Vartdal barnehage

Ein god stad å vere

Med fokus på leik og vennskap i ei inkluderande miljø.

Vi legg vekt på jobbe med inkluderande miljø gjennom kontinuerlig kompetanseheving og haldningsskapande arbeid.

Leik skaper vennskap.

Leiken er barnet sin viktigaste arena for å knyte relasjonar.

Alle skal få oppleve vennskap i barnehagen.

Gode leikevilkår og relasjonsbygging, uavhengig av alder, språk og funksjonsevne er det vi skal bygge på for at barnehagen skal vere ein god stad å vere for alle.

I vår barnehage er alle ein del av “VI”.

2020 - 2021.pdf


PRAKTISK INFORMASJON


Studiedagar 202021.pdf
Vaner som forebygger smitte -plakat bokmal.pdf


Utlånssentralen_Plakat.pdf


Bilder av barn
RETTLEIARAR I HØVE COVID-19