Arbeidsutvalet 2018-2019:

Leiar: Ingvil Myklebust Hunnes

Nestleiar: Marie Austrheim Riise

Medlem: Solveig Velle Rishaug

Vara: Linda Otterlei

Vara: Siv Beate Rebbestad


For å sikre samarbeidet med borna sine heimar, skal kvar barnehage ha eit foreldreråd og eit samarbeidsutval. Foreldrerådet består av foreldra/føresette til alle borna, og skal fremje fellesinteresser for foreldra og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppa er med på å skape eit godt barnehagemiljø. AU er foreldrådet sine representantar. Dei møter som foreldra sine representantar i SU.