 1973

Dei to sverdsmedane (b.b.), 1981

Nedfallsfrukt, dikt, 1996

KLEIVA, RØNNAUG f. 1951 i Ørsta. Bur i Oslo.

Animasjon, dikt, 1985

Å fø fram ein kalv over vinteren, 1986

Fuglane kor dei flyg (b.b.), 1988

Kven sin dag er dette?, (b.b.), 1989

Balansepunkt, dikt, 1990

Plutseleg no (b.b.), 1990

Ein underleg vinter (b.b.), 1991

Einmannsbåten, (b.b.), 1993

Eg gruer meg, (b.b.), 1994

I ovnen er lammet, dikt, 1995

Ikkje gløym å klappe katten, (b.b.), 1997

Kjærleik på pinne frå Ouagadougou, (b.b.), 1999

Fangeteneste, 2001

Om dagen kan ein flyge, (b.b.), 2001

Kvinner med fingermanualar, høyrespel, 2001

Ingen reell fare, 2003

Eg rømmer (b.b), 2005

La oss krysse Nilen, 2005

Andre sida av Paris, (b.b), 2007

Ikkje for varmt, ikkje for kaldt, noveller, 2008

Vegen heim frå Sarajevo, (b.b.), 2009

Armenia, Albania, Argentina, 2012

KLEPP, ROLF O. f. 1925 i Volda.

"No lyge du...", 1987

- Du store tid! 1992

Kvardag og fest i Nakkelia, 2003

KLEPPEN, GRETE f. 1953 i Molde. Bur i Caen i Frankrike.

Ada, 1998

H, 1999

Blå fuge for far min, 2010

KLÆBO, ARTHUR f. 1908 i Ålesund. Døydde i 1985.

Arvesølvet blinkar bak glasdisken, 1951

Isflå : skodespel i fire bilete, 1952

God jul, granne! : ein liten julespøk, 1953

Fattigmannsfesten, 1966

God kveld, godtfolk, 1968

God kveld igjen, 1972

Harpeleiken : fortellingar frå ein blå fjord, 1973

God kveld - i 40 år, 1974

Dagar av mitt år, 1975

På eiga bølgjelengd, 1977

Balladen i Alstadbygda, 1978

Eit anna land - ei anna tid, 1980

Nye ullstrømper til Afrika, 1981

Heim - over sjø og land, 1982

Fest i vest, 1984

KNUDTSEN, INGAR f. 1944 på Smøla. Bur i Kristiansund.

Dimensjon S : noveller, 1975 . Av Ingar Knudtsen jr.

Under ulvemånen : noveller, 1975. Av Ingar Knudtsen jr.

Jernringen, 1976. Av Ingar Knudtsen jr.

Lasersesongen : noveller, 1977. Av Ingar Knudtsen jr.

Tyrannosaurus Rex, 1978. Av Ingar Knudtsen jr.

Tova (b.b.), 1979. Av Ingar Knudtsen jr.

Reisen til jorda, 1982. Av Ingar Knudtsen jr.

Operasjon Ares, 1983. Av Ingar Knudtsen jr.

Katteliv, 1985. Av Ingar Knudtsen jr.

Pandoras planet, 1986. Av Ingar Knudtsen jr.

Tryllekunst, 1987. Av Ingar Knudtsen jr.

Våpensøstrene, 1987

Smokey Joes Cafe, musikkspill, 1988

Rød måne, 1989

Løvinnens sjel, 1990

Kalis sang, 1991

Nord for Saigon, 1992

Havheksen, (b.b.), 1993

Skumringslandet, 1993

For at jeg kan ete deg, 1995

Natt uten navn, 1996

Ansikt mot sola, 1997

I flaggets fold, 1998

Mannen med steinhodet, 1999

Amasoner, 2001

Gudinnas døtre, 2002

Rød storm, 2003

Nekromantiker, 2004

Ensomheten er en sang, (b.b), 2008

KOLERUD, ARNFINN f. 1968 i Rauma.

Berre ikkje brøyteplogen kjem, (b.b.), 1996

Langt frå bambus, 1999

Den som ikkje har gjømt seg nå, (b.b.), 2004

Zoomarferien, (b.b.), 2007

Jakta på Andy Anderssons Eftf, (b.b), 2010

Når ein først skal skyte nokon, 2010

Kom ikkje inn i mitt hus, 2012

KOPPERSTAD, PETTER OLE f. 1971 i Herøy.

Små store steg, dikt, 2001

KRISTISETER, OLAV f. 1973 i Vestnes.

Blodlenka, 2006

Måsane, 2008

Glør i sommarnatta, 2009

KROKVIK, JOSTEIN f. 1927 i Vanylven. Døydde i 2007

Fangevaktaren, 1969

Utgrend : polemisk grasrotroman, 1974

Fenrisulven (b.b.), 1976

Nett no, 1977

Åne smeller til (b.b.), 1977

Jenta i den gule kjolen (b.b.), 1978

Mistanken, (b.b.), 1979

Hovudet høgt, noveller, 1979

Benken ved alperosene, 1980

Opprør (b.b.), 1980

Den vesle fangen (b.b.), 1982

Den tøffe silkepus (b.b.), 1983

I grenseland (b.b.), 1986

Alt i alt, dikt, 1986

Det andre romet : noveller, 1987

Rømlings fotefar (b.b.), 1988

Det gåtefulle tårnhuset (b.b.), 1989

Galgiholm, 1990

Luftspeglingars brotstykke, dikt, 1994

KVALSHAUG, VIDAR f. 1970 i Kristiansund. Bur i Oslo.

Ingen landevei tilbake, 1996

Nesten som på film, 1998

Juling og andre kjærtegn, 2000

Komme hjem og reparere hus, noveller, 2005

Den første av dine aller siste sjanser, fortellinger, 2009

«Kongen må ut å hente melk», (b.b.), 2009

«Kongen som gråt av glede», (b.b.), 2010

«Kongen som seiler sin egen sjø», (b.b.), 2011

KVALVÅGNÆS, KNUT f. 1945 i Oslo.Bur i Fræna.

Spikerhatten, 2006

Omkampen, 2007

Gullbarrene, 2008

KVILEKVÅL, NILS f. 1934 i Rauma. Bur i Bergen.

Våg å stå som Daniel, 1972

Fattige Augusta, 1974

Alle englers natt, 1977

Polarlys, 1983

Stella Maris, 1987

Bilder i mørket, 1990

KVISTAD, JOHAN A. f. 1932 i Ørsta.

Frå Kvennagrova til Sinai, dikt, 1983

Mest frå modne år. Dikt og prologar. 1995

KVITHAUG, JOSTEIN f. 1934 i Haram.

Cuccelur Bay Oil Terminal ; kvardagsdikt til glede og inspirasjon, 1991

Tenning, dikt, 1995

KAAS, STEINAR MARIA f. 1944 i Molde.

Akvariet synker, av Steinar Kaas, 1976

Mitt ve, mitt vel og mitt endeligt: bombastikk i atten opptrinn m/epilog, 1978

Lava, dikt, 1995

LAMO, STEN BJØRNAR f. 1976

Sofia og trollet, (b.b.), 2018

LANGE-NIELSEN, SISSEL HERLOFSEN f. 1931 i Kristiansund. Bur i Oslo.

Såmannen, 1959

Et spill om jan, 1962

Den gyldne kakadue, 1966

Skatten på Montserrat : hørespill, 1966

Isis-festen, 1969

Fangen på Patmos, 1971

Sølvhjorten : en fortelling fra folkevandringstiden, 1973

Sverdet og fløyten : en fortelling fra Karl den Stores tid, 1975

Under fiskens tegn : korstog, 1978

Under fiskens tegn : gralen, 1980

Under fiskens tegn : bålet, 1982

Våren, eller historien om Lorenzo den storslagne, 1985

Laokoon : historien til Giulio de'Medici, 1987

Kongen vår, 1987

Guds død : historien om Caterina de Medici, 1989

Kjærlighetshoffet : brev fra Dronningen av Navarra, 1991

Enhjørningen og rosen : fra Hans Henrik Rodes tid, 1994

Fra Hans Henrik Rodes tid : Tryllefløyten, 1995

Fra Hans Henrik Rodes tid : Den norske løve, 1996

Rød engel : en russisk roman. 2001

Vår frue av Kazans hjerte : en russisk roman, 2004

Larsen, Oddvar J. sjå LARSEN, PIO

LARSEN, PIO f. 1928 i Ålesund. Døydde i 1983. Pio Larsen er psevdonym for Oddvar J. Larsen.

