PÄIVÄN OHJELMA

LUENNOT

Klo 13.00-14.00

Luennoitsija: Najat Ouakrim-Soivio (www.arviointi.fi)

Tila: Valkoisen talon liikuntasali

Luento perusopetuksen vuosiluokkia 1-6 opettaville opettajille

Vuosiluokkien 1-6 opettajille suunnatussa luennossa on tavoitteena perehdyttää osallistujat siihen, miten oppimiskäsitys ja arvioinnin monipuolisuus liittyvät toisiinsa, tavoitteiden merkitykseen oppimisen ja opettamisen arvioinnissa, oppimisen ja osaamisen arvioinnin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Vuosiluokkien 1-6 luento-osuudessa painotetaan arvioinnin monipuolistamista, itse-ja vertaisarviointia sekä näiden yhteyttä arviointikulttuuriin.

Klo 14.15-15.15

Luennoitsija: Najat Ouakrim-Soivio (www.arviointi.fi)

Tila: Valkoisen talon liikuntasali

Luento perusopetuksen vuosiluokkia 7-9 opettaville opettajille

Vuosiluokkien 7-9 arviointiluennossa pyritään syventämään opettajien arviointiosaamista. Luennossa käsitellään muun muassa oppimiskäsityksen ja arvioinnin yhteyttä, tavoitteiden merkitystä oppimisen ja opettamisen arvioinnissa sekä arvioinnin erilaisia tehtäviä. Luento-osuus painottuu päättöarviointiin ja sen problematiikkaan sekä siihen, miksi suomalainen perusopetus on ”hybridi”, jossa on piirteitä sekä suhteellisesta arvioinnista että kriteeriperusteisesta arvioinnista.

TYÖPAJAT JA TIETOISKUT

Arviointimessuilla on 14 työpajaa/tietoiskupistettä, joihin osallistujat voivat tutustua. Yläkoulujen opettajille suunnatut työpajat pyörivät klo 13.00-14.00 ja alakoulun pajat klo 14.15-15.15 välillä. Kukin työpaja on kestoltaan 25min, poikkeuksena Primus-työpaja, joka kestää tunnin. Työpajojen tarkemmat kuvaukset löydät alta. Jokaisen osallistujan tulee osallistua kahteen työpajaan.

Yläkoulun työpajat

klo 13.00-13.25

 • S2 uudistunut arviointi
 • Oppimisen talo *PERUTTU*
 • Rikkinäinen koulupolku
 • Eriyttäminen etälukioon
 • Tabletkoulu *PERUTTU*
 • Mitkä asiat vaikuttavat arviointiin?
 • Wilman formatiivisen arvioinnin työkalu *PERUTTU*
 • Yläkoulun Primus (Huom! Kesto 1h klo 13-14)

klo 13.30-13.55

 • S2 uudistunut arviointi
 • Oppimisen talo
 • Rikkinäinen koulupolku
 • Eriyttäminen etälukioon *PERUTTU*
 • Tabletkoulu *PERUTTU*
 • Mitkä asiat vaikuttavat arviointiin?
 • Wilman formatiivisen arvioinnin työkalu

Alakoulun työpajat

Klo 14.15-14.40

 • Itsearviointi Vierumäen koulussa
 • Mitä muuta arviointi on kuin "perinteistä" arviointia?
 • S2 –uudistunut arviointi
 • Yksilöllisen oppimisen menetelmä
 • Digiajan tiimiopettajuus
 • Oppimisen talo
 • Tabletkoulu *PERUTTU*
 • Mitkä asiat vaikuttavat arviointiin?
 • Itsearviointi Ylästön koulussa
 • Wilman formatiivisen arvioinnin työkalu
 • Itsearviointia, arviointikeskustelua ja ilmiöopiskelujen arviointia Jokiniemen koulussa

Klo 14.45-15.10

 • Itsearviointi Vierumäen koulussa *PERUTTU*
 • Mitä muuta arviointi on kuin "perinteistä" arviointia?
 • S2 –uudistunut arviointi
 • Yksilöllisen oppimisen menetelmä
 • Digiajan tiimiopettajuus
 • Oppimisen talo
 • Tabletkoulu *PERUTTU*
 • Mitkä asiat vaikuttavat arviointiin?
 • Itsearviointi Ylästön koulussa *PERUTTU*
 • Wilman formatiivisen arvioinnin työkalu
 • Itsearviointia, arviointikeskustelua ja ilmiöopiskelujen arviointia Jokiniemen koulussa

Työpajojen esittelyt

S2 –UUDISTUNUT ARVIOINTI

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat

Tila: 3D luokka

S2-arviointipajassa tarkoituksena on tarkastella uudistuneen suomi toisena kielenä perus-opetuksen opetussuunnitelman yleisimpiä periaatteita arvioinnin näkökulmasta sekä nostaa esille arvioinnin kehittämiseen liittyviä teemoja.

Esittelijänä Katriina Rapatti


OPPIMISEN TALO

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat

Tila: 3A luokka

Työpajassa esitellään Oppimisen Talon perusidea ja materiaalipaketti.

Oppimisen talo on monipuolinen ja konkreettinen uuden opetussuunnitelman mukainen peda-goginen työväline. Se sisältää kaikki jatkuvan arvioinnin eri näkökulmat. Tavoitteiden ja edistymisen näkyväksi tekeminen mahdollistaa sen, että oppija voi itse suunnitella ja seurata omaa oppimistaan. Oppimisen Talon keskiössä ovat laaja-alaiset taidot ja monialaiset oppi-miskokonaisuudet.


Esittelijöinä Kati Nevatalo ja Maria Marin


RIKKINÄINEN KOULUPOLKU

Kohderyhmä: Yläkoulujen opettajat

Tila: 2A luokka

Huoli on herännyt. Oppilalla on poissaoloja, rästiin jääneitä suorituksia, haasteellinen elämäntilanne tai pidempiaikainen muutos terveydentilassa. Miten opintoja arvioidaan silloin, kun koulupolku poikkeaa tavanomaisesta?

Opetussuunnitelma antaa mahdollisuuden monipuoliseen arviointiin ja osaamisen näyttä-miseen. Tule keskustelemaan eri mahdollisuuk-sista ja näkökulmista haastavissa tilanteissa!

Asiasanat: monipuolinen näyttö, osaamisen arviointi, vsop, oppimissuunnitelma, erityiset opetusjärjestelyt, painoalueiden käyttö, tavoitteet, itsearviointi, ilmiöpohjaisuus, yksilöllinen opintopolku, tuen rakenteet, vahvuudet *

Esittelijänä Sinikka Mustonen (aluekoordinaattori)

ERIYTTÄMINEN ETÄLUKIOON

Kohderyhmä: Yläkoulujen opettajat

Tila: 2C luokka

Sotungin etälukio on aikuislukio, joka toimii netissä. Etälukio ei ole kuitenkaan pelkästään aikuisopiskelijoille tai päivälukion opiskelijoille, vaan antaa myös mahdollisuuden edistyneille vantaalaisille yläkoululaisille suorittaa tietyissä aineissa lukiokursseja jo peruskoulun aikana.

Esittelijä Jyrki Puikko (Sotungin etälukio)


***PERUTTU ***

TABLETKOULU

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat

Tila: VATK

Tabletkoulu tukee monipuolisesti OPS:ssa esitettäviä arviointikäytänteitä. Tabletkoulun idea perustuu jatkuvaan, diagnostiseen ja formatiiviseen arviointiin. Tavoitteena on tukea arvioinnin avulla yksilöllistä oppimista ja oppimisen omistajuutta. Harjoituksista saatavan osaamiskuvan lisäksi on mahdollista toteuttaa itse- ja vertaisarviointia sekä arvioida osaamista sähköisten kokeiden avulla. Sähköisten työkalujen avulla saadaan tarkka kuva osaamisesta ja kehittämiskohteista jokaisesta oppilaasta.

Esittelijä Miikka Salavuo (Kehitysjohtaja, FT)

MITKÄ ASIAT VAIKUTTAVAT ARVIOINTIIN?

Kohderyhmä: Ala- ja yläkoulujen opettajat

Tila: 5A luokka

Pajassa pohditaan sitä, millaisten asioiden tulee vaikuttaa oppilaan arviointiin sekä jaetaan kokemuksia siitä, miten arvioinnin oikeellisuus toteutuu. Tämän lisäksi kukin osallistuja pääsee suunnittelemaan arvioinnin työkalua itselleen. Työkalun ideana on kerätä tietoa oppimisesta ja osaamisesta monipuolisin keinoin.

Esittelijöinä Satu Ollila (rehtori, Kaivokselan koulu) ja Leena Kolho-Venäläinen (rehtori, Jokiniemen koulu)

ITSEARVIOINTI VIERUMÄEN KOULUSSA

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 1A luokka

Työpajassa esitellään alakoulun käyttöön tänä syksynä suunniteltua itsearviointia. Pohdimme yhdessä sen muunneltavuutta mm. eri luokka-asteille ja eri aihepiireihin. Tule tutustumaan, keskustelemaan ja kenties saamaan yhden työvälineen omaan luokkaasi.

Esittelijöinä Minna Hirvonen ja Eija-Liisa Velthausz (Vierumäen koulun 2.luokan luokanopettajat)


MITÄ MUUTA ARVIOINTI ON KUIN "PERINTEISTÄ" ARVIOINTIA?

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 2B luokka

Kaksi nuorta kuudennen luokan opettajaa kertovat, millaisia arviointikäytänteitä heillä on ollut viime aikoina, miten arviointi näkyy tunneilla ja millaisia uuteen opsiin liittyviä menetelmiä he ovat jo kokeilleet. Esimerkiksi draaman menetelmien käyttäminen arvioinnin pohjana eri oppiaineissa (historia, yhteiskuntaoppi, englanti). Sähköisten oppimisympäristöjen käyttäminen oppimisen ja arvioinnin tukena. Oppilaan itse-arviointi ja vertaisarviointi. Oppilaat asiantunti-joina uudessa ilmiössä (historia, ympäristöoppi).

Esittelijöinä Anu Väisänen (luokanopettaja, Kivimäen koulu) ja Anni Maalahti (luokanopettaja, Kivimäen koulu)


YKSILÖLLISEN OPPIMISEN MENETELMÄ

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 2A luokka

Laadullinen arviointi oppilaan jatkuvan itsearvioinnin pohjana ohjaa oppimisprosessia ja tuo oppimistavoitteet oppilaalle konkreettisiksi. Itsearviointitiedon kerääminen oppilaan saataville motivoi oppilaita kehittämään taitojaan nousevan kehityskäyrän saavuttamiseksi. Esimerkkejä laadullisen arvioinnin avaamisesta oppilaille heidän käyttämissään oppimateriaaleissa ja itsearviointitiedon keräämisestä opettajan, huoltajien ja oppilaiden käyttöön."

Esimerkit käyttämistämme oppimisen taitojen arvioinnista eri oppiaineiden materiaaleissa. Qridi-sovellus (qridi.fi).

Esittelijänä Markus Humaloja (luokanopettaja, Veromäen koulu)


DIGIAJAN TIIMIOPETTAJUUS

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 2C luokka

Veromäen koulussa neljännet ja viidennet luokat työskentelevät urakkamallin mukaisesti apunaan Chromebook-tietokoneet. Luokkatason opettajat julkaiset kerran viikossa viikon tehtävät oppilaille ja oppilaat näkevät tehtävät omassa viikkourakkataulukossaan. Tehtyään tehtävän oppilaat arvioivat tekemänsä työn sähköiseen tiedostoonsa asteikolla erinomainen, hyvä ja osittain. Kaikkien oppilaiden arvioinnit näkyvät opettajalle yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisesti päivittyvästä opettajan taulukosta, joten työskentelyn etenemistä ja oppilaiden itsearviointia on helppo seurata.

Esittelijänä Sini Tarkiainen (luokanopettaja, matematiikan aineenopettaja ja turvallisuusvastaava, Veromäen koulu)


ITSEARVIOINTI YLÄSTÖN KOULUSSA

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 1B luokka

Uuden Opsin myötä arvioinnin painopisteen tulisi siirtyä enemmän ja enemmän itse- ja vertaisarvioinnin suuntaan. Sitä voisi tehdä esimerkiksi erilaisilla, erilaisia asioita mittaavilla lomakkeilla, lyhyillä ja pitkillä keskusteluilla, peukku- tai jana-arvioinneilla, käyttämällä apuna sähköisiä digitoimismenetelmiä, kuten kuvaamista ja blogeja sekä aikuisten palautteen muodossa. Tietoiskussa kuvataan sitä matkaa, jota olemme tehneet Ylästössä arvioinnin kehittämisessä. Valmiiksi emme ole tulleet, mutta reissu on ollut mielenkiintoinen.

Esittelijöinä Päivi Pitkäranta ja Ari Leppä

WILMAN FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TYÖKALU

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 5B luokka

Välineitä oppimisen ja osaamiseen dokumentointiin ja jatkuvaan arviointiin. Työpa-jassa esitellään Wilman arviointityökalua ja osallistujien kiinnostuksen mukaan tutustutaan Seesaw:n ja Classroomin mahdollisuuksiin. Jotta työpajasta saadaan paras mahdollinen hyöty irti, täytyy opettajalla olla ainakin yhden kurssin arviointikirja luotuna sekä oma kone/tabletti mukana.

Esittelijöinä Johanna Kaario (5.luokan opettaja, Jokivarren koulu), Marianne Andersen (apulaisrehtori, laaja-alainen erityisopettaja , Vierumäen koulu) sekä Emilia Laakso (saksan ja ranskan kielen opettaja, Mikkolan koulu)


ITSEARVIOINTIA, ARVIOINTIKESKUSTELUA JA ILMIÖOPISKELUJEN ARVIOINTIA JOKINIEMEN KOULUSSA

Kohderyhmä: Alakoulun opettajat

Tila: 1C luokka


 1. Näkökulmia itsearviointiin
 2. Kokemuksia osallistavasta arviointikeskustelusta
 3. Prosessien arviointia ilmiöopiskeluissa

Esittelijöinä Salla Hytönen (vararehtori, Jokiniemen koulu) ja Susanna Iivonen (5. lk luokanopettaja ja historian opettaja)


YLÄKOULUN PRIMUS (Primuksen vierihoito)

Kohderyhmä: Rehtorit ja lukujärjestyksen tekijät

Tila: Ruokala

Huom! Työpajan kesto 1 tunti klo 13-14

Yläkoulun Primus –pajassa tutustutaan kaikille yhteisten aineiden Primus –puuhun ja valmistaudutaan uuden Primus –opsin käyttöönottoon kouluissa. Työpaja soveltuu parhaiten rehtoreille ja lukujärjestyksen tekijöille.

Esittelijöinä Merja Kuokka, Tarja Äikäs, Eila Hirvonen, Ursula Snellman, Timo Rönnqvist ja Timo Järvenpää