วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและการวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด

2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ รูปแบบ/แนวทางการ พัฒนาการจัดการเรียนรู้แก่สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดร้อยเอ็ด

3. เพื่อวิเคราะห์วิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การบริหารการจัดการศึกษาในระดับ จังหวัด

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ให้นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน พื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์เพิ่มขึ้น

เป้าหมาย

1. เป้าหมายเชิงผลผลิต (Output)

1.1 มีฐานข้อมูลสารสนเทศ นวัตกรรมและงานวิจัยทางการศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด

1.2 มีรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

1.3 มีรูปแบบ/แนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา/นวัตกรรม การนิเทศ

2. เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ (Outcome)

นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานแต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ เพิ่มขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการต่อการปิดช่องว่างของเป้าหมาย (project's contribution to target

gap)**

3.1 อัตราความแตกต่างของคะแนน PISA ในแต่ละกลุ่มโรงเรียนลดลง ร้อยละ 20 ในปี 2665

3.2 คะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ (skil) ของ World Economic Forum (WEF) เพิ่มขึ้นในปี 2564 เป็น 68 คะแนน


ผลที่คาดว่าจะเกิด

1. หน่วยงานทางการศึกษามีเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม

2. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การ ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

3. ครูได้รับการพัฒนาตรงตามสภาพปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน 3.45 ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21