Amandus og de tre døde, 1959. Av John Pio.

Hjemme hos oss : av en prøvet godseiers dagbok, 1968.

Den hvite kineser, 1976.

Fem forteljingar, 1977

Kunsten å ligge på sykehus, 1979.

Kunsten å være meg : av en linedansers erindringer, 1982.

LARSEN, RONNIE MICHAEL ANDRE GISKEGJERDE f. 1971 i Giske.

Offa ; forteljingar frå ei øy, 2008

Sommer i Thereses gate, av Ronnie M.A.G. Larsen, 2012

LERVIK, ELLINOR f. 1924 i Ørsta. Bur i Ålesund.

Forpostvandring, dikt, 1971

Arethusa, dikt, 1973

Vigilie, dikt, 1988

LILLEBØ, SANDRA f. 1970 i Ålesund

Navnet på den ensomme er frigitt, dikt, 2011

LILLEHOLT, INGVALD f. 1911 i Rindal.

Dikt og minne frå Skoga, 1985

LIPPERT, AUDBJØRG MARGRETE GJERDE f. 1948 i Vestnes. Bur der.

Petrine : eit liv, 2000

Tomme stolar talar, 2009

Fra benken i Saigon til katedralen i Santiago, 2010

LOSSIUS, KITTY f. 1892 i Rauma. Voks opp i Kristiansund. Døydde i 1981.

Ranka Paus, 1919

Grobund, skuespill, 1920

Pensionærer, 1921

Boggis & Co : fortelling for unge piker og gutter, 1922

Lykken, 1924

Frøken Snobb og hjerterdame, 1925

Hjemmet i Øvrebyen, 1929

Familien Testmann, 1946

Helene Lange gjør status opp, 1947

Rød måne, 1951

Enken og jomfruen, 1954

Christoffers ring, 1963

Bare rett over gaten, 1964

Måne i ne : variasjoner over et tema, 1966

LYNGNES, SVERRE f. 1912 i Volda. Døydde i 1999.

Sysvorte-Jens (b.b.), 1948

Kråke-sommeren (b.b.), 1962

Prinsesse Vår og brørne hennar (b.b.), 1970

LYNGSTAD, GERD f. 1941? Bur i Molde.

Diktsamling. u.å.

Spredte tanker, dikt, 2001

LYNGSTAD, PETRA INGA f. 1928 i Sykkylven. Bur i Asker.

"Ti øre høylasset", 1991

LØDING, STEINAR f. 1952 i Molde.

Glomma brenner, 1982

Erindringens tre, 1992

Jernalderdrøm. Første bok. Flukten til Ninive, 1997

Jernalderdrøm. Andre bok. Og. Forsøk på en poetikk, (Slags roman-fragment), 2008

LØKLING, ÅSE LOTHE f. 1930 i Ålesund.

Barna i Holmegata (b.b.), 1970

LØSET, OLA f. 1906 i Volda. Døydde i 1994.

Dag duger (b.b.), 1944

Vasslisumaren (b.b.), 1950

Rappfot (b.b.), 1951

Den nye båten (b.b.), 1952

Oteren frå Byinvatnet (b.b.), 1961

LØVOLL, OTTAR f. 1941 i Norddal

Med katten på fanget, dikt, 2011

MAGERØY, RAGNHILD f. 1920 i Fræna. Bur i Bærum.

Gunnhild, 1957

Forbannet kvinne, 1958

Kjærligheten spør ikke, 1960

Lengsel men ingen vinge, 1962

Dronning uten rike, 1966

Mens nornene spinner, 1969

Himmelen er gul, 1970

Nikolas, 1972

Kvassere enn sverdet, 1974

Baglerbispen, 1976

Du, 1977

De som dro sudr, 1979

Den lange vandringen, 1980

Jorsal, 1982

Miriams kilde : noveller, 1985

Risens hjerte og andre fortellinger, 1987

Spotlight på sagaen : epistler, 1991

Den kvite steinen, 1995

Hallfrid, 1997

Blodig arv, 2008

MARNOR, LORENTZ f. 1917 i Ålesund. Døydde 198?.

Skrøneboka ; humoristiske stubber frå Ålesundkanten, 1944. Av Lorentz Larsen. Morsomme menn og fleipete kjerringer ; glade skrøner fra Ålesundkanten, 1971.

MIKKELSEN, ODDBJØRG ULSTEIN f. 1931 i Ulstein. Bur i Troms.

Kvardag, (b.b.), 1982

MISUND, ROLF f. 1965 i Molde.

Ingen roser for Tom, 1990

Opium for folket, 199?

MO, ARNE f. 1960 i Ørsta. Bur i Volda.

Raud is, 1989

Med vetet i baklomma, 1992

Skywayman, 1996

Rasmus Lynum og mysteriet i Mørkedalen, (b.b.), 1997

Mannfolk, fortellingar, 1999

Vandraren, 2006

MOE, JOHN P. f. 1898 i Ørsta. Døydde i 1988.

Rimfakse, dikt, 1981

Rimfakse 2, dikt, 1984

Ved endestasjonen, dikt, 1986

MOEN, ERLING f. 1888 i Rauma. Døydde i 1977.

Heimebrenning. Morospel i ei akt, 1920

Millom kjerringar. Komedie i 2 akter, 1921

Tømmermenn. Framhald av «Heimebrenning. Morospel i tvo akter, 1927

Jørn springsko. Komedie i fire vendingar, 1927

Heia, Ola Der-nord! - Morospel i 2 akter, 1928

Nordigards-kår. Komedie i 2 akter, 1931

Det rosemåla skrinet. Folkekomedie i 3 akter, 1937

Ola Nordigard og jomfru Bertine, 1943

Quo vadis Ola Nordigard? 1946

Kjell og andre ungar (b.b.), 1950

Trollgryta (b.b.), 1957

Det brenn på Utigard (b.b.), 1960

MOLDSKRED, ÅSHILD, f 1978 i Ulstein

Mørketid, b.b., 2011

MOLVÆR, JENS ARNE f. 1940 i Sula

Veltepetter og andre forteljingar, 2010

MOLVÆR, OTTO INGE f. 1939 i Langevåg. Bur i Sveio.

Klabberten går i vatnet (b.b.), 1980

MORK, ALF f. 1926 i Ørsta. Bur i Sverige.

Uppfinnaren : dikt och sanning i reklamens værld, 1981

Lystmäten, 1984

Visjonären,13 dec 1944, 1987

MORK, INGVILD STEINSVIK f. 1972 i Volda. Bur i Ålesund.

Operasjon Ulliver (b.b), 2009

MORK, MATIAS f. 1916 i Ørsta. Bur i Risør.

Gutter i kamp, (b.b.), 194?

Guttene rydder opp, (b.b.), 1950

MORK, PER f. 1877 i Volda. Døydde i 1969.

Bård Bru : spelestykke i tri vendingar, 1925

Primstavtid : spelstykke i tri vendingar, 1968

MURI, SIGURD f. 1927 i Ørskog. Døydde i 1999.

Kom til Granada, 1962

Kvile på steinar, 1970

Sett gjennom gitter, 1974

Fjellovergang, 1976

Raster på reisa, 1980

Arvegods, 1988

MYKLEBUST, HILDE f. 1979 i Vanylven.

Berre dagar seinare, dikt, 2004

Søkk, dikt, 2008

Jon og den lange julenatta, (b.b), 2009

MYRSETH, ANDERS f. 1920 i Fræna. Døydde i 2006.

