แจ้งโรงเรียนทุกโรงเรียน สามารถโหลดไฟล์เอกสาร

หนังสือรับรองสภาพการเป็นนักเรียน ใช้แทนบัตรประจำตัวการแข่งขัน ได้ที่ลิ้งก์

https://drive.google.com/file/d/1SdSdMq4Xv_rJSPsmfCaT1hG0TSMDnZvX/view

แจ้งเปลี่ยนเวลาเวลารายการแข่งขันกลุ่มสาระ คอมพิวเตอร์

เกณฑ์การตัดสิน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

เกณฑ์การแข่งขัน มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2563

  • ระดับปฐมวัย ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนชั้นอนุบาล 2

  • ระดับ ป.1 - ป.3 ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนชั้น ป.1 - ป.2

  • ระดับ ป.4 - ป.6 ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนชั้น ป.3 - ป.5

  • ระดับ ม.1 – ม.3 ต้องเป็นนักเรียนที่เรียนชั้น ม.1 – ม.2

ข่าวกิจกรรม/ความเคลื่อนไหว

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา09.00น. ประชุม ชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 ระดับจังหวัด ประจำหน่วยแข่งขัน ครั้งที่ 2/2563 ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล โดยนาย.อุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นการประธานการประชุมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา13.30น. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ และฝ่ายดำเนินงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สพป.สตูล ปีงบประมาณ2563 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น3 สพป.สตูล โดยผอ.นายวิรัตน์ สวัสดี เป็นประธานในการประชุม

ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น. ประชุมงานวิชาการชายแดนใต้เครือข่ายสุไหงอุเปฯ วันนี้ ณ รร.บ้านทุ่งดินลุ่ม
ภาพ/ข่าว : นายอุสมาน กาเจ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินกิจกรรมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล (ระดับเครือข่าย ที่ 17) ณ ห้องประชุมโรงเรียนมุสลิมศึกษา ตำบลฉลุง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อจัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถที่เป็นเลิศ เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอ และเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ภาพ/ข่าว : นางสาวปีมนัส มนัสวิน ประชาสัมพันธ์ สช.สตูล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 14 ตุลาคม 2563 ประชุมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ ในการเตรียมความพร้อมการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลละง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
ภาพ/ข่าว : ศน.จิรัชฏา ลิมานิ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการระดับเครือข่าย เครือข่ายพญาบังสา เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการชายแดนใต้ ระดับเครือข่าย ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ รร.อนุบาลเมืองสตูล
ภาพ/ข่าว : นายวารุทธิ์ ช่างเหล็ก ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งวิมาน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เครือข่ายชัยพัฒน์ ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม
ภาพ/ข่าว : นางสาวอาแอเสาะ​ เปาะอะ​ ครู​ โรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามัน ประชุมคณะกรรมการแข่งขันวิชาการชายแดนใต้ จังหวัดสตูล ระดับเครือข่าย โดยนายสุนันท์ เหร็มดี ประธานศูนย์เครือข่าย รวมถึงผู้บริหาร ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันที่ 19 ต.ค. สนามแข่งขันได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องไทร และ โรงเรียนบ้านวังตง
ภาพ/ข่าว : ครูทัศนีย์ แก้วหอย โรงเรียนบ้านนาทอน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมกรรมการระดับเครือข่ายทุ่งหว้าอันดามันมัน-สุไหงอุเปสเตโกดอน ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการชายแดนใต้ ศูนย์เครือข่ายทุ่งหว้าอันดามันในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 และววันที่ 20 ตุลาคม 2563 ศูนย์เครือข่ายสุไหงอุเปสเตโกดอน
ภาพ/ข่าว : นายอุสมาน กาเจ ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งดินลุ่ม

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายดอกกาหลงและทุ่งนุ้ยสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการชายแดนใต้ ณ รร.นิคมพัฒนาภาคใต้3
ภาพ/ข่าว : นางสาวปาวีณา มาราสา ผอ.ร.ร.บ้านค่ายรวมมิตร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. เครือข่ายเมืองสตูล ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ภาพ/ข่าว : นายยอหัน ตุกังหัน ผอ.ร.ร.บ้านวังพะเนียด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะดำเนินงานการเตรียมความพร้อมฝ่ายพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ซึ่จะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด
ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ประชุมกรรมการระดับเครือข่ายเมืองสตูล ณ รร.บ้านคลองขุดเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวิชาการชายแดนใต้ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563
ภาพ/ข่าว : นายยอหัน ตุกังหัน ผอ.ร.ร.บ้านวังพะเนียด

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายอุทัย กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินงานแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.สตูล ผอ.กลุ่มทุกลุ่มของ สพป.สตูล ประธานเครือข่าย ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดสตูล และผู้รับผิดชอบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 70 จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล
ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา admin

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ประชุมชี้แจงการใช้งานเว็บไซต์การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ปีงบประมาณ 2563 ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองขุด โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุม และมีผู้บริหาร ครู และแอดมิน ระดับเครือข่าย เพื่อทดลองการใช้เว็บไซต์ มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ โดยมีทีมพัฒนาเว็บไซต์ คอยให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาในการใช้งาน
ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา admin

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 30 กันยายน 2563 ประชุมปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ การแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ จังหวัดสตูล ปีงบประมาณ 2563 30 กันยายน - 4 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศ ชั้น 3 สพป.สตูล โดยมีนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ เป็นประธานในการประชุม และมีทีมพัฒนาเว็บไซต์ ประชุม วางแผน ในการจัดทำเว็บไซต์ มหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดน ภาคใต้ จังหวัดสตูล ซึ่งจะมีการแข่งขันเร็วี้
ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา admin

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

วันที่ 29 กันยายน 2563 ประชุมศึกษานิเทศก์วางแผนการดำเนินการแข่งขันงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดสตูล โดยนายนภดล ยิ่งยงสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายสะอ้าน ไพจิตจินดา ข้าราชการบำนาญ เป็นที่ปรึกษา ซึ่งงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนใต้ กำหนดให้มีการแข่งขัน
- ระดับโรงเรียน วันที่ 7-11 ตุลาคม 2563
-ระดับศูนย์เครือข่าย วันที่ 14-20 ตุลาคม 2563
- ระดับจังหวัด วันที่ 28-30 ตุลาคม 2563
ภาพ/ข่าว : ศน.ซัครียา หมาดบากา admin