👍การเปิดเผยข้อมูลของสถานศึกษาต่อสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานศึกษา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในประเด็นของการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดอินทาราม www.ir.ac.th และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะโรงเรียนวัดอินทาราม 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

1. ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

2. การประชาสัมพันธ์

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

3. การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

1.การดำเนินงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O11


O12


O13

แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 

2.การปฏิบัติงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

3.การให้การบริการ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาวัสดุ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O19


O20


O21


O22

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ

จัดหาพัสดุ 

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O23O24O25O26

นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  


การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

1.การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O27


O28O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

2.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O31


O32O33

ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)    


การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy)   
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 

2.การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O34


O35

การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 


การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

3.แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

O36


O37


O38

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 


รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

1.มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

2.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ

ข้อมูล

รายละเอียดข้อมูล

โรงเรียนวัดอินทาราม
258 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600 โทร. 024653310 โทรสาร 024722771
www.ir.ac.th
ita-Watintharam School