Det einaste som duger, dikt, 1985

Langs vegen : dikt og prosa, 1988

MÆHLE, LARS f. 1971 i Sunndal.

Keeperen til Tunisia, (b.b.), 2002

Harry og Ivar finn opp krutet, (b.b.), 2003

Den vesle kjempeboka, (b.b.), 2004

Narnia-draumar, (b.b), 2005

Krølle-Knut grev seg ned til Kina, (b.b.), 2006

Harry og Ivar i Junaited Statesen, (b.b.), 2007

Knoterud FK erobrer verden, (b.b.), 2008

Harry Houdinid elefant, (b.b.), 2008

Knoterud FK og skatten på loftet, (b.b.), 2008

Knoterud FK : vennskapskampen, (b.b.), 2009

Knoterud FK : ball med tall, (b.b.), 2009

Landet under isen (b.b.), 2009

Harry og Ivar hyllar jula inn (b.b.), 2010

Korea, noveller om kjærleik (b.b.), 2011

Knoterud FK i Norway Cup (b.b.), 2011

Knoterud FK i hardt vær (b.b.), 2012

Fuck off I love you (b.b.), 2012

Den mørke porten, 2013

MÅSEIDVÅG, SVERRE f. 1933 i Ålesund. Bur i Ørsta.

Nødrop frå isen (b.b.), 1965

NAKKEN, JOHANNES f. 1912 i Molde. Døydde i 2000.

Ord i vind, dikt, 1993

Tanker blir ord, 1998

NATVIK, GUNVOR LIV f. Heen i 1937. Døydde i 2001. Budde i Ålesund.

Fra dagdrømmenes marked, dikt, 1988

Speiling i asfalt, dikt, 1990

NERGÅRD, METTE ELISABETH f. 1951. Bur i Molde.

Frosne roser : noveller, 1986

Salomos forgård, 1991

NESBØ, JO f. 1960 i Molde.

Jenter & sånn (musikk og tekst), 1995

Gym (musikk og tekst), 1996

Slå meg på (musikk og tekst), 1998

Flaggermusmannen, 1997

Kakerlakkene, kriminalroman, 1998

Rødstrupe, 2000

Sorgenfri, 2002

Marekors, 2003

Frelseren, 2005

Snømannen, 2007

Doktor Proktors prompepulver, (b.b.), 2007

Det hvite hotellet, 2007

Hodejegerne, 2008

Doktor Proktors tidsbadekar (b.b), 2008

Panserhjerte, 2009

Doktor Proktor og verdens undergang. Kanskje, (b.b), 2010

Gjenferd, 2011

Doktor Proktor og det store gullrøveriet (b.b.), 2012

Politi, 2013

NILSEN, SVEIN ARVE f. 1947 i Ålesund. Døydde i 2001.

Viser og Dikt. Av Svein "Skurk" Nilsen, 199?

NILSSON, STIG f. 1952 i Kristiansund.

Viser frå havgapet, 1977

Blåklokkeklang : fleire viser av Stig Nilsson, 1978

Baksida fram : fleire viser av Stig Nilsson, 1980

Fanget i Mare-berget (b.b.), 1991

NISJA, GUNN MARIT f. 1978 i Sunndal

Giljotin, dikt, 2008

Galimathea, dikt, 2009

Naken i Hijab, 2011

NORDAL, ARNOLD f. 1909 i Vanylven. Døydde i 2002.

Eit lite knippe av små dikt. u.å.

Universet og mennesket ; Strøtankar frå eit opphald på ein aldersheim og frå tida som følgde. 1995

Universet og mennesket ; Strøtankar frå fleire faser i livet. (?)

NORDANG, MARIT f. 1932 i Ørsta. Bur i Bergen med etternamnet Brachtnizen.

Tik-tal-taj (b.b.), 1963

Bimbam i jungelen (b.b.), 1965

Bimbam i den kvite kralen (b.b.), 1966

NORDERVAL, MONRAD f. 1902 i Ålesund. Døydde i 1976.

Himmel og hav, dikt og nokre småstykke, 1946

På bølge 2.4, 1959

NORDHAUG, LIV f. 1926 i Lesja. Budde fleire år i Molde.

Fremmede i byen (b.b.), 1973

Livet selv, dikt, 1973

Møte? dikt, 1981

Som søsken, dikt, 1987

Med store og små fra a til å (b.b.), 1987

Bildene bortenfor, dikt, 1991

Spirer i sporene, dikt, 1996

Vei til kilden, 1999

NORTUN, HARALD f, 1973 i Aukra.

Røverskogen, (b.b.), 2006

NUPEN, STEIN f. i Ørsta.

Tankevandring, dikt, 1996

Rotfeste, 1997

Dungedøra opa - Låtten på glid : Sunnmørs-stubbar og -dikt, 2000

Ved den gamle å, dikt, 2001

NYBROTT, EDEL MARIE f. 1939 i Averøy. Bur i Halsa.

Fra havrand til blåne, dikt, 1975

NYHEIM, ARNE f. 1904 i Rauma. Har budd i USA og Canada.

Vingeslag fra Vest : fortellinger, 1970

NÆSS, ROBERT f. 1970 i Molde.

Den avskyelige julenissen (b.b.), 1999

Kannibalsommer (b.b.), 2000

NØRVÅG, TONE f. 1971 i Herøy

Politihunden Falk til teneste! (b.b.), 2011

Politihunden Falk på nattevakt (b.b.), 2012

OHRVIK, PAUL "PUCK" f. 1915 i Kristiansund. Døydde i 1980.

Stjerneskudd, 1992

ORHEIM, TRYGVE f. 1925 i Nordfjord. Bur i Haram.

Orreklunk, dikt, 1984

ORTEN, ØYSTEIN f. 1962 i Hareid.

Havflammen, dikt, 1995

Fluktlinjer, dikt, 2000

Livingstones retrett, 2003

Kjensla av at det ikkje regnar andre stader enn her, dikt, 2004

Vegen til Neverland, 2005

Rabarbrakrigen, 2007

Sjabervik, 2011

OTTERLEI, ANNE-MARI M. f. 1927 i Molde.

Blomsten og ruinene, 1968

PARR, MARIA f. 1981 i Vanylven.

Vaffelhjarte-Lena og eg I Knert-Mathilde, (b.b.), 2005

Tonje Glimmerdal, (b.b.), 2009

Paulsen, Erling Langaas, sjå GLOWER, JOHN

PAULSEN, LEIF f. 1907 i Ørsta. Budde på Stranda. Døydde i 1989.

Og jorda vart skapt på nytt, 1945. Av Leif Torbell

PEDERSEN, ERLING f. 1947 i Rauma. Bur i Larvik.

Rottenes konge, 1972

Den siste sommaren, 1973

Nilsen, 1975

Vestlandsnetter, 1976

Ventetid, 1977

Arven, skuespill, 1979

Vesla, skuespill, 1979

Til odel og eie, skuespill, 1980

Din plass på jorda : Anna og Johan 1908-1928, 1981

Blindgjengar (b.b.), 1982

Hundeliv, skuespill, 1984

Jeg skal lure dem-alle sammen : et hørespill i fire episoder (b.b.), 1984

Kraftoverføring, 1985

På dypt vann (b.b.), 1985

Fuglekongen (b.b.), 1986

Livet er et speil (b.b.), 1987

Fanget i fortiden (b.b.), 1989

Kent Ove, en tuba og litt til (b.b.), 1989

Solregn over Skrede : Anna og Johan : Thor 1945-62, 1991

Gyldenløve - kongesønnen ; et historisk drama, 1993

Bare når jeg ler, (b.b.), 1993

Ensomhetens øy : et hørespill om ordets makt og avmakt, 1994

Operasjon storm, (b.b.), 1994

Hvile i grønne enger, (b.b.), 1995

Sprite, (b.b.), 1996

Charlotte Amalie-grevens datter : et spill om barn i krigens tid, (b.b.), 1996

Lela, (b.b.), 1997

Kala : tyven : eventyrserie i 4 episoder (b.b.), 1998

Smaken av jern, 1998

Den onde greve - en tragisk komedie om penger og kjærlighet i rokokkoens tid, 1998

Brødre : Anna, Johannes, Thor og Erlend, 1965-2001. 2001

I mørkets tid : et drama om kjærlighet og svik og tredve års krig (skuespill), 2002

Bare Teodor, (b.b.), 2003

Herr Sinklar drog over salten hav, (skuespill), 2003

Den gale enke, (skuespill), 2004

Piken i rødt, skuespill, 2005

Kongens merke, 2006

Kildens klare vann, 2006

Kongens kvinner, 2008

PETTERSEN, JOHN ROALD f. 1956 i Flakstad i Lofoten. Bur i Ålesund.

