Vartdal barnehage

Ein god stad å vere

Med fokus på leik og vennskap

Leik skaper vennskap.

Leiken er barnet sin viktigaste arena for å knyte relasjonar.

Alle skal få oppleve vennskap i barnehagen.

Vi legg vekt på å skape gode holdningar i høve å skape eit inkluderande og godt miljø.

Gode leikevilkår og relasjonsbygging, uavhengig av alder, språk og funksjonsevne er det vi skal bygge på for at barnehagen skal vere ein god stad å vere for alle.

I vår barnehage er alle ein del av “VI”.

Når barna er med og påverkar sin eigen kvardag og sitt eige oppvekstmiljø, og ivaretek vi også barna sin eigen kultur, i barnehagekvardagen.

Facebook