กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

HR INFORMATION | ข้อควรรู้เกี่ยวกับ HR

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมCloud 9 ชั้น 9 อาคารสํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี


ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพกิจกรรม

ระบบสารสนเทศ

การจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต