SU, Foreldreråd og lokalt FUB

Samarbeidsutvalet 2021-2022

Caroline Rudi - Leiar og foreldrerepresentant (21/22)

Mobil: 99159393 epost: carolinerudi91@hotmail.com

Katja Barkhage - foreldrerepresentant

Elise Skår - foreldrerepresentant

Camilla Pedersen - vara foreldrerepresentant

Bjørn Smestad - vara foreldrerepresentant

Silje Slettedal - vara foreldrerepresentant


Merete Skarmyr – tilsetterepresentant

Gunn Vartdal - tilsetterepresentant

Thomas Mayer - verneombud

Line Kristin Berg - vara tilsetterepresentant

Tom Erik Engeset - vara tilsetterepresentant

Einar Magne Moe - Skrivar/arbeidsgivarrepresentant

Mobil 48005745 epost: hovdebygda@orstabarnehagen.no

Foreldrerådsrepresentant 2021-2022

Caroline Rudi

Mobil: 99159393

epost: carolinerudi91@hotmail.com


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ

Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Ekstern lenke SU: http://www.fubhg.no/hva-er-et-samarbeidsutvalg.282524.no.html

Ekstern lenke foreldreråd: http://www.fubhg.no/foreldreraad-og-arbeidsutvalg-fau.192588.no.html

Lokalt Foreldreutval for barnehagar (FUB)

FUB ØRSTA si målsetjing er å arbeide aktivt for å ivareta foreldrestemmene i barnehagepolitiske saker i kommunen. FUB ønskjer også å vere eit rådgivande organ for kommuneleiinga i Ørsta i saker som gjeld samarbeid mellom heim og barnehage, og utvikling i barnehagesektoren elles.

FUB 2019-2020

Leiar: Ragnhild Aasen - Vartdal barnehage

Nestleiar: Jeanett Henden - Mosmarka barnehage

Skrivar: Linda Halse Digernes - Barnas Vel barnehage

Styremedlem: Runar Gudnason - Hovdebygda barnehage

Styremedlem: Kristin Ose Velle - Krokedalen barnehage

Styremedlem: Marita Øye - Dalane barnehage

Vara: Robert Aam - Kvitveisen barnehage

Vara: Sindre Nordbøe Årøen - Rystene barnehage

Vara: Dalana-Michelle Storebø - Sæbø barnehage

Vara: Monica Stranden - Liadal barnehage

Vara: representant frå Farkvamen barnehage