Samarbeidsutvalet 2019-2020:

Leiar: Linda Halse Digernes

Nestleiar: Laila Langøy

Medlem: Yngve Krøvel-Velle

Vara: Kristine Langdal

Vara: Kristin Takseth


Personalrepresentant: Eldrid D. Svoren

Personalrepresentant: Edel Moe Finnøy

Personalrepresentant: Elisabeth Ville


Samarbeidsutvalet er eit rådgjevande, kontaktskapande og samordnande organ-SU har uttalerett i saker som er viktige for barnehagen. Budsjett, utnyttings av inne og uteareal, årsplan, driftsendringar m.m. Samarbeidsutvalet er samansett av foreldre/føresette og tilsette i barnehagen slik at kvar gruppe er likt representert.

Barnehageeigar skal syte for at saker seom er viktige for foreldra vert lagt fram for foreldrerådet og samarbeidsutvalet.

Styrar representerar eigar (Ørsta kommune) og har ansvar for innkalling og referat.