Arbeidsutvalet 2019-2020:

Leiar: Laila Langøy

Nestleiar: Linda Halse Digernes

Medlem: Yngve Krøvel-Velle

Vara: Kristine Langdal

Vara: Kristin Takseth


For å sikre samarbeidet med borna sine heimar, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Foreldrerådet består av foreldra/føresette til alle borna, og skal fremje fellesinteresser for foreldra og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa er med på å skape eit godt barnehagemiljø. AU er foreldrådet sine representantar. Dei møter som foreldra sine representantar i SU.