Maximum, (b.b.), 2000

Maximum i mål, (b.b.), 2003

PETTERSEN, OSKAR FISKE f. 1970 i Frei. Bur på Nøtterøy.

Lillebrors kastanje, dikt, 1993

Det brenner en engel i gresset, dikt, 2001

POLLAN, BRITA f. 1939 i Kristiansund. Bur i Oslo.

I bildet, dikt, 1971

Klara : utviklingshistorier, 1980

RABBEN, BJARNE f. 1907 i Ålesund. Døydde i 2003. Budde i Herøy.

I Skarvågen, 1941

Utsyn og oppsong : ein liten talsmann for ei stor sak, dikt, 1944

Friskare liv : noveller, 1946

Rusdrykken i soga : ei samling dramatiserte undervisningsprogram (b.b.), 1952

To songprogram (b.b.), 1953

Heimvegar, dikt, 1962

Viser på ei fjøl : barnerim, 1966

Med himmel over, dikt, 1998

Haust i min hage, dikt, 2002

RASMUSSEN, JOSTEIN EIVIND f. 1945 i Ålesund.

Orgelpunkt, dikt, 1987

Rastløs skumring, dikt, 1993

REKDAL, JAN ERIK f. 1951 i Molde.

Vandringer på verdens vestkyst, 1975

Linedanseren, 1976

Med sentrum i periferien, 1978

Månens vikariat, 1981

Oppstandelse nærvær, 1985

I Rumis skygge, 1997

Hotellvertens bedøvelse og andre samtaler, dikt, 2007

REKDAL, OLAUG f. 1939 i Vestnes. Bur i Sverige.

Asymptote, dikt, 1970

REMME, STEINAR f. 1957 i Ålesund.

Eva sover i askebegeret, dikt, 1993

En skjebne verre enn livet, 2003

RIISE, ARILL f. 1958 i Ørsta. Bur i Ålesund.

Livet på Sunnmøre blant bona og dæmmagutta, 1998

Sild og grandiosa : meir om livet på Sunnmøre, 2006

RIISE, CHARLOTTE f. 1987 i Ålesund

Eg treng tid til å sakne deg, dikt, 2012

RINGDAL, IVAR f. 1915 i Sunnylven. Døydde i 1983.

Lyng i steinurd, dikt, 1975

ROMESTRAND, JAKOB f. 1908 i Ørsta. Døydde i 1993..

Varden , dikt, 1983

ROTÅS, PEDER f.1931 i Tingvoll.

Skoggutten Henki, (b.b), 2004

Hyklerens hjerte, 2009

RUSET, ARNE f. 1951 i Norddal. Bur i Molde

Spelemannslaget Love, dikt, 1973

Kunsten å stupe seg inn i ein by, dikt, 1982

Mus, dikt, 1983

Aldri åleine (b.b.), 1987

Hjernebløming : heimstaddikt, 1989

Kongen av Kattholmen, 1991

Den svarte kista, (b.b.), 1992

Førtiårskrigen, dikt, 1993

Hundedraumar, dikt, 1995

Over fjell, over hav, (b.b), 1999

Hippie, 2003

RUSET, ENDRE f. 1981 i Molde.

Ribbeinas vingespenn, dikt, 2001

Kims lek, dikt, 2005

RYPDAL, ARILD f. 1934 i Ålesund. Bur der.

Hexagon, 1991

Orakel, 1992

Grønn desember, 1993

Kodene i Metrograd, 1994

Djevelens stoff, 1995

Drakon, 1996

Guds brødre, 1997

Himmelens villmenn, 1998

Intermesso i Praha, 1999

Dødens konsulent, 2000

Triangelets herre, 2001

Sorte engler, 2002

RYPDAL, SYLVI MELANG f. 1911 i Ålesund. Døydde 1990.

På fremmed jord, 1949

RYTTER, HENRIK f. 1877 i Fosen. Voks opp i Haram. Døydde i 1950.

Dømde : eit lagnadsspel i tri vendingar, 1907

Himmel oh jord : emne frå Florens i renæssancetidi, 1915

Braahammaren : skodespel, 1917

Båra, dikt, 1919

Øya, dikt, 1920 ( 2. utg. 1977)

Jordsonen, dikt, 1925

Skålene, dikt, 1926

Vokune, dikt, 1927

Eros, dikt, 1928

Likevel-!, dikt, 1950

Dikt i samling, 1962

RØDSTØL, BERIT f. 1979 i Rauma

Himmelreisande, 2010

RØKKUM, SIVERT f. 1900 i Sunndal. Døydde i 1992.

All naturen talar, dikt, 1977

RØSTH, GRO f, 1945 i Ålesund.

Bitten bustehovud (b.b.), 1975. Av Gro Skeide

Pappa kjem fredag (b.b.), 1977. Av Gro Skeide

Mathias (b.b.), 1979. Av Gro Skeide

Sofus og Mathias (b.b.), 1980. Av Gro Skeide

Tasten (b.b.), 1981. Av Gro Skeide

Bill. mrk "bestemor". Av Gro Skeide, 1982

Piranda hestekatt (b.b.), 1984

Pleddet (b.b.), 1990

Bare et lite stikk (b.b.), 1991

Du greier det, Jørgen! (b.b.), 1992

Johanne og hemmeligheten i Paris, (b.b.), 1994

Respekka og den rare mammaen, (b.b.), 1995

Jørgen og Johanne for full musikk, (b.b.), 1998

Tiden er en sommerfugl, (b.b.), 2007

Tre tar toget til hvorsomhelst, (b.b.), 2008

Bror helt alene, (b.b.), 2009

Tre tar toget til Hvorsomhelst, (b.b.), 2008

Bror helt alene, (b.b.), 2009

Bror blir redd, (b.b.), 2010

Bror og noe som sier pip, (b.b.), 2011

SAGEN, ROLF f. 1940 i Vadheim. Voks opp i Sykkylven. Bur i Bergen.

Dørklinker, dikt, 1968

Kvengedal, 1970

Morgonmannen held utstilling, 1971

Båten til Bergen, dikt, 1974

Mørkets gjerninger, 1976

Sangbukken : farse i tre akter, 1977

Finne seg ei grein, 1980

Sval luft strøymer mot andletet, 1981

Springfart ved fjorden : soga om Joran Krake, 1986

Mercedesryttaren, 1988

Reisa til Leit (b.b.), 1989

Lyden av vatn, 1990

Eg reiste gjennom dette mørke landet og møtte deg, dikt, 1991

På søvnen høyrer eg : ein song , dikt, 1992

Frå Sam Eydes siste tid, 1993

Sauens liv, (b.b.), 1994

Den gang eg var elvefiskar , (b.b.), 1995

Kjærasten min - og andre dikt for store og små, (b.b.), 1996

Bergfri og Kakaoen leitar etter morfar, (b.b.), 1997

Blendverk : prosastykke, 1998

Bergfri og epleslangen, (b.b.), 1998

Sørgedans, dikt, 2000

Hundre bønder ; dokumentarisk roman, 2001

Reisa til D, noveller, 2002

Steinar Foten og Vekkarmannen, (b.b.), 2002

Alltid likt å lese om krigen, forteljing, 2003

Skog, 2004

Josefines songar, dikt, (b.b.), 2005

Kraftverk, 2007

Lommehunden frå Ribo, forteljingar, 2008

SANDNES, ANNA f. 1903 i Vanylven. Budde i Ålesund. Døydde i 1988.

Basta Bom (b.b.), 1963

Med levande lys, dikt, 1966

I einsemds skogar, dikt, 1967

Andlet i vatn, dikt, 1970

Ved fjøre sjø, dikt, 1973

Gneistar, dikt, 1977

Sol om kvelden, dikt, 1980

SANDNES, ASBJØRN f.1911 i Vanylven. Bur i Ås.

Midt i vår hverdag, dikt, 1971

Du har skapt meg, dikt, 1973

Salme i ein skog, dikt, 1975

Morgon og kveld : dikt, salmar og viser, 1978

SCHUMANN, MARTA MYKLEBUST f. 1919 i Norddal. Døydde i 1994. Budde i Molde.

Korset under skuggefjellet, 1968

Jomfru Maria på Sæbostad, 1971

Femja, 1973

Kristi sine søner, 1977

Fotfolk, 1980

Våge å tenkje : framtidsroman, 1983

Tynn hinne, 1986

Utbrot, 1989

Sky fuglar, dikt, 1992

SELJEBOTN, EMIL f. 1907 i Stordal. Døydde i 1982.

Det blinker ei stjerne, 2003

SELMER, AKSEL f. 1958 i Molde.

Hit skulle det ha kommet noen flere, dikt, 1992

Stadionuret, roman, 1996

Spurv, dikt, 1997

Plutselig, roman, 1998

Gydas bok, (b.b.), 1999

SELMER, ODD f. 1930 i Trondheim. Budde i Molde i mange år.

Døden kommer bakfra, 1963

Skriftemålet, 1965

Spill, skuespill, 1973

Gullburet, 1975

En våken og fri presse, hørespill, 1975

Alpinisten - og andre hørespill, 1976

Butikksjefen, hørespill, 1976

Barbara Arbuthnott, 1977

Dobbeltspill, skuespill, 1979

To komedier om kjærlighet, 1981

Det året Mao døde, 1984

Otium, skuespill, 1985

Fru Mao, skuespill, 1989

Pappas dag, skuespill, 1990

Og verden var som ny, 1992

På egne ben : hørespill i seks deler, 1997

Anton løper, (b.b), 2000

En funklende stjerne på revolusjonshimmelen, hørespill, 2005

Bedringens vei, 2010

SIEM, KJETIL f. 1960 i Molde.

Begynner på P, (b.b.), 2008

SIMONHJELL, NORA f. 1970 i Øksendal i Sunndal kommune.

Slaktarmøte, dikt, 1999

Kvassare, dikt, 2001

SIVERTSEN, JON f. 1951 i Kristiansund.

Ut av lite, noveller, 1997

SJØLSET, PEDER f. 1889 i Sunndal. Døydde i 1956.

Strålar mellom fjell, 1974

SKEI, OLA f. 1951 i Surnadal

Dalapop, 201(?)

SKEIDE, ANNA PAULSEN f. 1910 i Ørsta. Budde i Ålesund. Døydde i 1980.

Ro bort din båt over vatnet, dikt, 1957

Båredrag, dikt, 1959

Borgundsangen, 1961

Sov stillt min sjø, dikt,1961

Treet og lyset, dikt, 1964

Blå time, dikt, 1967

Mellom natt og draum, dikt, 1972

Tredje strengen dikt, 1972

Dansen går vidare, dikt, 1974

Eld skriv med skuggar, dikt, 1977

Dikt i utval, 1980

Timen før natt, dikt, 1981

Skeide, Gro, sjå RØSTH, GRO

SKJELTEN, TURID f. 1963 i Haram.

I mellomrommet, dikt, 2008

SKOMSØ, PER ARNE f. 1947 på Smøla. Bur i Rauma.

Ole og kvalen (b.b.), 1979

Er eg einebarn? (b.b.), 1982

STAPELFELDT, ANNE BRITT f. Strand i Molde 1947. Bur i Halden.

Kontraster i mitt landskap, dikt 2008

Bussreisen, 2009

STAVRUM, ARILD f. 1971 i Kristiansund.

31 år på gress, 2008

Golden boys, 2012

STEINNES, ANDERS f. 1895 i Ørsta. Døydde i 1965.

Sol og mold, dikt, 1966

Blås frisk vind : dikt i utval, 1983

STENBERG, ARNFINN FORNESS f. 1946 i Molde.

Slakteren, (Braze Blade; 1), 1997

Død i kort kjole, (Braze Blade; 2), 1997

Lex "Finger", (Braze Blade; 3), 1997

STRAUME, JAKOB f. 1894 i Volda. Døydde i 1978.

5 sanger, dikt, 1939

Og stjerner ble tent, 1946

I hvite klær, 1947

Dag-gry, 1949

Redningsmannen, 1950

Konsulen, 1970

STRAUME, KARL f. 1877 i Ørsta. Døydde i 1968.

Lilja i dalen, dikt, 1967

STRAUMSHEIM, HENRIK f. 1893 i Sykkylven. Budde i Ørsta. Døydde i 1975.

Stølshelg: gaman i to vendingar, 1917

Helgarkvede, dikt, 1922

Fjordlandet, dikt, 1931

Morgonlandet, dikt, 1963

Ro stilt langsmed landet : utvalde dikt, 1981

STRAUMSVÅG, DAG T. f. 1964 i Tingvoll. Bur i Trondheim.

Eg er Simen Gut, dikt, 1999

SUNDBY, DAG f. 1934 i Molde.

Kaktus, dikt, 1969

Steinbordet : fragmentarisk roman, 1974

Sensommer, dikt, 1976

Abelsmerket, 1978

Orions sverd, 1981

Oss bødler imellom : Paris 1986, 1983

Bare en ukes tid, eller det trofaste menneske, 1987

Sonate, dikt, 1991

Broer, dikt, 1999

SVEEN, LARS PETTER f. 1981 i Fræna.

Køyre frå Fræna, 2008

Eg kjem tilbake, 2011

SÆSBØE, AKSEL f. 1893 i Sunndal. Døydde i 1972.

Møte med livet, dikt, 1967

SÆTER, ALF A. f. 1933 i Aukra. Bur i Molde.

Mitt stakkars nye liv, 1974

To i storm, 1975

Frå barndommen av, 1976

Kjære Eva, 1979

Avkledd mann, 1981

Å elska er å vera stille nesten heile tida, dikt, 1987

Å hengja hjarta sitt på ein rosebusk, dikt, 1990

Påskebodskap, 1992

Bergfrue, 1995

På begge sider av streken : dikt, viser, vers, 1996

Far er død : roman, 1997

Ingen engel er å sjå : novellesyklus, 1998

Kystlandskap : dikt og noveller i "Jul i Romsdal" gjennom 50 år og to spelstykke for amatørteater, 2005

SÆTHER, ELSE MARGRETE f. 1911 i Halsa. Døydde i 1990.

Ingeborg Hauan : en kvinneskjebne, 1980

SÆTRE, OLAV f. 1885 i Ørsta. Døydde i 1979.

Frå Mjelkås til Tirsnut, dikt, 1967

Livsviljen syng, dikt, 1967

SÆVÆREID, ANNBJØRG HELLAND f. 1957 i Vestnes, Bur der.

Nardussalve, dikt, 2007

Juvel, dikt, 2009

TAKVAM, MARIE RAGNHILD SKYLSTAD f. 1926 Ørsta. Døydde i 2008

Dåp under sju stjerner, dikt, 1952

Syngjande kjelder, dikt, 1954

Signal, dikt, 1959

Maria og katten i Venezia (b.b.), 1960

Merke etter liv, dikt, 1962

Mosaikk i lys, dikt, 1965

Idun : teaterstykke i tre akter, 1966

Brød og tran, dikt, 1969

Auger, hender : dikt, 1975

Dansaren, 1975

Dikt i utval, 1976

Falle og reise seg att, dikt, 1980

Eg har røter i jord : dikt i utvalg, 1981

Brevet frå Alexandra, 1981

Aldrande drabantby, dikt, 1987

Rognebær, dikt, 1990

Dikt i samling, 1997

TANDSTAD, OLA f. 1892 i Sykkylven. Døydde i 1976.

Jord og himmel, dikt, 1961

Vegen - Sanninga - Livet : tre diktbundlar, 1966

TEIGE, TRUDE f. 1960 i Herøy. Bur i Asker.

Havet syng, 2002

Lene seg mot vinden, 2004

Noen vet, 2009

En hjelpende hånd, 2010

Svik, 2012

Torbell, Leif sjå PAULSEN, LEIF OLAV

TORGEIRSON, REINERT f. 1884 i Ålesund. Døydde i 1969.

Under rødt flag, dikt, 1915

Digte, 1920

Den store leveranse : skuespill i fem handlinger, 1923

Per Brått : skuespill i 2 akter for ungdomslagene, 1931

Stener for brød : agitasjonsstykke for ungdomslagene i 3 avdelinger, 1932

Arbeider og bonde : spelestykke i to akter, 1934

Jonsokfest : folkekomedie i 4 akter, 1938

Politiet følger et spor : kriminalnoveller, 1942. Av Gudmund Geir.

Byen brenner, 1945

Lihaugguttene, (b.b.), 1945

Skaraguttene, (b.b.), 1947

Byen ved havet : Ålesundsvers, 1948

For gammel? : amatørskuespill i 2 akter, 1951

TUNHEIM, INGEBORG f.

Trø varleg ; Dikt og prologar, 2000

ULSTEIN, JAN OVE f. 1944 i Ulsten. Bur i Volda.

Slag på berget, dikt, 1979

Boholmen, dikt, 1979

Lys i brilleglasa, dikt, 1980

Morgonsola står i gardina : diktbøner omkring fadervår (b.b.), 1982

Vandring i vatn, dikt, 1985

Fest i faste : ei rockemesse, 1988

Lågsong, dikt, 1993

Dei fire vindane pluggar ditt telt, dikt, 1995

Grønskinet, (b.b.), 1997

Satyr i katerdralen; roman, 1997

Ropet i halsen, ord på tunga, dikt, 1999

Nåde deg, sa Espen, (b.b.), 1999

Med lys er skipet lasta, (b.b.), 2001

Hekseri, ropte Espen, (b.b.), 2002

Vaktkatten, (b.b.), 2003

Frå skuggane, dikt, 2007

Reise gjennom sju vatn, dikt, 2008

ULSTEIN, KNUT ASBJØRN f. 1977 i Sula.

Alt som ikke er stjålet er brent, 2005

ULSTEIN, RAGNAR f. 1920 i Ulstein. Bur i Ålesund.

Harpegjengen, 1961

Parade, 1964

ULVESTAD, ODDRUN HØYVIK f. 1941 i Ulstein. Bur i Bø i Telemark.

Den underlege sommaren (b.b.), 1982

Den rare vinteren (b.b.), 1991

ULVESTAD, ÅSE RIGMOR f. 1946 i Haram.

Ondsinnet bedrag, 2008

Carla, 2009

ULVUND, PAUL f. 1897. Budde i Sunndal. Døydde i 1980.

Ei lita fjordbygd : ei vandring i poesi og prosa, 1978

VALASTAD, JONE f. 1944 i Ålesund. Døydde i 2002. Psevdonym for Jarle Wolstad. Han budde i Drammen.

Midnattsflammen, dikt, 1978

Den mørke timen, dikt, 1980

Ingenmannslandet, dikt, 1982

Soliloquia, dikt, 1988

VALSØ, NINA f. 1962 i Halsa. Bur i Trondheim.

Da pappa vant penger (b.b.), 1980

Drømmen om Panama, rollehefte, 1993

Ingen helgen, skodespel, 1995

Ubuden gjest, skodespel, 2000

VARTDAL, AASTA f. 1912 i Ørsta. Døydde i 1999.

Eld under vårblå snø : dikt i utval, 1990

VATNE, PAUL EINAR f. 1941 i Hillesøy. Voks opp i Ørsta. Bur i Nittedal.

Ukjent ubåt, 1968

Den veike og den sterke, 1969

VATTEN, INGEBORG ÅSEN f. 1924 i Tustna.

Dei snille trolla i Tussen (b.b.), 1977

Tussetrolla (b.b.), 1978

Slaget ved Solskjel, 1978

Ales, 1979

Ales lengtar, 1980

Ales finn lykka, 1982

VESTAD, LEIF BJØRN f. 1934 i Fræna.

Villstrå, dikt, 2008

Fotefar, dikt, 2008

Dråpeflor, dikt, 2008

VIDDAL, INGVALD f. 1904 i Ørsta. Døydde i 1954.

Ungskog som gror, dikt, 198?

VIDNES, ØYSTEIN f. 1976 i Vanylven. Bur i Bergen.

Bondeforteljingar, 2002

Ekstasar, 2006

VIK, MARIE f. 1927(?) i Aure. Bur i Oppdal.

Jeg er Hallgerd Hoskuldsdatter, 2004

VIKEN, ROSA MARIE GUSECH f. i Østerrike. Bur i Sandøy.

Fra mitt hjerte til deg?, dikt, 1995

I kjærlighet får du låne mine tanker, dikt, 1996

Tanker fra fremmed fugl, dikt, 1999

VOLLE, JOHANNES f. 1920 i Ørsta

Til minne, dikt, 2009

VAAGEN, OLA f. 1948 i Fræna. Bur der.

Havsang. Tekster og melodier fra Romsdalskysten, 1995

VÅGNES, ØYVIND f. 1972 i Haram.

Ingen skal sove i natt, 2003

Ekko, 2005

Sekundet før, 2010

VAAGSHOLM, ODDMUND FREDRIK JACOBSEN f. 1980 i Herøy

Det er noen mennesker her : prosa, 2007

WALGERMO, ALF KJETIL f. 1977 i Ørskog

Keegan og sjiraffen, b.b., 2007

Mor og far i himmelen, b.b., 2009

Mitt bankande hjarte, b.b., 2011

WEDELD, BODIL MAGDALENA DYB f. 1943 i Vanylven. Bur i Oslo.

I villhagen, dikt, 1976

Solfangaren, dikt, 1978

I dette du rører ved, dikt, 1988

WIDNES, MARIE LOVISE JOHANSEN f. 1930 i Vanylven. Bur på Hareid.

Gangdøra og andre viser, 1958

Kvardagsdikt, 1979

WIST, HEDVIG ROSSBACH f. 1926 i Molde.

Nære ting. Hundre dikt og tusen tanker, 1997

Kjære Molde, 1999

YTREBØ, ELLEN RYSSEVIK f. 1904 i Herøy. Døydde i 2000.

Dei harde åra : ei folkelivsskildring frå ytre Sunnmøre, 1975

Runer på livsvegen, dikt, 1980

YTTERLI, SOLVEIG f. 1920 i Norddal. Bur i Paris.

Møtet er hevet, 1969

ØDEGÅRD, KNUT f. 1945 i Molde.

Drøymaren, vandraren og kjelda, dikt, 1967

Konsert i eit kvitt hus, dikt, 1968

I pensjonatet, dikt, 1970

Det mørke regnet, dikt, 1972

Fuglen og draumen (b.b.), 1975

Hoggormen, skodespel, 1977

Vind gjennom Romsdal, dikt, 1978

Biesurr, laksesprang, dikt, 1983

Ørneblodet (b.b.), 1983

Gudehåve (b.b.), 1984

Kinomaskinist, dikt, 1991

Buktale, dikt, 1994

Dikt i utval, 1995

Missa, dikt, 1998

Stephensen-huset, dikt, 2003

Kringsjå, dikt i utval, 2005

Det blomstra så sinnsjukt, dikt, 2009

ØSTBØ, BJARNE f. 1918 i Surnadal. Døydde i 1980.

Kvardagskvede, 1964

Rop gjennom stein, dikt, 1967

Ventetid, dikt, 1967

Vindfall, 1979

ØSTRAAT, GISLE A. f. 1970 i Ålesund. Bur i Bergen.

