ห้องนิเทศการเข้าสอนของครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด

ผลการติดตามนักเรียน ระดับอนุบาล - ประถมศึกษา (ON HAND)

แบบบันทึกการเรียนการสอน (อนุบาล - ประถม) (การตอบกลับ)

ผลการเข้าสอนออนไลน์ ระดับประถม,มัธยมศึกษา (ON LINE, ON DEMAND)

แบบบันทึกการเข้าสอน (การตอบกลับ)

ภาพตัวอย่างการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยลาด