Vartdal barnehage

Ein god stad å vere

Med fokus på leik og vennskap i eit inkluderande miljø.

Vi legg vekt på å jobbe med inkluderande miljø gjennom kontinuerlig kompetanseheving og haldningsskapande arbeid.

Leik skaper vennskap.

Leiken er barnet sin viktigaste arena for relasjonsbygging og læring.

Alle skal få oppleve vennskap i barnehagen.

Gode leikevilkår og relasjonsbygging, uavhengig av alder, språk og funksjonsevne er det vi skal bygge på for at barnehagen skal vere ein god stad å vere for alle.

I vår barnehage er alle ein del av “VI”.

Årsplan 2021 - 2022
A - Å
Bilder av barn
Vaner som forebygger smitte -plakat bokmal.pdf


Studiedagar 20212022


Frisk og Aktiv

Generelt Informasjonsskriv til føresette .pdf


Frisk og aktiv - året rundt