Vital Ensomhet ; dikt, 1991

ØVREGÅRD, KÅRE BJØRN f. 1958 i Langevåg.

Jakta og tørsten, 1991

ØYEHAUG, GUNNHILD f. 1975 i Ørsta.

Slaven av blåbæret, dikt, 1998

Knutar, noveller, 2004

Stol og ekstase : essay og noveller, 2007

Vente, blinke, 2008

ØYEHAUG, OLAV R. f. 1977 i Ørsta

Kodane, 2008

Essensen, 2011

AAKRE, KARL E. f. 1919 i Haram. Døydde i 2001.

Småkraftverk, dikt, 1982. Av Kalle Kraft.

ÅRNES, SVERRE f. 1949 i Surnadal. Bur i Oslo.

Farlig kjærlighet, 1978

Morder i natten, (Gribb), 1981

Jeg, Thomas Ryer, (Gribb), 1982

Kidnapperne, (Gribb), 1983

Holmgang : årene 947-952, (Viking. 1), 1983

Onde makter : årene 952-965, (Viking. 2), 1983

Drapsmenn : årene 965-977, (Viking. 3), 1983

Blodig hevn, (Viking. 4), 1983

Hermansen tar saken, 1985

Djevelens brud (Vogt-dynastiet, 1), 1986

Morderens drøm (Vogt-dynastiet, 2), 1986

Biskopens hevn (Vogt-dynastiet, 3), 1986

Provokatørene, (Gribb), 1987

Dampende død (Cobra; 1). Av Steve Arness, 1987

I djevelens vold (Cobra; 2). Av Steve Arness, 1987

Alaska terror (Cobra; 3). Av Steve Arness, 1987

Grønn mamba (Cobra; 4). Av Steve Arness, 1987

Inferno (Cobra; 5). Av Steve Arness, 1987

Våt grav (Cobra; 6). Av Steve Arness, 1987

Skatten i Cavalcante (Cobra; 7). Av Steve Arness, 1988

Beistet fra Bronx (Cobra; 9). Av Steve Arness, 1988

Tomahawk (Cobra; 10). Av Steve Arness, 1988

Døden vinner på 33!, (Gribb),1988

Terror i Dodge City (Clay Allison klassiker; 1). Av Steve Arness

Hett bly i El Carricito (Clay Allison klassiker; 2). Av Steve Arness

Døden i svart (Clay Allison klassiker; 3). Av Steve Arnerss

Djevelens sanatorium (Clay Allison klassiker; 4). Av Steve Arness, 1988

Hevn - eller dø! (Clay Allison klassiker; 5). Av Steve Arness, 1988

Satans fjell (Clay Allison klassiker; 6). Av Steve Arness, 1988

Hett bly (Clay Allison klassiker; 7). Av Steve Arness, 1988

Voldens by (Clay Allison klassiker; 8). Av Steve Arness, 1988

Blodhundene (Clay Allison klassiker; 9). Av Steve Arness, 1989

Lisa Lopes (Clay Allison klassiker; 10). Av Steve Arness, 1989

Blod og hazard (Clay Allison klassiker;11). Av Steve Arness, 1989

Menneskejegeren (Clay Allison klassiker; 12). Av Steve Arness, 1989

Operasjon Narvik, 1990

Blodrød jord, 1991

Vi på kråkeslottet, (b.b.), 1993

Lykkens mynt, ( Blodsbånd; 1),1994

Kjærlighetens straff, (Blodsbånd; 2),1994

Skammens tid, (Blodsbånd; 3), 1994

Bortført, (Blodsbånd; 4), 1994

Jutjenta, (Blodsbånd; 5), 1994

Rødrev, (Blodsbånd; 6), 1994

Revehiet, (Blodsbånd; 7), 1994

Oppgjør, (Blodsbånd; 8), 1994

Fredløst hjerte, (Blodsbånd; 9), 1994

Fryktens menn, (Blodsbånd; 10), 1995

Heksens skygge, (Blodsbånd; 11), 1995

Brennemerket, (Blodsbånd; 12), 1995

Skatten, (Blodsbånd; 13), 1995

Løper-Stina, (Blodsbånd; 14), 1995

Forføreren, (Blodsbånd; 15), 1995

Mørkets gjerninger, (Blodsbånd; 16), 1995

Favnet av fienden, (Blodsbånd; 17), 1996

Slavenes konge, (Blodsbånd; 18), 1996

Sort besettelse, (Blodsbånd; 19), 1996

Lykkesmeden, (Blodsbånd; 20), 1996 Gutten fra Sibir (Blodsbånd; 21), 1996

Uskyldens tid, (Blodsbånd; 22), 1996

Djevelens brud, (Blodsbånd; 23), 1996

Hemmeligheten, (Blodsbånd; 24), 1997

Elskere på flukt, (Blodsbånd; 25), 1997

Ungdomstid, (b.b.), 1997

Blodsbånd, (Blodsbånd), 1998

Skjebnevev, (Vaterlandsjenta; 1), 2003

Lek med ild, (Vaterlandsjenta; 2), 2003

Det søte liv, (Vaterlandsjenta; 3), 2003

Giftige løgner, (Vaterlandsjenta; 4), 2003

Farlig sommer, (Vaterlandsjenta; 5), 2003

Høyt spill, (Vaterlandsjenta; 6), 2003

Håpets makt, (Vaterlandsjenta; 7), 2004

Fortidens synder, (Vaterlandsjenta; 8), 2004

Livets gave, (Vaterlandsjenta; 9), 2004

Nye tider, (Vaterlandsjenta; 10), 2004

Betroelser, (Vaterlandsjenta; 11), 2004

Berømmelsens pris (Vaterlandsjenta; 12), 2004

Kjærlighetens vinger (Vaterlandsjenta; 13), 2005

Sjalusiens grep (Vaterlandsjenta; 14), 2005

Gyldne drømmer (Vaterlandsjenta: 15), 2005

Hjertets stemme (Vaterlandsjenta; 16), 2005

Når livet er dynamitt (Hjelp! Jeg har 5 søstre; 1), (b.b.), 2006

Det kan alltid bli verre! (Hjelp! Jeg har 5 søstre; 2), (b.b.), 2006

Fest for kidsa. (Hjelp! Jeg har 5 søstre; 3), (b.b.), 2006

Søte løgner. (Hjelp! Jeg har 5 søstre; 4), (b.b.), 2006

Trine-trøbbel og Lucy-leven: (Hjelp! Jeg har 5 søstre; 5), (b.b.), 2006

Et liv for andre. (Jordmoren, 1) 2007. Av Sigrid Lunde

Ildprøven. (Jordmoren, 2) 2007. Av Sigrid Lunde

Skjulte motiver. (Jordmoren, 3) 2007. Av Sigrid Lunde

Et vanskelig valg. (Jordmoren, 4) 2007. Av Sigrid Lunde

Mor og barn. (Jordmoren, 5) 2007. Av Sigrid Lunde

Avskjedens time. (Jordmoren, 6) 2007. Av Sigrid Lunde

En ny hverdag. (Jordmoren, 7) 2007. Av Sigrid Lunde

Farefull ferd. (Jordmoren, 8) 2007. Av Sigrid Lunde

Frykt og forventning. (Jordmoren, 9) 2008. Av Sigrid Lunde

Mørke hemmeligheter. (Jordmoren, 10) 2008. Av Sigrid Lunde

Alt for familien. (Jordmoren , 11) 2008. Av Sigrid Lunde

Farlig avsløring. (Jordmoren, 12) 2008. Av Sigrid Lunde

Sommernatt. (Jordmoren, 13) 2008. Av Sigrid Lunde

Hevntanker. (Jordmoren, 14) 2008. Av Sigrid Lunde

Bortført. (Jordmoren, 15) 2008. Av Sigrid Lunde

Hjemkomsten. (Jordmoren, 16) 2008. Av Sigrid Lunde

Bryllup og begravelse. (Jordmoren, 17) 2008. Av Sigrid Lunde

På flukt. (Jordmoren, 18) 2008. Av Sigrid Lunde

Doktorens sønn. (Jordmoren, 19) 2008. Av Sigrid Lunde

Løfter og svik. (Jordmoren, 20) 2008. Av Sigrid Lunde

Onde tunger. (Jordmoren, 21) 2009. Av Sigrid Lunde

Stormvær. (Jordmoren, 22) 2009. Av Sigrid Lunde

Flammehav. (Jordmoren, 23) 2009. Av Sigrid Lunde

