Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma 2019-2021

Tämä TVT-suunnitelma koskee päiväkotien ja koulujen esiopetusta sekä perusopetusta. Suunnitelmassa käytettävä koulu-termi pitää sisällään myös päiväkotien esiopetuksen.

Nykytilanne

Uuden opetussuunnitelman myötä esi- ja peruskoulujen oppilaiden mahdollisuuksia tieto- ja viestintäteknologian taitojen kehittämiseen on parannettu osana kaikkia oppiaineita ja valinnaisuutta. Lapuan kaupungin sivistystoimi on viime vuosina investoinut huomattavasti esi- ja perusopetuksen digitalisaatioon opetussuunnitelman hengen toteuttamiseksi. Sekä opettajilla että oppilailla on käytössään henkilökohtaisia laitteita. Opettajille on tarjottu koulutusta laitteiden tekniseen peruskäyttöön ja työssä käytettäviin ohjelmistoihin. Tutoropettajat ovat olleet tärkeässä roolissa vertaistuen antajina ja uudenlaisen toimintakulttuurin luojina. Opettajien ja oppilaiden digiosaaminen on kehittynyt myönteisesti, mutta hankittuja resursseja ei silti hyödynnetä riittävästi.


Visio

TVT-suunnitelmassa tähdätään kansallisen opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseen, missä painotetaan TVT:n opetuskäytön tärkeyttä. Koulutuksen ja tuen painopiste siirtyy opettajien pedagogiseen kehitykseen niin, että opettajat pystyvät teknologian avulla löytämään keinoja toteuttaa opetuksen tavoitteita, ja että opetuskulttuuri muuttuu entistä yhteisöllisempään ja avoimempaan suuntaan.

Opettajat saavat riittävästi tukea pedagogiseen kehittymiseensä, sekä näkyviä tavoitteita joiden mukaisesti suunnitella opetustaan pitkäjänteisesti. Teknologia on yhä normaalimpi opetuksen muoto yhä useammalle opettajalle.

Koko työyhteisön voimin etsitään uusia toimintatapoja, joiden avulla TVT-suunnitelma voidaan sekä toteuttaa että sitä voidaan jatkossa kehittää. Päiväkoti ja koulu toimivat oppivana yhteisönä, joka kehittyy keskustelemalla ja kannustaa kaikkia jäseniään oppimiseen. Yhteisön oppiminen lähtee tavoitteiden pohdinnasta ja oman työn säännöllisestä arvioinnista.

Lapuan kaupunki tarjoaa lapsille ja oppilaille nykyaikaiset välineet ja menetelmät tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. Lisäksi opettajille annetaan välineitä arvioida omaa taitotasoa ja mahdollisuutta verrata sitä muihin, sekä tuoda esimiehille tietoa päiväkodin/koulun ja opettajien tilanteesta.

Tavoitteet

TVT-suunnitelman avulla halutaan tukea päiväkodin/koulun TVT-tavoitteita ja opettajien osaamisen kehitystä pitkäjänteisesti. Modernisoitujen oppimisympäristöjen, digitalisaation ja uuden pedagogiikan avulla pyritään parantamaan oppimistuloksia ja lisäämään oppimisen tasa-arvoa. Tavoitteena on, että oppimisessa hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa ja se on luonteva osa lapsen ja nuoren toimintaympäristöä ja opiskelua.

Tavoitteena on oppilaiden digiosaamisen ja ohjelmoinnin osaamisen tason nostaminen sekä hyvä tietokoneiden perustoiminnallisuuksien hallinta. Suunnitelman avulla sekä oppilaiden tietotekniset taidot (esim. laitteet, verkot), että tiedolliset taidot (esim. digikyvyt, medialukutaito) pitäisi pyrkiä nostamaan opetussuunnitelman tavoitteita vastaaviksi.

TVT-suunnitelmassa tavoitteet jaetaan seitsemään digiosaamisen ydinalueeseen ja niihin sisältyviin kulttuurillisiin sisältötaitoihin. Näiden ydinalueiden lisäksi erityisiä painopistealueita vuosina 2019-2021 ovat digitaalinen kansalaisuus ja ohjelmointi.

Oppilaat arvioivat omien TVT-taitojensa kehitystä vastaamalla tehtyyn kyselyyn vähintään vuosittain. Kyselyä kehitetään jatkuvasti. Opetettuja asioita seurataan luokkatasolla muistilistan avulla. Oppilaiden digiosaaminen arvioidaan osana oppiaineen arviointia.

Tavoitteena on opettajien digitaitojen jatkuva kehitys ja osaamisen seuranta. Heille tarjotaan mahdollisuuksia hankkia koulutusta ja tietoa teknologian avulla tarjottavasta sisällöstä ja mahdollisuuksista nimenomaan oman opetusryhmänsä kannalta.

Opettajan digipätevyyden kehittämiseen on luotu sähköinen kyselylomake, joka otetaan käyttöön osana kehityskeskustelua. Opettaja määrittelee oman kehitysvaiheensa neljän vaihtoehdon joukosta. Saavutettuja tuloksia ja edistystä seurataan vuosittain. Kyselyä kehitetään jatkuvasti.

Tavoitteena on, että jokaisesta päiväkodista ja koulusta löytyy riittävä digiosaamien ja tähän haasteeseen vastataan koulutuksella sekä työntekijöiden erikoistumisella. Opettajia halutaan motivoida oppimaan uutta. Koulun yhteiset osaamistavoitteet ja yksilöiden kyvykkyydet pyritään sitomaan yhteen. Työyhteisön digikykyä arvioidaan kyselyllä, jonka avulla koulujen itsearviointia ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä voidaan tukea. Kyselyä kehitetään jatkuvasti. Ammatillinen osaaminen lisää myös työhyvinvointia.