Arbeidsutvalet 2021 - 2022:

Leiar: Sigrid Nupen

Nestleiar: Elise Seljelund Fylling

Medlem: Yngve Krøvel-Velle

Vara: Eva Berge

Vara: Gunnhild Aarsæther


For å sikre samarbeidet med borna sine heimar, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Foreldrerådet består av foreldra/føresette til alle borna, og skal fremje fellesinteresser for foreldra og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa er med på å skape eit godt barnehagemiljø. AU er foreldrådet sine representantar. Dei møter som foreldra sine representantar i SU.