Mørke drifter. (Jordmoren, 24) 2009. Av Sigrid Lunde

Predikanten. (Jordmoren, 25) 2009. Av Sigrid Lunde

I krigens skygge. (Jordmoren, 26) 2009. Av Sigrid Lunde

Under fremmed makt. (Jordmoren, 27) 2009. Av Sigrid Lunde

Pinefullt avhør. (Jordmoren, 28) 2009. Av Sigrid Lunde

Farlige forbindelser. (Jordmoren, 29) 2009. Av Sigrid Lunde

Grepet strammes. (Jordmoren, 30) 2009. Av Sigrid Lunde

Desperat kjærlighet. (Jordmoren, 31) 2009. Av Sigrid Lunde

Venninner i nøden. (Jordmoren, 32) 2009. Av Sigrid Lunde

Møte i fjellet. (Jordmoren, 33) 2009. Av Sigrid Lunde

Radio på avveie. (Jordmoren, 34) 2010. Av Sigrid Lunde

Truende tider. (Jordmoren, 35) 2010. Av Sigrid Lunde

Hat og hengivenhet. (Jordmoren, 36) 2010. Av Sigrid Lunde

Skygger over Sæterdalen. (Jordmoren, 37) 2010. Av Sigrid Lunde

Anonyme trusler. (Jordmoren, 38) 2010. Av Sigrid Lunde

En grov bekjennelse. (Jordmoren, 39) 2010. Av Sigrid Lunde

Uviss fremtid. (Jordmoren, 40) 2010. Av Sigrid Lunde

Lengsel. (Jordmoren, 41) 2010. Av Sigrid Lunde

En ny sjanse. (Jordmoren, 42) 2010. Av Sigrid Lunde

Kaldt gjensyn. (Jordmoren, 43) 2010. Av Sigrid Lunde

Sterke rivaler. (Jordmoren, 44) 2010. Av Sigrid Lunde

Jaget. (Jordmoren, 45) 2010. Av Sigrid Lunde

Mot stypet. (Jordmoren, 46) 2010. Av Sigrid Lunde

Lebensborn. (Jordmoren, 47) 2010. Av Sigrid Lunde

En ny dag. (Jordmoren, 48) 2011. Av Sigrid Lunde

Det store sviket. (Jordmoren, 49) 2011. Av Sigrid Lunde

Mor og datter. (Jordmoren, 50) 2011. Av Sigrid Lunde

Jeg er Vicky. (Jordmoren, 51) 2011. Av Sigrid Lunde

Et liv i kjærlighet. (Jordmoren, 52) 2011. Av Sigrid Lunde

En god samaritt. (Jordmoren, 53) 2011. Av Sigrid Lunde

Reisen mot nord. (Jordmoren, 54) 2011. Av Sigrid Lunde

Savnet. (Jordmoren, 55) 2011. Av Sigrid Lunde

Gamle synder. (Jordmoren, 56) 2011. Av Sigrid Lunde

Forbudte følelser. (Jordmoren, 57) 2011. Av Sigrid Lunde

Slekters gang. (Jordmoren, 58) 2011. Av Sigrid Lunde

Ved kjærlighetens grense. (Jordmoren, 59) 2011. Av Sigrid Lunde

En siste fristelse. (Jordmoren, 60) 2012. Av Sigrid Lunde

Mulighetens tid. (Jordmoren, 61) 2012. Av Sigrid Lunde

Nattens skygger. (Jordmoren, 62) 2012. Av Sigrid Lunde

Oppgjørets timer. (Jordmoren, 63) 2012. Av Sigrid Lunde

Nådeløse fiender. (Jordmoren, 64) 2012. Av Sigrid Lunde

Stormskyer. (Jordmoren, 65) 2012. Av Sigrid Lunde

Nye horisonter. (Jordmoren, 66) 2012. Av Sigrid Lunde

AASPRUNG, MONICA f. 1969 i Kristiansund.

Mellom Alex Gobulev og meg, 1997

Soldatmarkedet, dikt, 2006

Barnehagar

Vi oppmodar barnehagetilsette til å ta med borna til biblioteket, slik at dei heilt frå dei er små blir kjende med bøker og biblioteket. Vi tek gjerne imot barnehagar både før opningstid og i sjølve opningstida.

Har barnehagen spesielle ønskje, til dømes høgtlesing eller at vi skal leite fram bøker om spesielle emne o.l., er det best at vi får vite dette før besøket.

De kan kome for å:

 • Berre vere her og verte kjende med biblioteket

 • Teikne

 • Sjå på bøker

 • Legge puslespel

 • Spele andre spel

 • Låne bøker/lydbøker og film

 • Høgtlesing

De kan ete maten dykkar i borneavdelinga.

Hjarteleg velkomen til biblioteket!


Skular

BESØK

Vi set stor pris på at skulane kjem og låner bøker, lydbøker og film. Vi tek imot klasser også før opningstid. Om de vil kome utanom opningstida, ta kontakt på førehand.

BOKKASSER

Vi lagar i stand bokkasser til dei lærarane som ber om det. Då vil vi gjerne ha beskjed 2-3 dagar på førehand. I tillegg vil vi gjerne vite:

 • Kor mange elevar det er i klassa

 • Kor mange bøker de ønskjer pr. elev

 • Om de vil ha skjønnlitteratur/faktabøker, eller litt av kvart

 • Spesielle emne i skjønnlitteratur

 • Vi prøver alltid å få med ein del nynorske bøker, men om det er særs viktig at mange av bøkene er på nynorsk, er det fint om de seier ifrå om det

Det er 8 vekers lånetid på bokkasser.


Klassesett

Ørsta folkebibliotek har ikkje klassesett i si samling, men vi låner inn gratis til deg frå Fylkesbiblioteket i Ålesund.


UTDELING AV LÅNEKORT / KLASSEBESØK

Kvart år, helst om hausten, inviterer vi 2. klassingane til å kome på biblioteket. Då deler vi ut lånekort og har bokprat/høgtlesing. Målet er at alle elevane skal verte kjende med biblioteket og vite kva vi kan tilby dei.

For å få lånekort må lærarane få godkjenning av foreldre/føresette på førehand. Saman med invitasjon til 2. klassene legg vi ved eit skjema som må fyllast ut for at elevane skal få lånekort.


Vi legg opp besøka for 2. klassingane slik:

 • Presenterer oss og pratar litt med elevane

 • Vi informerer om kvar i borneavdelinga dei finn bøkene som passar best for deira alder.

 • Gir eit innblikk i kor mange ulike typer bøker som finst.

 • Vel ut nokre bøker vi kan prate spesielt om eller lese høgt frå.

ALLE KLASSETRINN er velkomne på biblioteket, men vi har ikkje spesielle opplegg for dei. Læraren kan gi beskjed om han/ho ynskjer noko meir enn berre boklån. Får vi beskjed i god tid, kan vi lage til bokorientering for det aktuelle klassetrinnet og/eller orientere om korleis ein finn fram på biblioteket.

FORFATTARAR SOM SKRIV NYNORSK

 • Rune Belsvik

 • Arnt Birkedal

 • Oskar Stein Bjørlykke

 • Helga Gunerius Eriksen

 • Frode Grytten

 • Atle Hansen

 • Ragnar Hovland

 • Eva Jensen

 • Per Olav Kaldestad

 • Roald Kaldestad

 • Rønnaug Kleiva

 • Arnfinn Kolerud

 • Hilde K. Kvalvaag

 • Alf Kvasbø

 • Ingvar Moe

 • Bente Bratlund Mæland

 • Erna Osland

 • Maria Parr

 • John Roald Pettersen